تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی مبتنی بر نرم افزار بر بهبود عملکرد حل مسئله در افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن

پیام:
چکیده:
مقدمه
مشکلات خواندن یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری با آن مواجه هستند. مطالعات نشان داده اند که توانبخشی شناختی می تواند باعث بهبود ناتوانی در خواندن شود. پژوهش حاضر با هدف تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی مبتنی بر نرم افزار بر بهبود عملکرد حل مسئله در افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن انجام شد.
مواد و روش ها
طرح پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی بود. نمونه مورد بررسی شامل گروه افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) بود. از برنامه کامپیوتری توانبخشی نوروسایکولوژیکی و آزمون برج لندن به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد.
یافته ها
تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0p<) ، به نحوی که توانبخشی نوروسایکولوژیکی باعث بهبود عملکرد حل مسئله در افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن شده است.
نتیجه گیری
با توجه به تاثیرات توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود عملکرد حل مسئله افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن، این مدل می تواند در افرادی که دچار اختلال یادگیری خواندن هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928469 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.