تبیین رابطه سبک زندگی با هویت (مطالعه تجربی استان لرستان)

پیام:
چکیده:
از جمله عواملی که در جهان معاصر اثری تعیین کننده بر هویت اجتماعی دارد، سبک زندگی است. سبک زندگی با خاصیت بازاندیشانه و بازتابی و قدرت انتخابی که برای افراد ایجاد کرده است، هویت های منسجم و تعلقات نسبتا پایدار سنتی را دچار چالش و استحاله کرده است و منابع متکثر و متعددی را برای هویت سازی و ایجاد تعلقات، تعهدات و همچنین تمایزات و تشخص های هویتی ایجاد کرده است. مبنای این پژوهش تبیین رابطه ی میان سبک زندگی و هویت در دو بعد قومی و ملی است. در این تحقیق از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری متناسب با حجم 1066 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر این است، که سبک زندگی بر هویت، هم در بعد قومی و هم در بعد ملی تاثیرگذار است. تحلیل به واسطه ی رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که سبک زندگی 68/0 از هویت قومی و 48/0 از هویت ملی را به عنوان متغیر وابسته تبیین می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -194
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928606 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.