تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی بواسطه نقش میانجی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 ساله شهرستان قاین)

پیام:
چکیده:
افزایش بهزیستی اجتماعی یکی از دغدغه های مهم هر جامعه است است. شناسایی عوامل موثر بر بهزیستی اجتماعی می تواند موجب به برنامه ریزی ها و راهکارهای مفیدی در این راستا شود. در این مقاله مدلی متشکل از متغیرهای مهم اجتماعی همچون سرمایه ی اجتماعی، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و بهزیستی اجتماعی طراحی شده است. جامعه ی آماری جوانان 18 تا 30 ساله ی شهرستان قاین واقع در خراسان جنوبی است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر برآورد شده است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ی آماری از طریق پرسشنامه های استاندارد شده و محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفته اند. پایایی و روایی متغیرهای مدل همگی در حد قابل قبولی قرار دارد و برای آزمون مدل از روش معادلات ساختاری با نرم افزار pls استفاده گردید؛ نتایج به دست آمده بیانگر این است که سرمایه ی اجتماعی، کیفیت زندگی و رضایت زندگی بر بهزیستی اجتماعی تاثیر مستقیم دارند و همچنین کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی با بهزیستی اجتماعی، نقش میانجی گرایانه ایفا می کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
195 -227
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928607 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.