بررسی دیدگاه خانواده بیماران بستری در بیمارستان نسبت به اتانازی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اتانازی یا پایان بخشیدن برنامه ریزی شده به زندگی بیمار با برخی روش های پزشکی، یکی از چالش های اخلاق پزشکی است. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه خانواده بیماران، نسبت به اتانازی است.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 و بر روی100 نفر از خانواده بیماران بستری صورت گرفته است. نمونه گیری به صورت تصادفی از بین همراهان بیماران بستری در بخش های ویژه و عمومی بیمارستان شهید بهشتی قم صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه نگرش نسبت به اتانازی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و بوسیله نرم افزار SPSS 19 تجزیه و تحلیل شد.
ملاحظات اخلاقی
رضایت نامه کتبی آگاهانه از همه شرکت کنندگان اخذ شد. علاوه بر این، به همه آنها در مورد ناشناس بودن پرسشنامه ها و محرمانه بودن اطلاعات اطمینان خاطر داده شد.
یافته ها
اغلب شرکت کننده ها نگرش خنثی (بی طرفانه ای) نسبت به اتانازی داشتند. بین نمره کل نگرش به اتانازی و خرده مقیاس هایش شامل ملاحظات اخلاقی، ملاحظات عملی، ارج نهادن به زندگی و باورهای طبیعت گرایانه همبستگی معنی دار برقرار بود (0/05>P). بین نمره نگرش به اتانازی و میزان ماندگاری بیمار رابطه معنی داری مشاهده نشد (0/05P>).
نتیجه گیری
اکثر خانواده بیماران نگرش خنثی (بی طرفانه ای) نسبت به اتانازی داشتند. این امر می تواند ناشی از موقعیت نامشخص جامعه در این زمینه باشد. به نظر می رسد که وجود بحث های اخلاقی، مذهبی و حقوقی بیشتر در مورد اتانازی به منظور ایجاد توانایی مردم در تصمیم گیری در این زمینه ضروری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1929540 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!