بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت شهر یزد در زمینه حفاظت از یخچال و فریزر و کنترل انتشار گازهای مخرب لایه ازن به محیط زیست

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
یکی از مهم ترین مواد تخریب کننده لایه ازن کلروفلوئوروکربن ها هستند که در کشور های در حال توسعه مانند ایران به عنوان گاز خنک کننده در یخچال ها و فریزرها مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت شهر یزد در زمینه حفاظت از سیستم سرمایشی خانگی و کنترل انتشار گازهای مخرب لایه ازن به محیط زیست انجام گردید.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 110 نفر از رابطین بهداشتی شهر یزد در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که در چهار بخش اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین تنظیم شده بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، ANOVA و همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته ها
میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت به ترتیب 02/4±12/8 (طیف 23-0) ، 55/7±82/66 (طیف 95-19) و 47/1±21/8 (طیف 12-0) به دست آمد. همچنین بین سه متغیر آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین در خصوص حفاظت از سیستم های سرمایشی و کنترل انتشار گازهای مخرب لایه ازن به محیط زیست، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (05/0>p).
نتیجه گیری
با در نظر گرفتن این نکته که آگاهی این افراد در رابطه با یکی از با اهمیت ترین مسائل محیط زیستی یعنی تخریب لایه ازن به عنوان قشری تاثیرگذار در آگاهی و نگرش و رفتار جامعه، در سطح قابل قبولی قرار ندارد، اهمیت آموزش و بالا بردن سطح آگاهی به عنوان پایه ای ترین قسمت ایجاد رفتار سالم مورد توجه قرار می گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930801 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!