بررسی پتانسیل های اکوتوریسمی مناطق مرزی با استفاده ازGIS و MCDM (مطالعه موردی: شهرستان مرزی پاوه)

پیام:
چکیده:
اکوتوریسم به ارائه جاذبه های گردشگری و معرفی چشم اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن ها می پردازد. لازمه اجتناب از پیامدهای نامطلوب گردشگری شناخت ویژگی های موثر در گردشگری طبیعت در هر منطقه و برنامه ریزی متناسب با ویژگی های آن منطقه است. شهرستان مرزی پاوه به علت وجود میراث های طبیعی، دارا بودن پدیده های جذاب ژئومورفولوژیکی، ویژگی های متنوع اقلیمی، چشم اندازهای بی نظیر و شرایط منحصربه فرد اکولوژیکی دارای پتانسیل مناسبی جهت توسعه اکوتوریسم می باشد. برای شناسایی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم، برای هر یک از معیارهای مختلف شامل معیارهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، فیزیکی، زیر معیارها با توجه به مطالعات کتابخانه ای و وضعیت شهرستان پاوه تعیین شد و هر یک از زیر معیارها پس از رقومی سازی در محیط نرم افزار Arc GIS مورد پردازش قرار گرفتند. وزن دهی و اهمیت نسبی هریک از لایه های اطلاعاتی نسبت به یکدیگر از طریق تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. سپس لایه ها با استفاده از تکنیک ترکیب خطی وزنی (WLC) با وزن های مختص به خود در محیط GIS تلفیق شدند. نتایج نشان می دهد که از بین معیارهای انتخاب شده برای پهنه بندی اکوتوریسم شهرستان مرزی پاوه، معیارهای راه های مواصلاتی و شیب به ترتیب با امتیازهای 254/0 و 126/0 بیشترین وزن را دارند. معیار دما با امتیاز 0103/0 کمترین وزن را دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933248 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.