فهرست مطالب

نشریه علوم و فنون مرزی
پیاپی 45 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالفضل پورمنافی*، عبدالطیف کاروانی، امان الله تمنده رو، علیرضا عادلی صفحات 1-22

  مواد مخدر و جرایم وابسته به آن یکی از مهم ترین تهدیدهای جامعه بشری در تمام دنیا به حساب می آید. پژوهش حاضر در همین راستا و باهدف مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کشفیات مواد مخدر در هنگ مرزی سراوان انجام شده است. روش شناسی تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع ترکیبی بوده است. بخش کمی از نوع پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده و بخش کیفی از نوع تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه عمیق انجام گرفته است. جامعه آماری در بخش کمی با بهره گیری از روش تمام شماری به تعداد 128 نفر و در بخش کیفی 13 نفر تا رسیدن به اشباع نظری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر اساس یافته های به دست آمده از تحقیق، اولویت تاثیرگذاری ابعاد 4 گانه تحقیق به ترتیب شامل: بعد سیاسی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی است. در بعد سیاسی «امنیت مرزها» با میانگین 742/6، در بعد اقتصادی «نرخ بالای بیکاری» با میانگین 160/5، در بعد اجتماعی «تعامل با نهادهای نظامی» با میانگین 281/5 و در بعد فرهنگی «فرهنگ سازی بین اقشار مردم» با میانگین 266/4 بیشترین تاثیرگذاری را داشتند. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که عوامل متعددی بر کشف مواد مخدر و قاچاق آن اثرگذار می باشند که ضروری است با توجه به شناسایی برخی از این عوامل؛ نسبت به سازمان دهی و اصلاح برنامه ریزی اجرایی اقدام و در زمینه افزایش کشفیات مواد مخدر در هنگ مرزی سراوان بستر مناسبی را در جهت رسیدن به این مهم فراهم سازد.

  کلیدواژگان: مواد مخدر، امنیت، تهدید، قاچاق، هنگ مرزی سراوان
 • روح الله سالار*، بهروز رحمتی، پرویز برنوس، بابک قهرمانی صفحات 23-41

  در عصر امروزی، آموزش های تخصصی و مبتنی بر مهارت به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک زمینه تحقیقاتی مهم هستند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی در مرکز آموزش شهید رجایی کرمانشاه بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و شیوه اجرا، از نوع پژوهش های کیفی از نوع تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. مشارکت کنندگان در تحقیق 17 نفر از فرماندهان، مدیران و خبرگان مرکز آموزش تا رسیدن به اشباع نظری و به صورت نمونه گیری هدفمند بوده است. تجزیه تحلیل داده ها حاصل از مصاحبه ها در سه مرحله مضامین پایه ای، مضامین سازمان دهنده، مضامین فراگیر کدگذاری شده است. یافته ها نشان داد که عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی دارای 105 مفهوم پایه، 20 مفهوم سازمان دهنده و 7 مفهوم فراگیر شامل ویژگی های مدرسان، فراگیران، نیازسنجی آموزشی، محیط آموزش، محتوای آموزشی، وسایل کمک آموزشی و نظارت آموزشی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که برای اجرای موفقیت آمیز آموزش های مهارتی و اثربخش و کاربردی نمودن آموزش ها ارایه شده در مرکز آموزش بهتر است فرماندهان و مدیران اجرایی، بر اساس مولفه های بومی شناسایی شده الزامات و زیرساخت های موردنیاز را برای پیاده سازی آموزش های مهارتی تهیه و با برنامه ریزی درست و صحیح مورداستفاده قرار دهند.

  کلیدواژگان: آموزش، مهارت، کیفیت، آموزش مهارتی، مرزبانی
 • مهدی نیک سرشت، حسین فراهانی*، بهروز محمدی یگانه، شاه بختی رستمی صفحات 42-69

  مناطق روستایی در نواحی مرزی ازجمله فضاهای جغرافیایی هستند که به عنوان جاذبه های گردشگری پتانسیل قابل توجهی دارند. استان مرزی ایلام هم ازلحاظ تاریخی، طبیعی و فرهنگی دارای جاذبه های گردشگری و توریستی فراوانی است و هم به عنوان ورود دروازه عتبات عالیات به کشور عراق سالانه پذیرایی بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی می باشد. در این پژوهش پایداری سیاسی-نهادی گردشگری به عنوان یک روش شکل گیری در فرایند گردشگری که نشان دهنده تاثیرگذاری رویکردها گردشگری به صورت متقابل و درهم تنیده بر فرایندهای کلی زیست پذیری جامعه می باشند، موردبررسی قرارگرفته اند. پژوهش حاضر به صورت روش پیمایشی انجام گرفته است. حجم نمونه بر اساس روش گلوله برفی از بین مسیولین محلی سکونتگاه های روستایی نواحی مرزی شهرستان ایلام 132 نفر تعیین شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی محتوایی ابزار توسط کارشناسان خبره با میانگین CVR برابر با 844/0 مورد تایید قرارگرفته و تعیین پایایی آن با انجام پیش آزمون و ضریب القا کرونباخ 864/0 برای زیست پذیری و 870/0 برای پایداری سیاسی-نهادی مورد تایید قرارگرفته است. نتایج نشان می دهند که، از دیدگاه مسیولین محلی سطح زیست پذیری سکونتگاه های روستایی شهرستان در سطح متوسط قرار دارند در این میان سهم شاخص اجتماعی 11/25، اقتصادی 40/21، کالبدی 98/26 و زیست محیطی 51/26 می باشند. همچنین پایداری سیاسی- نهادی گردشگری با شاخص های سازمان دهی 80/0، برنامه ریزی 75/0، سیاست گذاری و نظارت با 51/0 موجب اثرگذاری بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی به میزان 43/0 شده اند و موجب تغییر در شاخص های زیست پذیری به ترتیب با 26.50، 23.72، 26.51، 23.72 شده است. پس در راستای تعادل بین ابعاد زیست پذیری سکونتگاه ها مرزی بیشترین تاثیر پایداری سیاسی- نهادی گردشگری بر زیست پذیری اقتصادی و اجتماعی می باشند.

  کلیدواژگان: پایداری سیاسی-نهادی، زیست پذیری، معادلات ساختاری، سکونتگاه ها روستایی، استان مرزی ایلام
 • شناسایی و ارزیابی چالش های فرماندهی مرزبانی ج.ا.ا در مبارزه با قاچاق کالا با رویکرد تحقیق آمیخته با تاکید بر مرزهای غربی کشور
  بهمن سهرابی*، وحیدالدین جهانیان، باقر حسین آبادی صفحات 70-87
  قاچاق معضلی است که در بستری از نارسایی های اقتصادی، سیاسی و... رواج یافته و تبعات منفی برای اقتصاد کشور در پی دارد. لذا تحقیق در این زمینه ضروری بوده و پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های فرماندهی مرزبانی در مبارزه با قاچاق کالا در استان های غربی کشور انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت با استفاده از روش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، صاحب نظران مرزبانی و در بخش کمی فرماندهان و جانشینان مرزبانی در سطوح هنگ ها و گروهان های مرزی هستند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روایی محتوایی پرسشنامه ها به تایید خبرگان رسید. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 895/0 به دست آمد. در تحلیل داده ها در روش کیفی، از فرایند کدگذاری باز و محوری و در روش کمی از طریق نرم افزار SPSS، نسبت به شناسایی و اولویت بندی چالش ها اقدام گردید. یافته های تحقیق در بخش کیفی حاکی از آن است «ضعف قوانین»، «سیاست های غلط اقتصادی» و «عدم اشتغال زایی در مناطق مرزی» از علل بروز جرم قاچاق در استان های غربی بوده و در روش کمی نیز در سطح اطمینان بالای 95% میزان اهمیت برخی از متغیرها نسبت به متغیرهای دیگر تایید گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که «نبود وحدت رویه بین نهادهای ذی ربط در مقابله با قاچاق» موثرترین چالش برون سازمانی، «کیفیت پایین و معدود تجهیزات در یگان های مرزی» موثرترین چالش درون سازمانی و «فشار اقتصادی در استان های محروم مرزی» موثرترین چالش محیطی فرماندهی مرزبانی در مبارزه با قاچاق کالا در استان های غربی کشور را رقم می زنند.
  کلیدواژگان: چالش، فرماندهی مرزبانی، قاچاق کالا، استان های غربی کشور
 • محسن غلامی رزینی*، علیرضا میلانی، مسیب داوری صفحات 88-112
  قاچاق کالای سلامت محور به علت عدم پرداخت مالیات و عوارض، عدم خدمات به جامعه و عدم مشارکت در تولید و ایجاد اشتغال قانونی عملا تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود. همچنین ضعف دستگاه های متولی بر این کالاها عملا تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی مردم به حساب می آیند. بنابراین، در نگاه کلی قاچاق کالای سلامت محور می تواند امنیت و سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد. هدف پژوهش حاضر تبیین و ارزیابی چالش های مقابله با قاچاق کالای سلامت محور از مرزهای ج.ا.ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به روش ترکیبی (اسنادی و پیمایشی) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری و پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل فرماندهان مرزبانی استان کرمانشاه تا سطح پاسگاه های مرزی است؛ که حجم نمونه آن 385 نفر از طریق فرمول کوکران و از روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت. برای آزمون فرضیات و سنجش همبستگی بین متغیرها با استفاده از نرم افزار spss از آزمون های آماری مناسب (مانند: آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته حاکی است که عدم تدوین مواد قانون منسجم و مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا سلامت محور، ممنوعیت و محدودیت ورود و صدور برخی کالاها، ناکارآمدی قوانین و مقررات حوزه قاچاق کالا، ضعف در قوانین و مقررات مبادلات مرزی؛ توسعه نیافتگی مناطق مرزی، فقر (مطلق و نسبی)، روابط خویشاوندی دو سوی مرز، بیکاری؛ ضعف تولیدات داخلی، نبود کنترل بر نظام گردش پولی و مالی، سودآوری (به واسطه تفاوت نسبی قیمت کالاها)، گسترش فرهنگ اقتصاد پنهان؛ تشدید فاصله طبقاتی، تغییر ارزش ها، ضعف در مبارزه فرهنگی با قاچاق، افزایش احساس محرومیت نسبی و ضعف در آگاه سازی افراد جامعه از چالش های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مقابله با قاچاق کالای سلامت محور در مناطق مرزی استان کرمانشاه است. نتایج نشان داد که وجود ارزش هایی مانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان، حق سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان؛ حقوق اجتماعی شهروندان در سلامت جسمی و روانی، حقوق سرمایه گذاری و تجارت قانونی و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای ناسالم بیانگر آن است که بایستی در راستای رفع چالش های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حوزه مقابله با قاچاق کالای سلامت محور اقدام نمود
  کلیدواژگان: قاچاق، پیشگیری، کالای سلامت محور، جرائم سازمان یافته، مرزهای ج.ا.ایران
 • محسن رفیعیان*، محمدمهدی شیخ ویسی صفحات 112-129

  مناطق مرزی ایران از ارزشمندترین سرزمین های موجود در خاورمیانه محسوب می شوند. حیات اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی به طور مستقیم تحت تاثیر پیوند با مرزهای بین المللی قرار می گیرد. وجود مرزهای دریایی و زمینی سیستان و بلوچستان موجب شده پیشرفت این مناطق، به توسعه منطقه ای در استان منجر گشته و تعاملات را با کشورهای منطقه افزایش دهد. سیستان وبلوچستان سال ها با چالش های امنیتی در نواحی مرزی روبه رو بوده؛ اما اکنون که امنیت در مرزها حاکم است، دغدغه و مسیله پژوهش حاضر عدم شناخت و بهره گیری از پیشران های موثر در پهنه مرزی استان می باشد که در راستای نگاه امنیتی و تک بعدی به مناطق مرزی به وجود آمده است و سبب ایجاد فقر، توسعه نیافتگی و نابرابری های منطقه ای می گردد. به همین جهت پژوهش حاضر رویکرد آینده پژوهی را باهدف تحلیل پیشران های موثر بر توسعه و چگونگی تاثیرگذاری آن ها بر آینده مناطق مرزی سیستان وبلوچستان، مورداستفاده قرار داده است. روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل اکتشافی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. جهت تحلیل داده ها از روش اثرات متقابل به وسیله نرم افزار میک مک بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که امنیت سرمایه گذاری مرزی، تحریم، شیوه مدیریت، نقش نیروهای دانشگاهی در توسعه مرزها، وجود شبکه ریلی در دو سوی مرز، سطح سواد، مبارزه با قاچاق کالا و انسان، نیروی انسانی بومی پیشران های دارای بالاترین میزان تاثیرگذاری در توسعه مناطق مرزی هستند که باید در برنامه های توسعه استانی موردتوجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، آینده پژوهی، مناطق مرزی، استان سیستان و بلوچستان
 • یوسف خسروی، وحید بارانی پسیان* صفحات 130-147

  آگاهی از عوامل جغرافیای موثر بر ماموریت های مرزبانی از اهمیت دوچندان برخوردار است. این پژوهش در راستای تحلیل فضایی مولفه های موثر جغرافیای طبیعی بر ماموریت های مرزبانی  در نواحی مرزی شهرستان سلماس است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. گردآوری داده ها به دو روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) انجام گرفته است. با توجه به ماهیت داده های به دست آمده؛ در مرحله مطالعات توصیف فضایی از داده های مکانی بهره گیری شد و به منظور تحلیل فضایی مولفه های تاثیرگذار بر ماموریت های مرزبانی از برآیند یافته های مطالعه توصیفی بهره گیری و ابزار تحقیق (پرسشنامه محقق ساخته) طراحی شد. برای لایه بندی و تحلیل فازی از نرم افزار GIS  و در زمینه تاثیرگذاری مولفه های مورد نظر از آزمون T  و برای رتبه بندی مولفه های موثر طبیعی از مدل AHP استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که در مولفه های وضعیت موجود منطقه به لحاظ تناسب اجرای عملیات های نظامی در حوزه زمین شناسی با عنایت به آزمون T اخذ شده با مقدار 66/9 بوده است، در زمینه اقلیم منطقه 76/7 و در نهایت مولفه زیست محیطی با مقدار آماره T 79/6- بوده است. در خصوص رتبه بندی مولفه های موثر در اجرای عملیات نظامی نیز مولفه زمین شناسی با مقدار وزن 73/0 بالاتر از دو مولفه دیگر یعنی اقلیم و زیست محیطی قرار گرفته است و مولفه اقلیم با مقدار وزن 32/0 در رتبه دوم است همچنین در زیر متغیرها نیز عنصر باد که جز زیر مولفه های اقلیمی است با مقدار وزن 48/0 در رتبه اول و پس از آن زیر مولفه های ارتفاع با مقدار وزن 44/0، شیب با مقدار وزن 26/0و جهت شیب با مقدار 14/0در جایگاه های بعدی اهمیت قرار دارند.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، مولفه جغرافیایی، ماموریت های مرزبانی، هنگ مرزی سلماس، AHP
|
 • Abolfazl Pourmanafi *, Adollatif Karevani, Amanollah Tamandehro, Reza Adeli Pages 1-22

  Narcotics and related crimes are one of the most important threats to human society in the whole world. The present research has been conducted in this direction with the aim of studying and investigating the factors affecting drug discovery in the Saravan Border Regiment. The present research is based on descriptive-analytical methodology and is of a mixed type. A small part of the survey was done using a researcher-made questionnaire. The qualitative part of the theme analysis was done using in-depth interviews. Using the enumeration method, 128 people were selected in the quantitative part and 13 people were selected as the sample size until theoretical saturation was reached in the qualitative part. Based on the findings obtained from the research, the priority of the impact of the 4 dimensions of the research is the political dimension, economic dimension, social dimension, and cultural dimension. In the political dimension, "border security" with an average of 6.742, in the economic dimension, "high unemployment rate" with an average of 5.160, in the social dimension, "interaction with military institutions" with an average of 5.281, and in the cultural dimension, "cultivation between people's strata" They had the most influence with an average of 4.266. According to the findings of the research, it can be said that several factors have an effect on the discovery of drugs and their smuggling, which is necessary considering the identification of some of these factors; To organize and improve executive planning and to increase drug detections in the Saravan border regiment to provide a suitable platform to achieve this goal.

  Keywords: Drugs, Security, Threat, smuggling, Saravan border regiment
 • Ruhollah Salar *, Behrouz Rahmati, Parviz Barnous, Babak Ghahramanid Pages 23-41

  In today's era, specialized and skill-based education is increasingly becoming an important research field. Therefore, the aim of the present study was to identify the factors affecting the quality of skill training in Shahid Rajaei Education Center of Kermanshah. In terms of its objectives, the current study is of an applied research type, and in terms of the nature of the data and the method of implementation, it is a qualitative research and thematic analysis type. The data collection tool was a semi-structured interview. The participants in the research were 17 commanders, managers, and experts of the training center until they reached theoretical saturation in the form of targeted sampling. The analysis of the data from the interviews was coded in three stages: basic themes, organizing themes, and comprehensive themes. The findings showed that the factors affecting the quality of skill training have 105 basic concepts, 20 organizing concepts, and 7 comprehensive concepts, including the characteristics of teachers, learners, educational needs assessment, educational environment, educational content, educational aids, and educational supervision. The results of the research showed that for the successful implementation of the skill training and the effective and practical implementation of the training provided in the training center, it is better for the commanders and executive directors, based on the identified local components, to prepare the requirements and infrastructure needed for the implementation of the skill training and use it with proper planning.

  Keywords: Education, Skill, Quality, skill training, border guarding
 • Mehdi Nikseresht, Hossein Farahani *, Behroz Mohamadi Yeghaneh, Shahbakhti Rostami Pages 42-69

  Rural areas in the border areas are geographical spaces that have significant potential as tourist attractions. The Ilam border province has historical, natural, and cultural attractions, and the entry of the gateway to Iraq is the annual accommodation of many domestic and foreign tourists. In this study, political-institutional tourism sustainability has been examined as a method of forming the tourism process that reflects the impact of tourism approaches in intersecting and intertwining the general processes of society's livability. The present study was conducted as a survey method. The sample size is based on the method of snowballing from the local authorities of the rural settlements of the border areas of Ilam city (120 individuals). The research tool is a questionnaire. The content validity of the tool has been approved by the experts with an average CVR of 0.844 and its reliability was approved by the pre-test and the induction coefficient of 0.864 for livability and 0.870 for political-institutional stability. The results show that, from the viewpoint of local authorities, the level of the livability of rural settlements in the city is at a medium level, with a social index of 25.11, economic index of 21/40, physical index of 26.98, and environmental index of 26.5. Also, the political institution of tourism with an organizing indicators index of 0.80, planning index of 0.75, and policy and supervision index of 0.51 has affected the livability of rural settlements with a coefficient of 0.43 and has changed the livability indicators with 26.50, 23.72, 26.50, and 23.72 respectively. Therefore, to balance the dimensions of border livability, tourism's most influential political-institutional stability is economic and social livability.

  Keywords: Political-institutional Sustainability, livability, Structural equations, rural settlements, Ilam border province
 • Identifying and Evaluating the Challenges of the Border Guard Command of the Islamic Republic of Iran in the Fight against Goods Smuggling Using a Mixed-Method Research Approach with an Emphasis on the Western Borders of the Country
  Bahman Sohrabi *, Vahidodin Jahanian, Baqer Hosseinabadi Pages 70-87
  Smuggling is a problem that has become widespread in the context of economic, political, etc. failures and has negative consequences for the country's economy. Therefore, research in this field is necessary and the present research was conducted with the aim of identifying the challenges of the border guard command in fighting against goods smuggling in the western provinces of the country. In terms of its objectives, the current study is of an applied research type, and in terms of its nature, it has been conducted using a mixed-method approach. The statistical population of the research in the qualitative part is border guard experts and in the quantitative part border guard commanders and deputies at the levels of border regiments and groups. The research tool is a researcher-made questionnaire. The content validity of the questionnaires was confirmed by experts. The reliability of the questionnaire was obtained by calculating Cronbach's alpha coefficient, 0.895. The challenges were identified and prioritized in the data analysis in the qualitative method, through the process of open and central coding, and in the quantitative method through the SPSS software. The findings of the research in the qualitative part indicate that "poor laws", "wrong economic policies" and "lack of job creation in border areas" are among the causes of the crime of smuggling in the western provinces, and in the quantitative method, at a confidence level above 95%, the importance of some of the variables compared to other variables was confirmed. The results of the research show that "lack of unity of action between relevant institutions in dealing with smuggling" is the most effective external challenge, "low quality and limited equipment in border units" is the most effective internal challenge and "economic pressure in under-developed border provinces" is the most effective environmental challenge of the Border Guard Command in the fight against the smuggling of goods in the western provinces
  Keywords: Challenge, Border guard command, goods smuggling, western provinces of the country
 • Mohsen Gholami Razini *, Alireza Milani, Mossyyeb Davari Pages 88-112
  The smuggling of health-oriented goods is actually considered a threat to the country's economy due to non-payment of taxes and duties, lack of services to society, and non-participation in production and creation of legal employment. Also, the weakness of the institutions in charge of these goes is considered a serious threat to public health. Therefore, in general, the smuggling of health-oriented goods can endanger the security and health of citizens. The purpose of the current research is to explain and evaluate the challenges of dealing with the smuggling of health-oriented goods from the borders of the Islamic Republic of Iran. In terms of its objectives, the current study is of an applied research type, which was conducted by a mixed-method approach (documents and surveys). The researcher has built a library as a tool for collecting data using a polling tool and a questionnaire. The statistical population includes border guard commanders of Kermanshah province up to the level of border checkpoints. The sample size was 385 individuals who were selected through Cochran's formula and the purposeful sampling method. Appropriate statistical tests (such as one-way analysis of variance and Pearson's correlation) were used to test hypotheses and measure correlation between variables using SPSS software. The findings indicate that the lack of formulation of coherent laws related to the fight against health-oriented goods smuggling, the prohibition and restriction of the entry and export of certain goods, the inefficiency of the laws and regulations in the field of goods smuggling, the weakness of the laws and regulations of border exchanges; underdevelopment of border areas, poverty (absolute and relative), kinship relations on both sides of the border, unemployment; the weakness of domestic production, the lack of control over the monetary and financial circulation system, profitability (due to the relative difference in the prices of goods), the spread of the culture of the hidden economy; the intensification of the class gap, the change of values, the weakness in the cultural fight against smuggling, the increase in the feeling of relative deprivation and the weakness in informing the people of the society about the legal, social, economic and cultural challenges in dealing with the smuggling of health-oriented goods in the border areas of Kermanshah province. The results showed that the existence of values such as consumers' economic rights, consumers' right to food, health, and medicine; citizens' social rights in physical and mental health, legal investment, and business rights, and extensive physical and life risks caused by the consumption of unhealthy products indicate that it is necessary to take action to solve the legal, social, economic and cultural challenges in the field of dealing with the smuggling of health-oriented goods.
  Keywords: smuggling, prevention, Health-Oriented Goods, Organized Crimes, Iran- ian borders
 • Mohsen Rafiean *, MohammadMahdi Sheikhveisi Pages 112-129

  Iran's border areas are considered to be among the most valuable lands in the Middle East. The social and economic life of border areas is directly affected by the connection with international borders. The existence of sea and land borders of Sistan and Baluchistan has led to the development of these areas, led to regional development in the province, and increased interactions with the countries of the region. Sistan-Baluchistan has been facing security challenges in the border areas for years; but now that security is prevailing in the borders, the concern and problem of the present research is the lack of recognition and utilization of effective drivers in the border area of the province, which has been created in line with the security and one-dimensional view of the border areas and causes poverty, underdevelopment, and regional inequalities. For this reason, the current research has used the futurology approach with the aim of analyzing the driver’s effectiveness on development and how they affect the future of the border areas of Sistan and Baluchistan. The research method is qualitative exploratory analysis type. The library method has been used to collect data. In order to analyze the data, the method of mutual effects was used by Mikmak software. The results show that border investment security, sanctions, management style, the role of academic forces in the development of borders, the existence of a railway network on both sides of the border, the level of literacy, the fight against human trafficking and goods smuggling, and local human resources are the drivers with the highest level of influence in the development of border areas that should be taken into consideration in the provincial development plans.

  Keywords: regional, development, Futurology, Border Regions, Sistan, Baluchistan Province
 • Youssef Khosravi, Vahid Barani Pesyan * Pages 130-147

  Knowledge of geographical factors affecting border patrol missions is doubly important. This research is in line with the spatial analysis of the effective components of natural geography on border patrol missions in the border areas of Salmas city. The upcoming research is applied in terms of purpose and based on descriptive-analytical nature. The data collection method to answer the research question is the document method (library) and the field method (questionnaire). Also, in the stage of spatial description studies, spatial data was used. For the findings of the descriptive study, a research tool (researcher's questionnaire) was designed. GIS software was used for layering and fuzzy analysis, T-test was used for influencing the desired components, and AHP model was used for ranking natural effective components. The obtained results show that the current situation of the region in terms of the appropriateness of the implementation of military operations in the field of geology, according to the T-test, the value of this component was 9.66, and in terms of the region's climate, the value of the T statistic was 7.66. and finally the environmental component with the value of T statistic is -6.79. Regarding the ranking of the effective components in the implementation of military operations, the chronological component with a weight of 0.73 is higher than the other two components, i.e. climate and environment, and the climate component is ranked second with a weight of 0.32, also below The variables are the wind element which is part of the climatic sub-components with a weight value of 0.48 in the first place, followed by the sub-components of height with a weight value of 0.44, slope with a weight value of 0.26 and the direction of the slope with a value of 0.14. The following positions are important.

  Keywords: Spatial Analysis, geographical component, border guard missions, Salmas Border Regiment, AHP