کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر با پیشرفت علم نانو، بهره گیری از نانوذرات در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز، بخصوص در واقع ازدیاد برداشت از مخزن مورد توجه قرار گرفته است. عوامل مختلفی، از جمله نوع سنگ مخزن و خصوصیات سازندی و زمین شناختی، ترشوندگی سطوح و توزیع سیالات درون مخزن در فرایند تولید بهینه از مخزن تاثیرگذارند. استفاده از نانوذرات برای بهبود ترشوندگی سطح روشی و به شمار می آید. تغییر ترشوندگی سنگ مخزن موجب افزایش آهنگ تولید و کاهش اشباع باقی مانده سیال در محیط متخلخل می شود. سطح سنگ مخزن از کانی های زیادی با شیمی سطح و خواص جذب متفاوتی است که می توانند ترشوندگی سنگ را
تحت تاثیر قرار دهند. در این پژوهش، پس از توضیح ترشوندگی، توانایی نانوذرات مختلف در تغییر ترشوندگی انواع سنگ های مختلف مخزنی، از جمله کربناته و ماسه سنگی با هدف ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز مطالعه و بررسی شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934494 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!