تعیین کننده های خود مدیریتی دیابت در زنان مبتلا به دیابت باداری با رویکرد الگوی پرسید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
زنان بسیاری در سرتاسر جهان با دیابت بارداری مواجه می شوند. خود مدیریتی روشی سودبخش جهت کنترل بیماری دیابت می باشد که از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد. این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای خود مدیریتی در زنان مبتلا به دیابت بارداری با رویکرد الگوی پرسید به انجام رسید.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی بر روی 329 خانم مبتلا به دیابت بارداری در شهر قم، درسال 1397 انجام شد. از روش نمونه گیری در دسترس و پرسش نامه چند قسمتی جهت ارزیابی دانش، نگرش، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، دیسترس بارداری و عوامل قادرکننده بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از روش های آماری (تی تست، آنوا، همبستگی پیرسون و آنالیز مسیر) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
با تحلیل داده ها، رابطه مستقیمی بین خودمدیریتی و عوامل مستعدکننده مانند دانش (0/01>P، 0/848=r) ، نگرش (0/05>P، 0/132=r) و خودکارآمدی (0/01>P، 0/790=r). مشاهده گردید. به علاوه رابطه مثبت و معنی داری بین خودمدیریتی و قادرکننده ها (0/01>P، 0/353=r) و نیز بین حمایت اجتماعی و خودمدیریتی (0/01>P، 0/173=r) وجود داشت. رابطه بین دیسترس بارداری و خودمدیریتی، معکوس و معنی دار بود (0/01>P، 0/587-=r). از میان عوامل پیش بینی کننده رفتار خودمدیریتی، خودکارآمدی (0/87=B) و پس از آن حمایت اجتماعی (0/80=B) در بالاترین مرتبه قرار داشتند.
نتیجه گیری
در این مطالعه اهمیت عوامل مستعد کننده، قادرکننده و تقویت کننده بر خود مدیریتی مورد تاکید قرار گرفت که می توان به عنوان چهار چوبی مناسب جهت مداخلات از آن بهره گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
212 تا 223
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934778 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!