ترسیم دیاگرام های فشار- ضربه برای ستون های بتن مسلح دارای بار محوری با استفاده از روش تک درجه آزادی معادل

پیام:
چکیده:
در این مقاله رفتار لنگر- انحنای ستون بتن با استفاده از روش اجزای محدود تعیین می شود و به عنوان یک رویکرد تک درجه آزادی (SDOF) برمبنای تئوری اولر- برنولی معرفی می شود تا پاسخ دینامیکی ستون بتن مسلح تحت بارگذاری جانبی انفجار تخمین زده شود. در مدل SDOF اثرات لنگر ثانویه (P-δ) و اثرات نرخ کرنش به صورت گام به گام در محاسبات تغییرشکل ستون بتن مسلح تحت انفجار وارد شده است. به منظور صحت سنجی، نتایج حاصل از مدل SDOF با نتایج مدل اجزای محدود در نرم افزار OPENSEES و همچنین نتایج یک تست عملی انفجار مقایسه شده است. سپس، از مدل SDOF معرفی شده برای ترسیم دیاگرام فشار- ضربه در ستون بتن مسلح، با درنظر گرفتن بار محوری ثابت در آن، استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل، در حالت انفجار متوسط تا دور (Z>1 kg/m1/3)، روش SDOF معرفی شده علی رغم سادگی و زمان کم برای انجام محاسبات، دارای نتایج با دقت کافی می باشد و قابل اعتماد است.
نوع مقاله:
یادداشت پژوهشی
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940584 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.