بررسی مقایسه ای تاثیر قلیایی کردن لیدوکائین داخل کاف لوله ی تراشه با لیدوکائین تزریق وریدی بر پیش گیری از سرفه و گلودرد بعد از عمل

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرفه و گلودرد، از شایع ترین عوارضی است که به دنبال اینتوباسیون اتفاق می افتد. داروهای متعددی جهت کاهش این موارد بررسی شدند، اما اطلاعات در این زمینه محدود و متناقض است. مطالعه ی حاضر، با هدف مقایسه ی تاثیر لیدوکائین قلیایی اینتراکاف و لیدوکائین تزریق وریدی با گروه شاهد انجام شد.
روش ها
مطالعه ی حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی شاهددار دو سو کور بود که بر روی 99 نفر از بیماران تحت اینتوباسیون انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه شامل گروه لیدوکائین قلیایی اینتراکاف (33 نفر)، گروه لیدوکائین تزریق وریدی (33 نفر) و گروه شاهد (33 نفر) تقسیم شدند. در این گروه کاف با هوا تا فشار اولیه ی زیر 30 سانتی متر آب پر گردید. فراوانی سرفه و شدت گلودرد بر اساس معیار دیداری سنجش درد (Visual analog scale یا VAS) بلافاصله بعد از اکستوباسیون و در زمان های 15 دقیقه، 1، 2، 3، 12 و 24ساعت بعد از اکستوباسیون اندازه گیری و مقایسه شد.
یافته ها
شدت گلودرد در زمان های مختلف در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت (050/0 < P)، اما طی 24 ساعت در هر سه گروه لیدوکائین قلیایی اینتراکاف (001/0 > P)، لیدوکائین تزریق وریدی (001/0 > P) و شاهد (001/0 = P) به صورت معنی داری کاهش یافت. شدت گلودرد در طی 24 ساعت در هر سه گروه به صورت معنی داری کاهش یافت (050/0 > P). مقایسه ی تعداد سرفه در زمان های بلافاصله پس از اکستوباسیون (005/0 = P) و پس از 24ساعت (007/0 = P) در گروه لیدوکائین قلیایی اینتراکاف کمتر از سایرین بود. تعداد سرفه طی 24 ساعت در هر سه گروه لیدوکائین قلیایی اینتراکاف (040/0 = P)، لیدوکائین تزریق وریدی (001/0 = P) و شاهد (002/0 = P) به صورت معنی داری کاهش یافت.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های مطالعه ی حاضر، تفاوت معنی داری در استفاده از لیدوکائین تزریق وریدی، لیدوکائین قلیایی اینتراکاف و گروه شاهد در کاهش دردگلو وجود ندارد، اما استفاده از لیدوکائین قلیایی اینتراکاف، به صورت معنی داری در کاهش سرفه موثر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1584 -1590
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941793 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.