اثر تجویز داخل صفاقی نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan بر آسیب کبدی در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
کاربرد نانوکامپوزیت ها در پزشکی و صنعت در حال افزایش است. مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی اثر نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan بر آسیب بافت کبد در موش صحرایی انجام شد.
روش ها
32 سر موش صحرایی نژاد Wistar به چهار گروه مساوی شامل یک گروه شاهد سالم و سه گروه تیمار شده تقسیم شدند. گروه های تیمار محلول حاوی 80، 160 و 320 میلی مول/میلی لیتر از نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan را برای 28 روز به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. برای گروه شاهد، سرم فیزیولوژی تجویز شد. در پایان آزمایش، از قلب موش ها خون گیری شد و میزان آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) به عنوان شاخصی از آسیب کبدی اندازه گیری شد. همچنین، نمونه های بافت کبد برای بررسی هیستوپاتولوژیک و نمونه های بافت مغز برای سنجش مالون دی آلدئید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو اخذ شد.
یافته ها
افزایش معنی داری در میانگین تغییرات ALT در گروهای تیمار شده با 160 و 320 میلی مول نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan در مقایسه با گروه شاهد سالم مشاهده گردید (05/0 > P)، اما میزان AST در گروه های تیمار شده اختلاف معنی داری را نشان ندادند (05/0 < P). در بررسی های بافت شناسی در دز 320 میلی مول از نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan، نکروز و اتساع سینوزوئید کبدی مشاهده شد. مالون دی آلدئید مغز در گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
تجویز نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan می تواند سطح برخی آنزیم های کبدی را افزایش دهد. این ترکیبات به احتمال زیاد سمی هستند و مصرف آن ها در پزشکی و صنعت باید محدود شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1602 -1607
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941800 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.