اکوسیستم کسب و کارهای نوپای ایران و بررسی تعاملات کلیدی بازیگران اصلی آن

پیام:
چکیده:
جایگاه کسب و کارهای نوپا و نوآور در اقتصاد و نقش آنها در حل مسائل و چالش های کشورها روزبه روز درحال پررنگ تر شدن می باشد. برخی از کشورها با آگاهی به موقع از اهمیت و جایگاه این کسب وکارها توانسته اند ازطریق تجزیه و تحلیل صحیح و متعاقبا اتخاذ سیاست ها و اقدامات درست به شکل گیری و رشد اکوسیستم مناسب و حمایت کننده برای این کسب وکارها کمک کنند. پژوهش حاضر با هدف توصیف و بررسی اکوسیستم کسب و کارهای نوپای ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت رشد و توسعه آن تعریف گردید. در این راستا با انجام مطالعه گسترده ادبیات، کنشگران این اکوسیستم تعیین و معرفی گردند و سپس با توجه به اهمیت و نقش حیاتی "سرمایه گذاران و رشددهندگان" در جهت بهبود و تسریع تکامل اکوسیستم این دو کنشگر کلیدی و تعاملات آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس، تصورات گروه های سرمایه گذار نسبت به رشددهندگان، با توجه خاص به جنبه های سهم رشددهندگان در شرکت های نوپا و همکاری بین رشددهندگان و گروه های سرمایه گذار از طریق پرسشنامه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفت. بر اساس نتایج در خصوص ویژگی های سهم رشددهندگان اکوسیستم در شرکت های نوپا، گروه های سرمایه گذار عوامل غربالگری استارتاپ، آموزش کارآفرینی و دسترسی به مشاور را مواردی می دانند که رشددهندگان از طریق آنها بیشترین ارزش را به کارآفرینان می دهند. همچنین یافته ها نشان می دهد که جنبه هایی از سهم رشددهندگان در شرکت های نوپایی که گروه های سرمایه گذار برای آنها ارزش بالایی قایل هستند، ارزیابی استارتاپ ها و آموزش کارآفرینی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942051 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!