تاثیر توان بخشی رایانه یار بر بهبود عملکرد حافظه فعال و بازشناسی اشکال در دانشجویان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
رسیدن به عملکرد بهینه به همراه بهبود حافظه و بازشناسی از مهم ترین اهداف دانشجویان در زمینه ی پیشرفت تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر توان بخشی رایانه یار بر بهبود عملکرد حافظه فعال و بازشناسی اشکال در دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی شهر تبریز انجام شد.
مواد و روش ها
طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با دو گروه 15 نفری آزمودنی انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی ساده انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بدین صورت که هر گروه شامل 15 نفر بود. ابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتری توان بخشی رایانه یار و آزمون حافظه فعال و بازشناسی اشکال بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت گرفت.
یافته ها
تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (0/01p =)، به نحوی که توان بخشی رایانه یار باعث بهبود حافظه فعال و بازشناسی اشکال در افراد گروه آزمایش شده است. مقایسه نمره پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل با اثر کوریت پیش آزمون انجام شد.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که توان بخشی رایانه یار می تواند به عنوان یک روش برای دستیابی به عملکرد بهینه در دانشجویان طراحی صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
6 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1943249 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.