مقایسه توان توضیح دهندگی مدل چهار عاملی هاو و همکاران و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش مقایسه توان توضیح دهندگی مدل چهار عاملی هاو و همکاران و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 147 شرکت طی سال های 1386 الی 1394 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های تلفیقی در قالب نرم افزارهای Eviews وStata استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب تعیین تعدیل شده دو مدل که حاکی از قدرت توضیح دهندگی آنهاست، با هم برابر هستند. همچنین میانگین مجذور خطا و میانگین قدرمطلق خطای هر دو مدل تفاوت معناداری با هم ندارند. بنابراین، نتایج حاکی از این است که در دوره پژوهش، قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل چهار عاملی هاو و همکاران در پیش بینی بازده مورد انتظار تفاوت معنی داری از یکدیگر ندارند. لذا سرمایه گذاران جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری خود، از هر دو مدل برای پیش بینی بازده مورد انتظار می توانند استفاده نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956376 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!