مقایسه تاثیر سخنرانی و مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی شیردهی انحصاری در زنان نخست زا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
خودکارآمدی شیردهی، احساس اطمینان مادر به توانایی خود به شیردهی انحصاری می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیرسخنرانی و مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی شیردهی در زنان نخست زا انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهدداربود که بر روی 210زن باردار نخست زای مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر تربت حیدریه در سال (97-1396) انجام گرفت. شرکت کنندگان با استفاده از روش تصادفی سازی بلوکی به سه گروه 70 نفره، مداخله مصاحبه انگیزشی، سخنرانی و کنترل تخصیص داده شدند. برای گروه مصاحبه انگیزشی، پنج جلسه حضوری 2 ساعته و سه بار پیگیری تلفنی انجام گرفت. گروه سخنرانی، یک جلسه 2ساعته سخنرانی در مورد آموزش شیردهی دریافت کردند در حالی که گروه کنترل فقط مراقبت های روتین را دریافت کردند. درپایان 4،2 و6 ماهگی شیرخوار، سه گروه مجددا از نظر خودکارآمدی شیردهی بررسی شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های خی دوو آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
سه گروه، تفاوت معنی داری از نظر متغیرهای دموگرافیک نداشتند (05/0> P). میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی شیردهی 6 ماه پس از زایمان در گروه مصاحبه انگیزشی 89/0±97/63 ، درگروه سخنرانی 91/0±02/50 و در گروه کنترل 95/0±77/41 بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (001/0< P).
استنتاج
 نتایج نشان داد که تکنیک مصاحبه انگیزشی با افزایش خودکارآمدی شیردهی بیش تری همراه بود . با توجه به تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی شیردهی مادران، استفاده از این روش به عنوان یک روش موثر و ارزان به خصوص در زنان نخست زا پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957333 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!