فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 171 (فروردین 1398)
 • پیاپی 171 (فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 16
|
 • آرزو رضایی، فرشید سعادت، فرناز صفوی فر، آذر برهمه، محمدرضا خرمی زاده* صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  هپاتوسلولار کارسینوما (HCC) سرطانی شایع است و تحریک سیستم ایمنی از طریق 9-TLR (Toll-like receptors) به وسیله 2006 CpG-ODN می تواند در درمان آن کارآیی داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر تیمار هم زمان سیلیبینین و 2006 CpG-ODN بر رشد و تکثیر مدل سلولی HCC می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، اثر بازدارندگی دوزهای متفاوت سیلیبینین و 2006 CpG-ODN بر رشد سلول های 2HepG و تعیین بهترین غلظت برای تیمار هم زمان به روش MTT سنجیده شد. میزان بیان ژن های MMP2 و TLR9 به روش Real-Time PCR سنجیده شد. فعالیت ماتریکس متالوپروتییناز MMP2 با روش زایموگرافی اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  به ترتیب، غلظت های μM 100 و nM 100 از سیلیبینین و 2006 CpG-ODN برای انجام تیمار هم زمان انتخاب شدند که اثرات ایستایی شدیدی بر رشد سلول داشتند (05/0< P). نتایج Real-Time PCR تفاوت معنی داری در Ct تکثیر ژن ها نشان نداد (05/0> P).
  استنتاج
   حتی غلظت های پایین CpG در این پژوهش، اثربخشی سیلیبینین بر سلول سرطان کبد را به طور مشخصی افزایش داده اند. با توجه به اهمیت استفاده از دوزهای پایین دارو و فعال سازی مکانسیم های ایمنی، تجویز توام این دو دارو می تواند چشم انداز روشنی را برای روش های درمانی ترکیبی آینده داشته باشد.
  کلیدواژگان: سیلیبینین، اولیگوداکسی نوکلئوتیدهای CpG، MMP2، TLR9، HepG-2
 • مهدی قهاری، رمضان علی طاهری، مهدی فصیحی رامندی* صفحات 11-23
  سابقه و هدف
  توکسوپلاسما گوندی (T. gondii) یک انگل داخل سلولی اجباری بوده که از طریق مدفوع گربه دفع می گردد. تلاش های زیادی برای توسعه واکسن توکسوپلاسموزیس صورت گرفته است اما هیچ یک از آن ها قادر به ایجاد پاسخ ایمنی حفاظتی نسبت به انگل نبوده اند. ادجوانت ها برای فرمولاسیون واکسن ضروری می باشند تا پاسخ های ایمنی قوی تری ایجاد نمایند و به عنوان یک ادجوانت، نانو موادی چون نانو آلوم می توانند پاسخ های ایمنی هومورال و سلولی را تحریک کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات حفاظتی نانو آلوم فرموله شده در توکسوپلاسما گوندی کشته شده انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، کاندید واکسن به طور جداگانه در آلوم، ادجوانت فروند کامل و ادجوانت نانو آلوم تهیه شد. موش های BALB/c سه بار با فواصل دو هفته ای ایمن شدند. برای بررسی نوع واکنش ایمنی القا شده، سرم ها برای اندازه گیری IgG توتال، ایزوتایپ IgG1 و IgG2a و نیز IL-4، IFN-γ، TNF-α و IL-2 مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی تکثیر لنفوسیت، از روش BrdU استفاده شد.
  یافته ها
  ایمن زایی موش ها با واکسن کشته شده توکسوپلاسما فرموله شده در ادجوانت نانو آلوم باعث افزایش پاسخ تکثیر لنفوسیت، TNF-α، IL-4، IL-2 و IFN-γ، IgG توتال و همچنین ایزوتایپ های IgG1 و IgG2a در مقایسه با سایر گروه های تجربی می گردد.
  استنتاج
  ادجوانت نانو آلوم می تواند سطح بالایی از پاسخ ایمنی هومورال و سلولی را در مقایسه با گروه دریافت کننده واکسن توکسوپلاسمای کشته شده و فرموله شده در آلوم القا نماید.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، نانو آلوم، ادجوانت، الایزا، واکسن
 • فاطمه تارا، سمیه معین درباری*، مهلا بختیاری صفحات 24-30
  سابقه و هدف
  آمنیوسنتز رایج ترین روش مورد استفاده برای تشخیص آنوپلوئیدی و سایر اختلالات ژنتیکی جنین است. در هنگام ورود سوزن آمنیوسنتز باید در صورت امکان از ورود به جفت اجتناب شود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط عوارض آمنیوسنتز با عبور سوزن از جفت می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کوهورت بر روی 1000 خانم باردار کاندید آمنیوسنتز مراجعه کننده به کلینیک پریناتولوژی بیمارستان ام البنین مشهد از سال 1393 تا 1395 بود. در این افراد با استفاده از سوزن مخصوص و هدایت سونوگرافی، وارد ساک بارداری شده و حدود 20 سی سی، مایع آمنیوتیک کشیده شد. عبور یا عدم عبور سوزن از جفت ثبت شده و در ادامه بارداری بروز عوارضی مانند سقط، لکه بینی، زایمان زودرس و پارگی کیسه آب در هر گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS و فرمول های آماری کولموگروف اسمیرنوف و t-test و Chi-squareآنالیز شد و خطر نسبی (RR) محاسبه گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی مادران 4/33 سال (حداقل 16 و حداکثر 48 سال) بود. لکه بینی به دنبال آمنیوسنتزهای با عدم عبور سوزن از جفت 4/1 درصد و در آمنیوسنتزهای از ورای جفت 1/6 درصد گزارش شد که با توجه به RR:6.85 و 3 0/0 =P، ارتباط معنی دار بین متغیرها وجود داشت. این در حالی است که بین عبور سوزن از جفت و سایر عوارض مانند سقط، آمنیونیت، زایمان زودرس و نشت مایع آمنیوتیک به دنبال آمنیوسنتز ارتباط معناداری وجود نداشت.
  استنتاج
  بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، با عبور سوزن از جفت، احتمال بروز لکه بینی به دنبال آمنیوسنتز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: آمنیوسنتز، سقط، آمنیونیت، زایمان زودرس، عوارض
 • زهرا آقالری*، عبدالایمان عمویی، احمد زارعی، مجتبی افشارنیا، زهرا گراییلی، مهدی قاسمی صفحات 31-44
  سابقه و هدف
  عدم وجود هوای سالم در کلاس ها و منازل، سبب کاهش سطح سلامت و اختلال در یادگیری دانش آموزان خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط غلظت دی اکسیدکربن و سایر پارامترهای محیطی با علائم سندرم ساختمان بیمار در مدارس و منازل دانش آموزان شهرستان بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  جهت سنجش دی اکسیدکربن، دما و رطوبت از دستگاه استاندارد TES 1370 استفاده شد. گردآوری اطلاعات توسط پرسشنامه استاندارد " "MM040EAو به صورت مصاحبه انجام شد. پژوهش حاضر در 5 مدرسه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و 20 کلاس به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانجام شد. روش نمونه برداری دانش آموزان در هر کلاس به صورت تصادفی و پرسشنامه ها به صورت مصاحبه ای تکمیل شدند. برای تعیین ارتباط بین سندرم بیماری ساختمان و پارامترهای محیطی، از آزمون های آماری کای دو، ANOVA و T-test استفاده شد.
  یافته ها
  در زمستان بیش ترین علائم سندرم ساختمان بیمار، مربوط به خستگی (8/45 درصد) و در فصل بهار مربوط به سردرد (3/35 درصد) بود. آزمون T-test نشان داد که در زمستان (02/0=P) و بهار (01/0=P) در کلاس های درس و منازل دانش آموزان، بین دی اکسید کربن با علائم سندرم مزبور، ارتباط معنی داری وجود داشت. اما بین رطوبت و دما با این سندرم، ارتباط معنی داری مشاهده نشد. از میان ریسک فاکتورهای مورد بررسی در زمستان و بهار، سرو صدا به عنوان ریسک فاکتور آزاردهنده گزارش شد.
  استنتاج
  نتایج نشان داد که غلظت دی اکسید کربن با ایجاد علائم سندرم ساختمان بیمار در دانش آموزان ارتباط معنی داری دارد. هرچند علائم سندرم ساختمان بیمار در دانش آموزان خفیف بوده، اما با توجه به شرایط نامناسب فیزیکی در بعضی مدارس و حتی منازل، باید بهینه سازی در این فضاها انجام شود.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، دی اکسید کربن، سندرم ساختمان بیمار، مدارس، منازل
 • فاطمه صالحی*، زهرا متقی، افسانه کرامت، شهربانو گلی، معصومه رسولی، زهره حسینی، سیدعباس موسوی صفحات 45-57
  سابقه و هدف
  خودکارآمدی شیردهی، احساس اطمینان مادر به توانایی خود به شیردهی انحصاری می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیرسخنرانی و مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی شیردهی در زنان نخست زا انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهدداربود که بر روی 210زن باردار نخست زای مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر تربت حیدریه در سال (97-1396) انجام گرفت. شرکت کنندگان با استفاده از روش تصادفی سازی بلوکی به سه گروه 70 نفره، مداخله مصاحبه انگیزشی، سخنرانی و کنترل تخصیص داده شدند. برای گروه مصاحبه انگیزشی، پنج جلسه حضوری 2 ساعته و سه بار پیگیری تلفنی انجام گرفت. گروه سخنرانی، یک جلسه 2ساعته سخنرانی در مورد آموزش شیردهی دریافت کردند در حالی که گروه کنترل فقط مراقبت های روتین را دریافت کردند. درپایان 4،2 و6 ماهگی شیرخوار، سه گروه مجددا از نظر خودکارآمدی شیردهی بررسی شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های خی دوو آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  سه گروه، تفاوت معنی داری از نظر متغیرهای دموگرافیک نداشتند (05/0> P). میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی شیردهی 6 ماه پس از زایمان در گروه مصاحبه انگیزشی 89/0±97/63 ، درگروه سخنرانی 91/0±02/50 و در گروه کنترل 95/0±77/41 بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (001/0< P).
  استنتاج
   نتایج نشان داد که تکنیک مصاحبه انگیزشی با افزایش خودکارآمدی شیردهی بیش تری همراه بود . با توجه به تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی شیردهی مادران، استفاده از این روش به عنوان یک روش موثر و ارزان به خصوص در زنان نخست زا پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: شیردهی انحصاری، خودکارآمدی، مصاحبه انگیزشی
 • سید افشین شروفی، معصومه باقری نسامی، ویدا شفیع پور* صفحات 58-66
  سابقه و هدف
  شیوع بالای پرفشاری خون سبب شده تا بسیاری از بیماران از روش های درمانی طب سنتی و مکمل استفاده کنند. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و نحوه بکارگیری روش های طب سنتی و مکمل در بیماران پرفشاری خون انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی 400 بیمار پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه مرکز قلب شهر ساری در سال 1396 انجام گرفت. داده ها توسط پرسشنامه های جمعیت شناختی و پژوهشگر ساخته آگاهی، نگرش و چک لیست نحوه بکارگیری روش های طب سنتی و مکمل در بیماران پرفشاری خون جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (کای دو، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد.
  یافته ها
  میانگین آگاهی بیماران پرفشاری خون 14/3±19/14 بود. 5/63 درصد دارای سطح آگاهی کم و 5/36 درصد دارای سطح آگاهی متوسط بودند. 14 درصد دارای نگرش متوسط و 86 درصد نگرش خوب داشتند. ارتباط نگرش با تاهل، تحصیلات، شغل، محل سکونت، بیماری زمینه ای و سابقه خانوادگی معنادار بود (001/0< P). رابطه سن با نگرش معنادار مستقیم دارد(14/0= r، 01/0= P)، اما با مدت ابتلا رابطه منفی وجود دارد (12/0= r، 03/0= P).
  استنتاج
  علی رغم این که بیش از نیمی از افراد، از آگاهی پایینی نسبت به استفاده از طب سنتی و مکمل برخوردار بودند، اما نگرش مثبتی داشتند. بنابراین اطلاع رسانی در مورد فواید بکارگیری طب سنتی و مکمل به آحاد جامعه توسط مسئولین ذیربط پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، بکارگیری، طب سنتی، طب مکمل، پرفشاری خون
 • گلنوش محمدنژاد، میترا تدین نجف آبادی*، حسین کمیلی ثانی، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 67-80
  سابقه و هدف
  هیسترکتومی دومین علت شایع جراحی زنان در سنین باروری است. مطالعات نشان می دهد زنان هیسترکتومی شده از ناخوشی های روانی و فیزیکی با هم رنج می برند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد شناختی- رفتاری بر عزت نفس زنان هیسترکتومی شده در سنین باروری انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی با کد IRCT20180222038828N1 که در سال 1397 انجام پذیرفت، 40 نفر از زنان 45-15 ساله که در بیمارستان امام و رازی شهر اهواز هیسترکتومی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. زنان دارای نمره کم تر از 15 در پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه 20 نفری آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمون تحت 12 جلسه درمان شناختی- رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، افسردگی بک و مشخصات فردی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، آزمون های تی مستقل، کای دو، تحلیل واریانس با اندازه های مکرر انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات عزت نفس قبل از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معناداری نداشت (527/0=P). میانگین نمره عزت نفس قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون از 83/1±22/12 به 52/1±72/22 افزایش (001/0>P) و در گروه کنترل از 19/1±89/11 به 38/1±47/11 (001/0=P) کاهش یافت که در طی زمان معنی دار بود و همچنین تفاوت بین دو گروه در طی زمان های بعد از مداخله معنادار بوده است (001/0>P).
  استنتاج
  درمان شناختی- رفتاری می تواند به عنوان یک رویکرد درمانی در بهبود عزت نفس زنان هیسترکتومی شده در سنین باروری موثر باشد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، هیسترکتومی، مشاوره، درمان شناختی رفتاری
 • سید رامین قاسمی، نادر رجبی گیلان*، سهیلا رشادت، علی همتی صفحات 81-91
  سابقه و هدف
  تکنولوژی های ارتباطی دارای تاثیراتی دوگانه بر سلامت و زندگی بشر می باشند، به طوری که در کنار نقش مهمی که در افزایش رفاه و آسایش بشر ایفا می کنند، دارای جنبه هایی آسیب رسان نیز می باشند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت استفاده از تکنولوژی های نوین رسانه ای و رابطه آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دانش آموزان به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مقطعی، تعداد 567 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال 1395، با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه های پژوهش شامل اطلاعات دموگرافیک، چک لیست استفاده از تکنولوژی های رسانه ای و پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL-BREF را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و با کمک آزمون های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیزواریانس یکطرفه و چندگانه تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کیفیت زندگی کلی پاسخگویان 76/15±33/62 بود. هم چنین استفاده روزانه پاسخگویان از کامپیوتر یا لپ تاپ، موبایل، تبلت، تلویزیون و ماهواره به ترتیب برابر 1/61 درصد، 2/87 درصد، 4/26 درصد، 9/86 درصد و 9/26 درصد بود. بین میانگین نمره کیفیت زندگی کلی پاسخگویان از نظر میزان استفاده از موبایل، تبلت و ماهواره تفاوت معنی داری مشاهده شد (01/0< P)؛ اما در خصوص تلویزیون و کامپیوتر، تفاوت معنی دار نبود (05/0> P).
  استنتاج
   در مجموع در این پژوهش، عدم استفاده یا استفاده کم از ماهواره با کیفیت زندگی مطلوب تر همراه بود. اما در خصوص موبایل، تبلت و کامپیوتر و لپ تاپ، استفاده دو ساعت در روز نسبت به عدم استفاده یا استفاده بیش تر از 2 ساعت با کیفیت زندگی بالاتر همراه بود. بنابراین استفاده محدود از تکنولوژی های نوین رسانه ای، می تواند با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مطلوب تری همراه باشد.
  کلیدواژگان: تکنولوژی های رسانه ای، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، نوجوانان
 • شکوه کریمی، جلال حسینی مهر، عباسعلی کریم پور ملک شاه، فرشته طالب پور امیری* صفحات 92-98
  سابقه و هدف
  سیس پلاتین، یکی از داروهای شیمی درمانی است و سبب تغییرات هماتولوژیک می شود. آویشن شیرازی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی بر تغییرات هماتولوژیک ناشی از سیس پلاتین در موش سوری انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  32 سر موش سوری نر بالغ(30-25 گرم)، به 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل به مدت 7روز نرمال سالین دریافت کردند. گروه آویشن شیرازی، آویشن شیرازی با دوز 200 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 7روز با گاواژ دریافت کردند. به گروه سیس پلاتین، سیس پلاتین با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی در روز 5 مطالعه تزریق شد. گروه آویشن شیرازی+سیس پلاتین، آویشن شیرازی را به مدت 7 روز دریافت کردند و سیس پلاتین در روز 5 مطالعه تزریق شد. در روز هشتم خون حاصل از قلب موش ها جهت ارزیابی هماتولوژی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و با آزمون هایANOVA و Tukey آنالیز شدند.
  یافته ها
  تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین، پلاکت، میانگین حجم گلبول قرمز، میانگین هموگلوبین گلبول قرمز و میانگین غلظت هموگلوبین گلبول قرمز به طور معنی داری در گروهی که سیس پلاتین دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل کاهش و تعداد گلبول های سفید افزایش یافت. آویشن شیرازی این تغییرات را بهبود بخشید(05/0< p).
  استنتاج
  آویشن شیرازی تغییرات هماتولوژیک ناشی از تجویز سیس پلاتین در موش سوری را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: سیس پلاتین، آویشن شیرازی، پارامترهای هماتولوژیک
 • ندا محمدزاده، شهیده جهانیان سادات محله، سعیده ضیایی*، نرگس زعیم زاده، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 99-105
  سابقه و هدف
  یائسگی یک فرایند فیزیولوژیک طبیعی می باشد که می تواند زندگی بسیاری از زنان میانسال را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به تناقضات موجود در خصوص تاثیر عوامل مختلف در شدت علائم یائسگی، مطالعه حاضر به منظور شناسایی فاکتورهای تعیین کننده علائم یائسگی در زنان پست منوپوز شهر تهران طراحی شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش مقطعی حاضر بر روی 307 زن یائسه 65-45 ساله واجد شرایط ورود به مطالعه با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. اطلاعات مطالعه با استفاده از پرسش نامه حاوی اطلاعات شخصی و مقیاس درجه بندی یائسگی (Menopause Rating Scale) جمع آوری و از کلیه زنان مورد مطالعه نمونه خون جهت سنجش سطح استرادیول خون گرفته شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی و رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این پژوهش، ارتباط منفی معنی دار بین علائم یائسگی با سن ازدواج (12/0-=, r 03/0=P)، سن اولین بارداری (11/0-=, r04/0=P)، سطح استرادیول سرم (32/0-=, r 001/0>P)، وضعیت تحصیلی (24/0-=, r 001/0>P) و ارتباط مثبت معنی دار با تعداد حاملگی (19/0=, r 001/0=P)، شاخص توده بدنی (11/0=, r 04/0=P) مشاهده شد. هم چنین نمره کل MRS در دو گروه با و بدون فعالیت ورزشی اختلاف معنی داری دارد (01/0=P). براساس نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی مشخص گردید که به ترتیب سطح استرادیول سرم (001/0>P)، وضعیت تحصیلی (001/0P=) و فعالیت ورزشی (015/0P=) از عوامل پیشگویی کننده شدت علائم یائسگی هستند.
  استنتاج
   با توجه به نتایج پژوهش حاضر علاوه بر درمان های هورمونی، می توان زنان را به داشتن فعالیت ورزشی و تغییر در شیوه زندگی برای اداره علائم یائسگی توصیه کرد.
  کلیدواژگان: عوامل دموگرافیک، استرادیول، علائم یائسگی، فعالیت ورزشی
 • عبدالله عمادی، حسین محمدی، ابراهیم نصیری* صفحات 106-111
  سابقه و هدف
  ارزیابی قبل از جراحی راه هوایی، اهمیت زیادی در بیهوشی دارد. هدف مطالعه، نگرش و میزان به کار گیری تکنیک های ارزیابی راه هوایی در تیم بیهوشی و اورژانس بیمارستان های شمال ایران بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، بیهوشی دهندگان بخش های بیهوشی بیمارستان های مازندران، گلستان و بابل شرکت داشتند. فرم پژوهشگر ساخته جمع آوری داده ها شامل اطلاعات دموگرافیک و تست های ارزیابی راه هوایی بود و بخش نگرشی شامل 8 سوال در طیف لیکرت بود که به صورت خود ایفا تکمیل شد. تحلیل یافته ها و نقش متغیر های دموگرافیک، با آزمون های test-t، ANOVA، آزمون های کای دو و فیشر انجام شد.
  یافته ها
  193 نفر از 215 نفر پاسخ دادند. 7/49 درصد از مازندران، 3/23 درصد از بابل و 9/26 درصد از گلستان بودند. 2/64 درصد از شرکت کنندگان زن بودند. 9/83 درصد نگرش مثبت داشتند. میانگین امتیازات نگرشی اخذ شده برابر 2/3 ±6/32، حداقل 23 و حداکثر 40 بود. تفاوت معنی داری بین نگرش کارشناسان و دستیاران و متخصصین از نظر به کارگیری تکنیک های ارزیابی وجود داشت (003/0P<) و Odd's Ratio(OR)=2/648, CI:95% (1/348-5/202). 3/94 درصد شرکت کنندگان، ارزیابی وضعیت گردن از نظر کوتاهی را بیش تر به کار بردند.
  استنتاج
   با توجه به تعدد تکنیک های ارزیابی راه هوایی، بیهوشی دهندگان نگرش مثبت به استفاده از بعضی از آن ها را داشتند. پیشنهاد می شود تست هایی که شواهد مناسب تری دارند، در برنامه های آموزشی لحاظ شود.
  کلیدواژگان: کنترل راه هوایی، بیهوشی، نگرش
 • کامبیز علیزاده، معصومه طبری*، عذرا ایزانلو صفحات 112-116
  سرطان پستان از شایع ترین سرطان ها در خانم ها است، ولی متاستاز به قلب نادر می باشد. در این گزارش، خانمی 40 ساله معرفی می شود که با درد شدید پای راست به بیمارستان مراجعه کرده و با تشخیص DVT تحت درمان قرار گرفته وترخیص شد. وی یک ماه و نیم بعد با درد پا و تنگی نفس فعالیتی و درد قفسه سینه مراجعه کرد و با تشخیص آمبولی ریه و درمان ضد انعقادی بهبود یافت و مرخص شد. سپس حدود دو ماه بعد برای بار سوم با علایم تنگی نفس فعالیتی شدید و درد قفسه سینه و ادم پای راست بستری شد. درسونو داپلر، ترمبوز با نمای تحت حاد تا مزمن در ورید فمورال، پوپلیئتال، فمورال مشترک با گسترش ورید ایلیاک خارجی گزارش شده بود. با توجه به نتایج اکوکاردیوگرافی و سی تی آنژیوگرافی، با تشخیص یک توده در بطن راست، مشورت جراحی قلب انجام شد. در حین عمل پزشک با گسترش وسیع توده های متاستاز وسیع روی آئورت و فضای پریکارد و مدیاستن مواجه شد. نمونه برداری انجام و متاستاز ناشی از سرطان پستان توسط پاتولوژیست گزارش شد. سیر این بیمار اهمیت بررسی بیماران با ترومبوز وریدی عمقی (DVT) مکرر برای بدخیمی را مطرح می کند.
  کلیدواژگان: متاستاز، قلب، بطن راست، آئورت، آمبولی، سرطان پستان
 • آویده معبودی، نرجس هوشیاری* صفحات 117-129
  سابقه و هدف
  ایوالژن خارج شدن کامل دندان از ساکت آلوئلار می باشد. ریپلنت کردن بلافاصله آن، بهترین اقدام در محل حادثه است. درصورتی که این امکان وجود نداشته باشد، بهتراست دریک محلول نگهدارنده قرار بگیرد. ماده نگهدارنده سلول های پریودنتال لیگامنت را با حداقل آسیب نگه می دارد تا بتوانند رژنره شده و اتصال پیدا کنند و از تحلیل جلوگیری شود. موادی که به عنوان ماده نگهدارنده استفاده می شوند باید ویژگی هایی هم چون اسمولاریته مناسب، PH، مناسب، مغذی بودن، محتوی بدون باکتری داشتن، دردسترس بودن وقیمت مناسب داشته باشند. در مقالات HBSS (Hanks balanced salt solution )به عنوان نمونه استاندارد، محصولات طبیعی مثل آب، آلوئورا، پروپولیس، آب انار، آب نارگیل، عصاره چای سبز، سفیده تخم مرغ، شیر (شیر کم چرب، با چربی متوسط، پرچرب، شیرکره، شیرسویا، شیر پاستوریزه، شیرپروبیوتیک، شیر کامل، دوغاب، مخلوط شیر، سفیده تخم مرغ) و محلول های رهیدراسیون مثل سرم رینگر لاکتات، ماده کشت سلولی مثل محیط کشت ایگل و یا EMT، مواد پزشکی که برای نگهداری ارگان ها به کار می روند مثل viaspan ، مواد تجاری مثل GC Tooth mousses، بازسازی دندان با فاکتور رشد و یا تابش لیزر قبل از ریپلنت شدن و...نام برده شده اند. با توجه به محدودیت های مطالعات و یافته های ناهمگون، هنوز ماده نگهدارنده موثری برای دندان های ایوالز شده تعیین نشده است.
  کلیدواژگان: ایوالژن دندان، ماده نگهدارنده، ریپلنت کردن دندان
 • شیوا صنعتی، مهدی سعادتمند*، سیروس نکویی صفحات 130-144
  سابقه و هدف
  بیماری اوتیسم یک اختلال روانی است که در سال های اولیه زندگی رخ داده و باعث بروز مشکلات فردی و اجتماعی مختلف می شود. با تشخیص زودهنگام اوتیسم در سال های اولیه زندگی می توان از بسیاری از عوارض این بیماری جلوگیری نمود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، مهم ترین مقاله ها در زمینه تغییرات ساختاری مغز در طیف اوتیسم براساس روش های حجم سنجی مغز درتصاویر تشدید مغناطیسی مورد بررسی قرارگرفت. به عبارت دقیق تر،37 مقاله درباره روش های حجم سنجی مغز، 34 مقاله درباره تغییرات ساختاری و 9 مقاله درباره تغییرات عملکردی مغز در اثر اوتیسم، و 15 مقاله با موضوع عوامل موثر بر اوتیسم و روش های تشخیص و درمان آن مورد بررسی قرارگرفت.
  یافته ها
  مطالعات بیان گر افزایش حجم کلی مغز کودکان اوتیسمی در محدوده 58/1 تا 10 درصد بوده است. محققان افزایش حجم ماده خاکستری را در اثر اوتیسم در نواحی شکنج گیجگاهی قدامی چپ، شکنج حلقوی خلفی چپ، شیار مهمیزی راست، شکنج زبانی چپ و راست، پرکنئوس چپ و تالاموس راست گزارش نموده اند؛ اما تغییر حجم قابل ملاحظه ای در ماده سفید مشاهده نشد. همچنین، فعالیت مغزی مبتلایان به اوتیسم در شکنج دوکی و ناحیه بروکا کمتر از افراد سالم بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از ارزیابی های ساختاری مغز در تصاویر تشدید مغناطیسی برای تشخیص زودهنگام اوتیسم در کودکان زیر سه سال بسیار امیدبخش می باشد. با وجود این، برای توصیف تغییرات ساختاری مغز در بیماران اوتیسمی، توجه به فرضیه سن (مبنی بر افزایش حجم مغز در سنین کودکی و کاهش حجم آن در بزرگسالی)، جنسیت و ضریب هوشی ضروری است.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، تصویربرداری تشدید مغناطیسی، حجم سنجی مغز، تشخیص زودهنگام
 • محمد آزاد منجیری*، مهدی اسلامی، محمدرضا نورس صفحات 145-157
  سنگ کلیه و مجاری ادراری از جمله بیماری های بسیار دردناک و زجر آور سیستم ادراری می باشد که روی کیفیت زندگی تاثیر می گذارد. در حال حاضر روش های درمانی مختلفی از جمله داروها، سنگ شکن و جراحی برای درمان به کار می رود که در برخی موارد تاثیر آن ها چندان زیاد نبوده و یا همراه با عوارض می باشد. این امر لزوم به کارگیری درمان های کار آمدتر و کم هزینه تر را ضروری می کند. در طب ایرانی به این بیماری توجه گسترده ای شده است. در این مطالعه مفردات دارویی موثر در شکستن سنگ های کلیه و مجاری ادراری در متون و منابع طب ایرانی در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت گیاهانی که در منابع مختلف بیش تر تکرار شده ا ند و یا روی آن ها کار بالینی انجام شده، ارائه شده اند.
  کلیدواژگان: خرد کننده، سنگ کلیه، داروهای گیاهی
 • نرگس قربانی، جمشید یزدانی چراتی، سیاوش اعتمادی نژاد*، نسرین قربانی صفحات 158-159
  اصلاحیه : رابطه آلودگی هوا بر مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری های مزمن ریوی و انسداد ریه (COPD) در شهر مشهد نرگس قربانی1 جمشید یزدانی چراتی2 سیاوش اعتمادی نژاد3 نسرین قربانی4 مولف مسئول: جمشید یزدانی چراتی- ساری: کیلومتر 17 جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت E-mail: jamshid.charati@gmail.com 1. دانشجوی دکترای تخصیی آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 2. دانشیار، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 3. دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 4. تکنسین مدارک پزشکی، بیمارستان امید، مشهد، ایران در مقاله فوق که در شماره 169 بهمن 1397 در دوره 28 این نشریه منتشر شده بود، مرتبه علمی سرکار خانم نرگس قربانی اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.
  کلیدواژگان: اصلاحیه
|
 • Arezou Rezaei, Farshid Saadat, Farnaz Safavifar, Azar Berahmeh, Mohammad Reza Khorramizadeh* Pages 1-10
  Background and purpose
   Hepatocellular carcinoma (HCC) is a most common liver malignancy and TLR9 (Toll-like receptor) is essential for CpG DNA-induced immune responses. The aim of this study was to assess the anti-metastatic effects of combined administration of silibinin and CpG-ODN2006 on human hepatocellular carcinoma HepG-2 cell line model.  
  Materials and methods
   Inhibitory effects of various different concentrations of silibinin and CpG-ODN2006 on HepG-2 cells growth and detection of best dosages for simultaneously treatment were assessed by MTT method. Expression of MMP2 and TLR9 genes was analyzed by real- time PCR. Gelatin zymography was used to determine the activity of MMP2.
  Results
   Inhibitory effects of determined concentrations of silibinin (100 μM) and CpG-ODN2006 (100 nM) on HepG-2 cells growth was significant (p<0.05). Real-Time PCR showed no significant differences between Ct of the genes expression analyses.
  Conclusion
    Collectively, the data in this study supports the idea of combined silibinin-CpG administration in hepatic cancer customized therapeutic modalities. However, more investigations to assess immunomodulatory effects and safety analyses would be very informative steps in advance of randomized clinical trials.
  Keywords: silibinin, CpG-oligodeoxynucleotides, MMP2, TLR9, HepG-2
 • Mehdi Ghahary, Ramezan Ali Taheri, Mahdi FasihiRamandi* Pages 11-23
  Background and purpose
  Toxoplasma gondii (T. gondii) as a causative agent of toxoplasmosis, is an obligate intracellular parasite which is excreted by the cat's feces. Efforts have been made for the development of toxoplasmosis vaccine, but none led to developing a vaccine with protective immune response to the parasite. Adjuvants are essential for vaccine formulation to create strong immune responses. As an adjuvant, nanomaterials such as nano-alum, can stimulate both humoral and cellular immune responses. The present report aimed to investigate the protective effects of the alum-based nano-adjuvant formulated in killed T. gondii.
  Materials and methods
  In this experimental study, the vaccine candidates were separately formulated in alum, complete Freund, and nano-alum adjuvants. The BALB/c mice were immunized three times with two-week intervals. To investigate the type of induced immune response, sera were analyzed by ELISA for total IgG, IgG1, and IgG2a isotypes and also IL-4, IFN-γ, TNF-α, and IL-2 cytokines. To evaluate lymphocyte proliferation, BrdU method was performed.
  Results
  Immunization of mice with killed Toxoplasma vaccine formulated with nano-alum adjuvant increased lymphocyte proliferation, TNF-α, IL-4, IL-2, and IFN-γ cytokine responses, total antibodies, as well as IgG1 and IgG2a subtypes compared with those of other experimental groups.
  Conclusion
  Compared with alum-based killed Toxoplasma vaccine, the nano-alum adjuvant could strongly induce cellular and humoral immune responses.
  Keywords: Toxoplasma gondii, nano-alum, adjuvant, ELISA, vaccine
 • Fatemeh Tara, Somayeh Moeindarbari*, Mahla Bakhtiari Pages 24-30
  Background and purpose
  Amniocentesis is the most commonly used method for diagnosis of aneuploid and other genetic disorders of the fetus. Cautious should be taken when entering the amniocentesis needle to avoid entering the placenta. The purpose of this study was to investigate the consequences of needle transposition from the placenta during amniocentesis.
  Materials and methods
  In a cohort study, 1000 pregnant women candidates for amniocentesis were selected from Mashhad Perinatology Clinic, 2014-2016. A needle was inserted into the gestational sac and 20cc amniotic fluid was taken, using the ultrasound guidance. Passage or not passage of needle through the placenta was recorded and complications such as abortion, spotting, preterm labor, and rupture of membrane in each group were compared. Data analysis was done in SPSS applying Kolmogorov-Smirnov test, t-test, and Chi-square. The relative risk (RR) was also calculated.
  Results
  The mean age of participants was 33.4 years old (16-48 years of age). Spotting after amniocentesis was recorded in 1.4% nontransplacental amniocentesis and in 6.1% of transplacental amniocentesis (RR; 6.85, p=0.03). There was no significant relationship between needle passage through the placenta and other complications such as abortion, amnionitis, preterm labor, and amniotic fluid leakage following amniocentesis (p=0.08).
  Conclusion
  Current findings showed that transplacental amniocentesis increases the probability of spotting following amniocentesis.
  Keywords: amniocentesis, abortion, amnionitis, preterm labor, complications
 • Zahra Aghalari*, Abdoliman Amouei, Ahmad Zarei, Mojtaba Afsharnia, Zahra Graili, Mehdi Qasemi Pages 31-44
  Background and purpose
  Lack of healthy air in classrooms and homes will reduce the level of health and disrupts students’ learning. The aim of this study was to determine the relationship between CO2 concentration and other environmental parameters with sick building syndrome in schools and homes in Babol, north of Iran, 2018.
  Materials and methods
  To measure carbon dioxide, temperature, and humidity, the TES 1370 was used. This study was conducted among 85 students in five primary, secondary, and high schools. Selection of schools, classrooms, and students was performed using a multistage random sampling. Data were collected through interviews using MM040EA questionnaire. Chi-square, ANOVA, and T-test were used to determine the relationship between sick building syndrome and environmental parameters.
  Results
  The most common symptoms of building syndrome were fatigue (45.8%) in winter and headache (35.3%) in spring. T-test showed significant relationships between carbon dioxide and building syndrome signs in winter (P= 0.02) and spring (P= 0.01) in classrooms and homes. But there was no significant relationship between the syndrome and moisture and temperature. Among the risk factors investigated in winter and spring, noise was reported as an annoying risk factor.
  Conclusion
  The study showed that concentration of carbon dioxide has a significant relationship with development of sick building syndrome in students. The symptoms of sick building syndrome were found to be mild in our samples, but due to poor physical conditions in some schools and even in home settings, optimization of these spaces should be done.
  Keywords: air pollution, carbon dioxide, sick building syndrome, schools, houses
 • Fatemeh Salehi*, Zahra Motaghi, Afsaneh Keramat, Shahrbanoo Goli, Masoumeh Rasouli, Zohreh Hoseini, Seyed Abbas Mousavi Pages 45-57
  Background and purpose
  Breastfeeding self-efficacy is the feeling of confidence of the mother to experience exclusive breastfeeding. The aim of this study was to compare the effect of talks and motivational interviews on breastfeeding self-efficacy in primiparous women.
  Materials and methods
  This randomized controlled clinical trial was conducted in 210 primeval pregnant women attending Torbat Heydarieh health centers, Iran 2017-2018. Random block method was used and the subjects were assigned into three groups (n=70 per group), including those participating in motivational interviews, attending the talk session, and controls. Motivational interview was carried out in five sessions (two hr) and three telephone follow ups were made. The talk group were given a two- hour talk about breastfeeding and received relevant trainings, while the control group only received routine care. The groups were evaluated for breastfeeding self-efficacy at two, four, and six months after childbirth. Data were analyzed applying Chi-square and ANOVA.
  Results
  Demographic variables were not significantly different between the groups (p>0.05). Six months after childbirth, the mean scores for breastfeeding self-efficacy were 63.97±0.89, 50.02±0.91, and 41.77±0.95 in the group participating in motivational interviews, the talk group, and controls, respectively. The score revealed significant differences between the three groups in breastfeeding self-efficacy (p<0.001).
  Conclusion
  Motivational interview was found to be more effective in enhancing breastfeeding self-efficacy, therefore, it is suggested as an effective and inexpensive method, especially in primiparus women.   (Clinical Trials Registry Number: IRCT IRCT2014122220394N1)
  Keywords: exclusive breastfeeding, self-efficacy, motivational interview
 • Shorofi Seyed Afshin, Masumeh BagheriNesami, Vida Shafipour* Pages 58-66
  Background and purpose
  High prevalence of hypertension (HTN) and its detrimental effects have resulted in more use of traditional and complementary medicine. This study aimed to investigate the knowledge and attitudes of hypertensive patients on the use of traditional and complementary medicine.
  Materials and methods
  This descriptive study was performed in 400 hypertensive patients attending an academic outpatient clinic in Mazandaran Heart Center, Iran 2017. Data were recorded by a demographic questionnare and a researcher-made questionnaire about the knowledge and attitudes of hypertensive patients on the use of traditional and complementary medicine. Data were analyzed using Chi-square, independent t-test, and Pearson’s correlation coefficient.
  Results
  The mean HTN was 14.19±3.14 mm/Hg. Low and moderate awarness about the use of traditional and complementary medicine were seen in 63.5% and 36.5%, of hypertensive patients, respectively. Among the patients, 14% were found to have moderate attitude and 86% had positive attitude towards traditional and complementary medicine. Significant associations were found between attitude and marital stuatus, educational level, occupation, place of residence, comorbidities, and family history of the disease (P <0.001). There was a direct correlation between attitude and age (P= 0.01, r= 0.14) but a significant negative correlation between attitude and duration of HTN (P= 0.03, r = -0. 12).
  Conclusion
  More than half of the patients had low knowledge about the use of traditional and complementary medicine, however, they were found to have positive attitudes toawrds traditional and complementary medicine. Therefore, health authorities are recommended to provide people with more information on traditional and complementary medicine.
  Keywords: knowledge, attitude, use, traditional medicine, complementary medicine, hypertension
 • Golnoosh Mohamadnezhad, Mitra Tadayon Najafabadi*, Hossein Komeilisani, Mohamadhosein Haghighizadeh Pages 67-80
  Background and purpose
  Hysterectomy is the second most common cause of surgery in women of reproductive ages. Evidence show that women who undergo hysterectomy suffer from psychological and physical illnesses. The present study aimed to investigate the effect of counseling with cognitive-behavioral approach on self-esteem of hysterectomized women of reproductive ages.
  Materials and methods
  This clinical trial was performed in 40 women aged between 15-45 years who were hysterectomized in Ahvaz Imam and Razi hospitals, 2018. Women with scores ≤15 Rosenberg self-esteem scale were divided into two groups of test (n=20) and control (n=20). The test group attended 12 sessions of cognitive-behavioral therapy and the control group received no training. Data were collected using Rosenberg self-esteem scale, Beck Depression Inventory, and a demographic questionnaire. Data analysis was done applying independent t-test, Chi-square, and repeated measures ANOVA.
  Results
  The mean score for self-esteem was not significantly different between the two groups before the intervention (P= 0.527). But, the mean score for self-esteem before and after the intervention in the test group increased from 12.22±1.83 to 22.72±±1.52 (P< 0.001) and in the control group decreased from 11.89±±1.19 to 11.47±±1.38 (P= 0.001). Also, a significant difference was found between the two groups during the post-intervention period (P< 0.001).
  Conclusion
  Cognitive-behavioral therapy could be used as an effective therapeutic approach to improve the self-esteem of hysterectomized women in reproductive ages.
  Keywords: self-esteem, hysterectomy, counseling, cognitive behavioral therapy
 • Seyed Ramin Ghasemi, Nader Rajabi Gilan*, Sohyla Reshadat, Ali Hemati Pages 81-91
  Background and purpose
  Communication technologies have a dual effect on human health and life. In fact beside their major role in improving human well-being, they also have harmful consequences. This research aimed at studying media technologies and their relationship with health related quality of life in students.
  Materials and methods
  In this cross-sectional study, a total of 567 high school students in Kermanshah, Iran 2017. They were selected using multi-stage sampling and completed a demographic checklist, media usage checklist, and WHOQOL-BREF questionnaire. Data were analyzed in SPSS V18, using Pearson correlation coefficient, linear regression, one-way and two-way ANOVA.
  Results
  The mean score for total quality of life was 62.33 ± 15.76. Daily uses of computer, laptop, mobile phone, tablet, TV, and satellite program were 61.1%, 87.2%, 26.4%, 86.9%, and 26.9%, respectively. The mean score for overall quality of life in using mobile phone, tablet, and satellite program was significantly different between the adolescents (P< 0.01), but there was no significant difference between them in using TV and computer (P> 0.05).
  Conclusion
  In general, no use or low use of satellite programs were associated with better scores for quality of life. But using mobile phone, tablet, computer, and laptop for two hours a day was associated with higher quality of life scores, compared with their use for more than two hours per day. Therefore, limited use of media technologies could lead to better health related quality of life.
  Keywords: media technologies, health related quality of life, adolescents
 • Shokooh Karimi, Jalal Hosseinimehr, Abbasali Karimpour Malekshah, Fereshteh Talebpour Amiri* Pages 92-98
  Background and purpose
  Cisplatin (CP) is an anticancer drug that cause hematological changes. Zataria Multiflora Boiss (ZM) has antioxidant property. The preset study was done to determine the protective effect of ZM against hematological changes induced by Cisplatin in mice.
  Materials and methods
  Thirty two adult male mice (25-30 g) were divided into 4 groups: the control group received normal saline for 7 days; ZM group received ZM (200 mg/kg) for 7 days by gavage; CP group received Intraperitoneal CP (10 mg/kg) injection at day 5; ZM + CP group received ZM for 7 days and CP was injected at day 5. Then, blood samples were taken for hematological assessment at day 8 of the study. Data were analyzed by SPSS applying ANOVA and Tukey test.
  Results
  The number of red blood cells, hemoglobin levels, platelets, MCV, MCH, and MCHC significantly decreased and white blood cells increased in the group that received CP compared with those of the control group. ZM improved these changes (P<0.05).
  Conclusion
  ZM improved hematological changes induced by Cisplatin in mice.
  Keywords: Cisplatin, Zataria Multiflora Boiss, hematological parameters
 • Neda Mohamadzade, Shahideh Jahanian Sadatmahalleh, Saeideh Ziaei*, Narges Zaeemzadeh, Anoshirvan Kazemnejad Pages 99-105
  Background and purpose
  Menopause is a normal physiological process which influences the life of many middle-aged women. Studies reported different results on the effects of various factors on severity of menopausal symptoms. This study was designed to identify the factors determining menopausal symptoms in postmenopausal women in Tehran, Iran 2015.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted in 307 postmenopausal women aged 45–65 years old selected by convenience sampling. Data were collected using a demographic questionnaire and the Menopause Rating Scale (MRS). Blood sample were taken to measure estradiol levels. Data were analyzed applying Spearman correlation coefficients, Mann-Whitney test, and Stepwise multiple linear regression.
  Results
  In this study, significant negative associations were found between menopausal symptoms and at marriage (r= -0.12, P=0.03), age at first pregnancy (r= -0.11, P=0.04), education level (r= -0.24, P<0.001), and estradiol level (r= -0.32, P<0.001). We observed significant positive associations between menopausal symptoms and parity (r=0.19, P=0.001) and BMI (r=0.11, P=0.04). A significant difference was observed between the groups with and without physical activity (P=0.01). Regression analysis showed estradiol levels (P<0.001), education level (P=0.001), and physical activity (P=0.015) as strong predictors of menopausal symptoms.
  Conclusion
  In order to improve the severity of menopausal symptoms, alongside hormone therapy, women should be advised to adopt a healthy lifestyle and do more physical activities.
  Keywords: demographic factors, estradiol, menopause symptoms, physical activity
 • Abdollah Emadi, Hossein Mohammadi, Ebrahim Nasiri* Pages 106-111
  Background and purpose
  Preoperative airway assessment is of great importance. The aim of this study was to investigate the attitudes of anesthesia and emergency medicine personnel towards preoperative airway assessment and its use in hospitals located in north of Iran.
  Materials and methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted among anesthesiology personnel in the hospitals of Mazandaran and Golestan provinces and Babol hospitals. Data was collected using a researcher-made questionnaire consisting of personnel demographic information, airway assessment techniques, and attitudes (8-item Likert scale). Data analysis was done applying t-test, ANOVA, Chi-square, and Fisher test.
  Results
  The research population included 215 people of whom 193 (49.7% in Mazandaran province, 23.3% in Babol, and 26.9% in Golestan province) completed the questionnaires. The respondents included 64.2% females. Totally, 83.9% were found to have positive attitudes towards preoperative airway assessment. The mean score for attitude was 32.6±3.2 (23-40). There were significant differences between the attitudes of anesthesiology technicians, residents, and anaesthetists (OR= 2.648, CI: 95% [1.348-5.202], P <0.003). Among the participants, 94.3% reported using short neck assessment in preoperative airway assessment.
  Conclusion
  Among numerous airway assessment techniques, the participants had a positive attitude towards using some of them. Therefore, more evidence-based tests are needed in training programs.
  Keywords: airway management, anesthesia, attitude
 • Kambiz Alizadeh, Masoomeh Tabari*, Azra Izanloo Pages 112-116
  Breast cancer is one of the most common cancers in women. As we know, cardiac metastases occur rarely. In this study, a 40-year-old woman referred to the hospital due to severe pain in the right leg. She was diagnosed with deep vein thrombosis (DVT) and received treatment, but, after one month and a half she returned with severe pain, exacerbated shortness of breath, cramping pain, and chest pain. With the diagnosis of lung embolism, she received anticoagulant therapy and discharged after recovery. Then, about two months later, the patient was admitted for the third time, with symptoms of shortness of breath, chest pain, and right foot edema. In Doppler echocardiography, acute to chronic thrombosis was reported in femoral popliteal vein and common femoral vein with external liliac expansion. Based on the computed tomography angiography (CTA) and Echocardiography, the patient was diagnosed with pulmonary embolism with a mass in the right ventricular, so, cardiothoracic surgery consultation was done. During the operation, extensive spread of metastasis was seen on mediastinum, the aorta, and pericardial space. A biopsy was performed and metastatic breast cancer was reported. This study signifies the importance of examining patients with recurrent DVT for malignancy.
  Keywords: metastasis, heart, right ventricle, aorta, embolism, breast cancer
 • Avide Mabudi, Narjes Hoshyari* Pages 117-129
  Avulsion is complete displacement of tooth from its alveolar socket. Immediate replantation is the best choice at the site of accident. When replantation is not possible, it should be kept in a storage medium. The storage media keeps periodontal cells with less damage to be able to regenerate and attach and prevents root resorption. The medium selected as a storage medium should be easily available and have adequate osmolality, appropriate PH, nutritional metabolites, and fair price and should not have bacterial content. In literature, different storage medium are suggested, including those containing Hanks balanced salt solution (HBSS), natural products such as water, Aloe Vera, propolis, pomegranate juice, coconut juice, green tea, egg white, milk (whole, low-fat and skimmed milk, butter milk, soy milk, probiotic milk, pasteurized milk, and mixture of egg white and milk), rehydration solutions such as ringer lactate serum, cell culture medium such as eagle culture medium or EMT (emergency medical treatment) tooth saver, medical media used for keeping organs such as viaspan, commercial media such as GC Tooth Mousse, growth factor treatment, and laser irradiation before tooth replantation. Due to studies limitations and heterogeneous data, nothing is recognized as an ideal medium.
  Keywords: tooth avulsion, tooth replantation, storage media
 • Shiva Sanati, Mahdi Saadatmand*, Sirous Nekooei Pages 130-144
  Background and purpose
  Autism spectrum disorder (ASD) is a psychiatric disorder which occurs in early years of life and causes various individual and social problems. Early detection of autism would help in taking necessary precautions and preventing its adverse side effects.
  Methods & Materials
  In this paper, we reviewed the articles that have investigated brain structural changes caused by ASD based on brain volumetric analysis in magnetic resonance images. We studied 37 papers about brain volume measurement, 34 articles concerning brain structural changes in autistic patients, 9 about brain functional changes, and 15 on major causes, diagnosis, and treatment of autism.
  Results
  According to literature, autism leads to whole brain enlargement (1.58%-10%). ASD was reported to cause increase in the volume of left anterior temporal gyrus, left posterior cingulate gyrus, right calcarine sulcus, left and right lingual gyrus, left precuneus, and right thalamus. But, no considerable volume changes were detected in the white matter. Also, autistic patients were found to have lower activity in the fusiform gyrus and broca region compared to normal subjects.
  Conclusion
  Brain structural analysis using magnetic resonance imaging provides promising evidences for early detection of autism in children younger than three years of age. However, to evaluate brain structural changes in autistic patients, considering the theory of age-specific anatomic abnormalities (brain enlargement in childhood and brain volume decrease in adulthood), gender, and intelligence quotient are necessary.
  Keywords: autism spectrum disorder, magnetic resonance imaging, brain volume measurement, early diagnosis
 • Mahammad Azad Manjiri*, Mahdi Eslami, Mohammadreza Noras Pages 145-157
  Kidney and urinary tract stones are the most painful diseases of the urinary system that affect the quality of life. At present, various treatments such as medications, crushing and surgical treatments are used which are not effective in some cases or have some complications. Therefore, more efficient and less costly treatments are preferred. In Persian Medicine, the disease is widely investigated. In this study, effective medications on the break down of kidney and urinary tract stones are reviewed in Persian literature and sources at different time periods. Also, plants which are more recommended or used in clinical studies are presented.
  Keywords: kidney stone, herbal materia, crusher
 • Narges Ghorbani, Jamshid YazdaniCharati, Siavash Etemadinejad*, Nasrin Ghorbani Pages 158-159
  Correction to: Relationship between Air Pollution and Mortality Rate due to Chronic Obstructive Pulmonary Diseases in Mashhad, Iran     Narges Ghorbani1, Jamshid Yazdani-Charati2,  Siavash Etemadinejad3, Nasrin Ghorbani4   1 PhD Student in Biostatistics, Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 2 Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 3 Associate Professor, Department of Occupational Health and Ergonomics, Health Sciences Research Center , Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 4 Medical Records Technician, Omid Hospital, Mashhad, Iran          In the article published in volume 28, issue 169, 2018, the affiliation for the corresponding author was published incorrectly, which is now corrected.
  Keywords: erratum