دراسه دلالیه لحرکه الضمه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اللغه العربیه لغه اشتقاقیه. فالکلمات فی ها لا تعیش فرادی، بل لها مجتمعات مشترکه رغم کثیر من لغات العالم. وهذه المیزه معروفه عند اهل اللغه. هذا من جانب، ومن جانب آخر لها میزه اخری، وهی قضیه الحرکات التی تنتج منها المعانی. فکل حرکه تتصف بعده خصائص تمیزها عن باقی الحرکات وتعطی لها خاصیه صوتیه، بحیث تدل علی معنی معین دون غیره. یستهدف هذا البحث دراسه تاثیر اقوی الحرکات ای الضمه (قصیرها وطویلها) فی معانی مفردات وجمل اللغه العربیه والقرآن الکریم. فدراسه تاثیر الضمه فی تقویه بنیه الاسماء والافعال والتراکیب النحویه تکون المحاور الرئیسه فی هذه المقاله. تعتمد هذه الدراسه علی المنهج الوصفی التحلیلی، حیث تبحث عن وصف الصوائت ووجودها فی بنیه الکلمات فی اللغه العربیه والقرآن الکریم. النتائج المستقاه من البحث تبین ان الضمه هی اقوی الحرکات، وهذه القوه تودی إلی تقویه المعنی فی المفردات والتراکیب الصرفیه والنحویه، حیث المرفوعات فی التراکیب النحویه هی العمده علی عکس المنصوبات والمجرورات التی هما فضلتان. فیمکننا ان نضع قاعده لغویه جدیده معنونه ب«اقوی الحرکات تدل علی اقوی المعانی»، کما قیل سابا: «زیاده المبانی تدل علی زیاده المعانی» و«اقوی الحروف تدل علی اقوی المعانی».
زبان:
عربی
صفحات:
21 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!