بررسی عددی انتقال حرارت مختلط درون یک حفره حاوی نانوسیالات غیرنیوتنی با استفاده از مدل دو فازی مخلوط

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر، انتقال حرارت جابجایی مختلط در حفره ی پر شده از نانوسیال غیرنیوتنی با استفاده از مدل دوفازی مخلوط شبیه سازی شده است. نانوسیال آب- مس در این مسئله از خود رفتار سیالات رقیق شونده ی برشی را نشان می دهد. تاثیر رفتار غیرنیوتنی سیال با استفاده از مدل قانون توانی برای مقادیر مختلف شاخص قانون توانی بررسی شده است. پس از اعمال معادلات حاکم و مدل های مورد نظر در کد محاسباتی، اعتبارسنجی آن با شبیه سازی مسئله در حالت های سیال نیوتنی و غیرنیوتنی و مقایسه نتایج با کار دیگر محققین صورت پذیرفته است. پس از آن، شبیه سازی مسئله مورد نظر برای عدد ریچاردسون 0/001تا ،1شاخص قانون توانی 0/2تا 1و کسر حجمی نانوذرات صفر تا 0/09صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش عدد ریچاردسون سبب کاهش انتقال حرارت می گردد. در تمامی اعداد ریچاردسون با کاهش شاخص قانون توانی، عدد ناسلت میانگین کاهش می یابد. با افزایش کسر حجمی از صفر تا 0/09در شاخص قانون توانی ،0/2 عدد ناسلت میانگین برای ریچاردسون 0/001در حدود % 15/75و برای ریچاردسون 1در حدود % 17/32افزایش پیدا می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1199 -1212
لینک کوتاه:
magiran.com/p1968322 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.