بررسی فنوتیپی و ملکولی فاکتورهای کد کننده مقاومت به متی سیلین و اریترومایسین، دراستافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه بینی دانشجویان علوم پزشکی قزوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
ماکرولید، لینکوزامید و استرپتوگرامین B(MLSB) در درمان عفونت های استافیلوکوکی استفاده می شوند. استفاده گسترده از این آنتی بیوتیک ها منجر به بروز مقاومت شده است. این مطالعه به بررسی فنوتیپی و ملکولی فاکتورهای کد کننده مقاومت به متی سیلین و اریترومایسین، درجدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جمع آوری شده از نمونه بینی دانشجویان حاضر در بیمارستان می پردازد.
مواد و روش ها
نمونه برداری مقطعی به صورت سرشماری از بین 172 نفر از دانشجویان حاضر در بیمارستان های قزوین، در طی سال 95 انجام شد. جدایه های باکتریایی با استفاده از روش های استاندارد آزمایشگاهی تعیین هویت شدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و آزمون القایی D به روش انتشار در دیسک سنجیده شد. ردیابی ژن های با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام گردید.
یافته ها
از مجموع 172 نمونه، 50 (%29) جدایه استافیلوکوکوس اورئوس جمع آوری شد. در مجموع، 4(%8) جدایه مقاوم به اریترومایسین و کلیندامایسین (فنوتیپ cMLSb)، 12(%24) جدایه دارای مقاومت القایی (فنوتیپ) و 6(%12) جدایه مقاوم به اریترومایسین و حساس به کلیندامایسین (فنوتیپ MS) بودند. ژن های mecA ، msrA ، ermA ، ermB و ermC به ترتیب در 24(%48)، 10(%20)، 12(%24)، 4(%8)و 6(12%) جدایه مشاهده شدند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر حاکی از حضور قابل توجه جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و ژن های دخیل در بروز مقاومت به داروهای MLSB در نمونه های بینی دانشجویان است که پیگیری و درمان این حاملین در محیط های درمانی ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1972716 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!