بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مدارک مستند فراوانی براساس مطالعات دفتری و مشاهدات میدانی وجود دارد که نشان می دهند هنگام وقوع زلزله، محیط خاکی زیر سازه ها و پدیده اندرکنش خاک و سازه، نیروهای لرزه ای وارد به سازه را افزایش داده به طوری که این افزایش، در موارد زیادی به خرابی و فروریزش سازه ها منجر شده است. مشاهدات عینی زلزله های گذشته، تجربیات و مدل سازی ها نشان می دهند که شدت و محتوای فرکانسی امواج زلزله ثبت شده روی سطح زمین، تحت تاثیر رفتار غیرخطی خاک ساختگاه قرار دارد. اطلاع از شدت و چگونگی این تاثیر برای ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها و شریان های حیاتی ضروری است؛ ازاین رو در این پژوهش برای ارزیابی رفتار غیرخطی خاک، تحلیل های دینامیکی خطی معادل و غیرخطی در حوزه زمان روی مدل های یک بعدی از لایه خاک زیرسطحی با استفاده از اطلاعات گمانه های حفر شده در شهر ارومیه انجام و نتایج دو تحلیل با یکدیگر مقایسه شده است. در این تحلیل ها، از یازده شتاب نگاشت به عنوان حرکت ورودی برای تحلیل استفاده شد. با مقایسه شتاب های طیفی در سطح زمین در دوره تناوب های مختلف با مقادیر متناظر روی سنگ بستر لرزه ای، ضریب بزرگ نمایی شتاب طیفی در دوره تناوب های مختلف ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره تناوب های 1/0 تا 1 ثانیه، بیشترین مقدار بزرگ نمایی و بیشترین تفاوت بین دو تحلیل وجود دارد. به علاوه، مقدار ضریب بزرگ نمایی خاک بر اثر رخداد زلزله هایی با دوره بازگشت بزرگ تر، به علت شدیدتر شدن رفتار غیرخطی خاک، کمتر است و این بزرگ نمایی ها در دوره تناوب های بیشتری رخ می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1973015 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!