بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397 انجام گرفته است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1397 انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در هفت معاونت ستادی دانشگاه بوده است که تعداد 93 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به تکنولوژی اطلاعات، مدیریت دانش و توانمندسازی از طریق پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته جمع آوری گردید. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون، همبستگی و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS و PLS انجام گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که کارکنان دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات و توانمندسازی از نمرات بالایی برخوردار هستند. بطوریکه نمره فناوری اطلاعات 107 و شاخص توانمندسازی 55 بدست آمد. ولی نمرات مربوط به مدیریت دانش (7/2) ضعیف به دست آمد. بین توانمندسازی و مدیریت دانش به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارتباط معنی داری مشاهده گردید.
نتیجه گیری
نتایج حاکی از آن بود که توانمندسازی کارکنان از طریق تکنولوژی اطلاعات منجر به بهبود مدیریت دانش می گردد و از این طریق مسیر برای ارتقای دانشگاه هموارتر می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984742 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.