مقایسه تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازی با آویلامایسین و پربیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
هدف
هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر دو سطح مختلف آویشن شیرازی با آنتی بیوتیک آویلامایسین و پروبیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتیلیس بر عملکرد ایمنی هومورال و سلولی و بیان ژن MUC2 در جوجه های گوشتی سویه آرین بود. مواد و
روش
این مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 گروه آزمایشی مشتمل بر 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه اجرا شد. گروه های آزمایشی شامل، جیره پایه و جیره پایه حاوی 100 میلی گرم باسیلوس سوبتیلیس ،150 میلی گرم  آویلامایسین، 200 میلی گرم اسانس آویشن و 400 میلی گرم اسانس آویشن شیرازی، به ترتیب  بودند. به منظور ارزیابی سیستم ایمنی هومورال و سلولی، عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند،شمارش تفریقی گلبول های سفید و درصد حجمی گلبول قرمز تعیین شدند.بیان ژن MUC2 بافت روده با استفاده از روش Real Time PCR بررسی شد.
نتایج
نتایج نشان داد که پاسخ به گلبول قرمز گوسفندی، ایمنوگلبولینG  و ایمنوگلبولینM  تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفت(P>0.05). تعداد گلبول های سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفتند(P>0.05). بیان ژن MUC2 در گروه جوجه هایی که با جیره پایه حاوی آویشن تغذیه شدند به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود (P<0.05).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که استفاده از اسانس آویشن شیرازی می تواند اثرات تعدیلی بر سیستم ایمنی داشته باشد. همچنین اسانس آویشن توسط افزایش بیان ژن MUC2 می تواند به بهبود عملکرد سیستم گوارشی جوجه های گوشتی موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985707 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!