اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزهای سیستانی

پیام:
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثرات دو سطح انرژی و پروتئین خام پائین و بالا (به ترتیب مقادیر NRC (2007) و 10 درصد بالاتر از آن) در گامه سوم آبستنی بر وزن بدن، قابلیت هضم ظاهری، فعالیت نشخوار، فراسنجه های شکمبه ای، پروتئین میکروبی و وزن تولد بزغاله با استفاده از 28 راس بز سیستانی (وزن بدن 6/2±25 کیلوگرم، روزهای آبستنی 5±100) در قالب طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل 2×2 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) پروتئین و انرژی پائین 2) پروتئین پائین و انرژی بالا 3) پروتئین پائین و انرژی بالا 4) پروتئین و انرژی بالا. ماده خشک مصرفی و کاهش وزن در زمان زایش در تیمار با پروتئین بالا- انرژی پایین بیشتر بود. اما وزن تولد بزغاله این تیمار به طور معنی داری بالاتر بود. در فراسنجه های خونی 28 روز قبل زایش غلظت کلسترول در تیمار انرژی بالا پروتئین پایین به طور معنی داری افزایش یافت، اما غلظت های خونی گلوکز، تری گلیسرید، اوره و پروتئین کل تفاوت معنی داری نشان ندادند. در 14 روز قبل زایش، غلظت اوره خون در تیمار با پروتئین بالا به طور معنی داری بالاتر بود، اما تفاوت معنی داری در غلظت تری گلیسرید، کلسترول و پروتئین کل خون بین تیمارها وجود نداشت. در 2 ساعت بعد زایش تفاوت معنی داری در غلظت گلوکز و تری گلیسرید بین تیمارها وجود نداشت. تولید پروتئین میکروبی در تیمار با پروتئین بالا- انرژی بالا بیشتر بود. تفاوت معنی داری در فراسنجه های شکمبه ای بین تیمارها مشاهده نشد. به طوری که pH مایع شکمبه قبل از مصرف خوراک در تیمار دارای انرژی بالا و پروتئین پایین نسبت به 3 ساعت بعد از مصرف خوراک بالاتر بود. همچنین غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه با مصرف جیره های حاوی انرژی بالا و پروتئین پایین تر از حد توصیه شده، افزایش یافت. به طورکلی نتایج نشان داد تامین نیاز انرژی و پروتئین در گامه انتهای آبستنی و افزایش سطح پروتئین موجب بهبود عملکرد و افزایش وزن تولد بزغاله در بزهای آبستن می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1987700 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!