الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید براساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شهرستان رشت)

پیام:
چکیده:
امروزه به علت تغییرات سریع خواسته ها و نیازهای مشتریان و همچنین رقابتی شدن بازار، نیاز به توسعه محصولات، رشد چشم گیری پیدا کرده است. موفقیت در توسعه محصول جدید نیازمند به درک عمیق مشتریان است و این امر مستلزم اثر متقابل و فعال با آن ها است. توسعه محصول جدید یک راه برای گوش دادن به آنچه که مشتریان می خواهند و پاسخگویی به نیازهای آن ها است. ایجاد قابلیت مشارکت مشتری سبب بروز ایده هایی نوآورانه و کاربردی شده و شرایط رقابتی شرکت ها را بهبود می بخشد. از این رو هدف این مقاله بررسی تاثیر قابلیت مشارکت مشتریان بر موفقیت توسعه محصولات جدید بوده و با در نظر گرفتن جذب دانش مشتری به عنوان متغیر میانجی و نقش تعدیل گر شکاف منابع شرکت به توسعه مطالعات گذشته پرداخته شده است. این مقاله از نظر هدف،کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است و 30 شرکت دانش بنیان شهرستان رشت در این پژوهش مشارکت داشته اند. برای آزمودن فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قابلیت مشارکت مشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق جذب دانش مشتری بر موفقیت توسعه محصول جدید تاثیر دارد ولی نقش تعدیل کننده شکاف منابع در رابطه بین جذب دانش مشتری و موفقیت توسعه محصول جدید تایید نشد. از این رو شرکت های دانش بنیان برای موفقیت در توسعه محصول جدید لازم است که به ایجاد قابلیت مشارکت مشتریان و جذب دانش آن ها توجه ویژه نمایند تا بتوانند در عرصه رقابتی و پویای بازار از جایگاه قابل قبولی برخوردار گردند.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988177 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!