فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 58 (بهار 1398)
 • پیاپی 58 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن گرامی *، محمد کارگرشریف آباد، احمد علی یزدان پناه صفحات 1-12

  بازارهای اپراتورهای تلفن همراه به سرعت در حال تغییر و به صورت فزاینده رقابتی شده اند و برای پاسخ سریع و اثربخش به تغییر نیازهای مشتریان در این بازارها همچنین جهت باقی ماندن در سطوح بالایی از رقابت، اپراتورها به صورت مستمر به دنبال کشف راه هایی جهت غلبه بر رقبا می باشند. بهره گیری از فرصت ارزشمند فناوری اینترنت اشیاء جهت ایجاد مزیت رقابتی توسط شرکت همراه اول به عنوان بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه در سطح خاورمیانه یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در جلب رضایت و حفظ مشتری و نهایتا کسب سهم بازار بیشتر در بازار رقابتی کنونی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل پذیرش فناوری TAM (Acceptance Model Technology) و اضافه نمودن سه عامل فناوری، زمینه اجتماعی و خصوصیت فردی و ایجاد یک مدل پذیرش فناوری اینترنت اشیاء فرضیه های موجود مورد بررسی قرار گرفتند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اینترنت اشیاء بوده است. بدین منظور تعداد 384 داده از مشتریان شرکت همراه اول از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart PLS و روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق از جمله عوامل موثر بر پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در بین مشترکین همراه اول، سودمندی ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، لذت به دست آمده و کنترل رفتاری احساس شده است. و در این بین متغیر کنترل رفتاری احساس شده و تاثیرات اجتماعی بیشترین تاثیر را بر پذیرش این فناوری دارند.

  کلیدواژگان: فناوری اینترنت اشیاء، مدل های پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، پذیرش فناوری اینترنت اشیاء، معادلات ساختاری
 • حسین عباسی اسفنجانی *، مینو سلیمی باهر، محمدتقی خدایی گرگری صفحات 13-22

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بین المللی شدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهش های قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژوهش انتخاب گردید. سپس، با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان بخش بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) 104 شرکت از بین پنج نوع متفاوت کسب و کار در استان آذربایجان شرقی جمع آوری و با آزمون های همبستگی کرامر، رگرسیون لجستیک و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تمام متغیرهای شایستگی فردی کارکنان، باورها و عادات سازمانی و رویه های شرکت با شاخص شدت بین المللی شدن کسب و کارها ارتباط دارند. لیکن قوی ترین ارتباط میان بین المللی شدن و عناصر مختلف دانش کسب و کار، در حوزه باورها و عادات سازمانی و شایستگی فردی کارکنان شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: بین المللی شدن، دانش بازرگانی، دانش کسب و کار، الگوی دانش، عناصر دانش
 • الهه سالاری، محمدرضا شهرکی *، عبداله شریفی صفحات 23-29

  طراحی شبکه زنجیره تامین شامل تصمیمات کلیدی است که تاثیر زیادی بر ساختار عملیاتی زنجیره تامین دارد. طراحی کارآمد زنجیره تامین باعث بهبود عملکرد در سازمان ها می شود. این موضوع باعث به وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مساله زنجیره تامین در دهه گذشته شده است. در این تحقیق مساله طراحی شبکه‎ زنجیره‎ی تامین در سازمان‎های چابک دارای چند سطح و چند دوره زمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مساله تحت شرایط داشتن چندین مشتری با حجم تقاضای زیاد در نظر گرفته شده است. تصمیمات شامل انتخاب شرکت ها در هر سطح، مقدار تولید، انبار و حمل ونقل هر شرکت است. مساله برای یکپارچه‎سازی تمامی متغیرهای تصمیم‎گیری و با هدف حداقل کردن هزینه‎های عملیاتی کل در تمام زنجیره‎ی تامین و ارضاء تقاضای کامل مشتری ها و کسب رضایت آنها مدل سازی شده است. از آنجایی که حل مساله طراحی زنجیره تامین چند سطحی چند دوره ای در شرایط عدم قطعیت از نوع مسائل NP-Hard می باشد بهتر است الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری به منظور کاهش زمان حل مساله استفاده شود. به همین منظور برای حل مدل از الگوریتم جستجوی ممنوع که یکی از الگوریتم های فراابتکاری است، به کار گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که با بالارفتن تعداد تکرار‎های حل مساله، به جواب‎هایی با کمتر از 3% اختلاف از جواب بهینه دست پیدا کرده است که الگوریتم جستجو ممنوع برای به دست آوردن جواب بهینه در مقایسه با الگوریتم لاگرانژ بهتر عمل کرده است.

  کلیدواژگان: طراحی زنجیره تامین چابک، مدل های تصمیم گیری، الگوریتم های فراابتکاری، الگوریتم جستجوی ممنوع
 • عاطیه صفردوست *، مهدی الیاسی، مهدی محمدی، حسین میرزایی صفحات 30-38

  حمل و نقل ریلی بدون اغراق هسته اصلی سیستم ها و روش های حمل و نقل در کشورهای پیشرفته می باشد. در کشور ما نیز با توجه رشد روزافزون شهرنشینی و دغدغه های اقتصادی، زیست محیطی و رفع نیازهای جامعه، در سال های اخیر به حمل و نقل ایمن، سریع و کارآمد و توسعه حمل و نقل ریلی، توجه ویژه ای شده است. از سوی دیگر بررسی شبکه همکاری های علمی و فنی و تدوین سیاست هایی جهت اطمینان از وجود روابط لازم در بین نهادها و ایجاد دیدگاهی واحد از شبکه، نیازمند چارچوبی است که در ادبیات علمی نگاشت نهادی می نامند. هدف از پژوهش حاضر ترسیم نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. بر این اساس با محوریت قراردادن مفهوم نظام ملی نوآوری در قالب ابعاد شش گانه رویکرد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، اقدام به شناسایی نهادهای موثر در هر بخش و تدوین طرح کلی نگاشت نهادی صنعت حمل و نقل ریلی گردید. در هر مرحله از تدوین نگاشت با توجه به مصاحبه های انجام شده با متخصصین این حوزه نسبت به تکمیل مراحل اقدام گردید. به منظور ترسیم نگاشت نهادی شش گام اصلی در این پژوهش شناسایی شد که شامل: شناسایی سازمان های موجود در حوزه حمل و نقل ریلی، شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهای موجود در صنعت حمل و نقل ریلی، تهیه ماتریس نهاد- کارکرد برای وضع موجود صنعت، تهیه طرح اولیه نگاشت نهادی برای وضع موجود صنعت، نظرخواهی درخصوص نگاشت تهیه شده و طرح کلی نگاشت نهادی حوزه حمل و نقل ریلی. در نهایت نهادهای اصلی حوزه حمل و نقل ریلی در شش بخش نگاشت نهادی شامل سیاست گذاری، پشتیبانی مالی، تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی، کارآفرینی و انتشار فناوری احصا گردید.

  کلیدواژگان: نظام ملی نوآوری، نگاشت نهادی، صنعت حمل و نقل ریلی
 • مصطفی ابراهیم پور ازبری *، محمد دوستار، سیده صدف وشکائی نژاد صفحات 39-48

  امروزه به علت تغییرات سریع خواسته ها و نیازهای مشتریان و همچنین رقابتی شدن بازار، نیاز به توسعه محصولات، رشد چشم گیری پیدا کرده است. موفقیت در توسعه محصول جدید نیازمند به درک عمیق مشتریان است و این امر مستلزم اثر متقابل و فعال با آن ها است. توسعه محصول جدید یک راه برای گوش دادن به آنچه که مشتریان می خواهند و پاسخگویی به نیازهای آن ها است. ایجاد قابلیت مشارکت مشتری سبب بروز ایده هایی نوآورانه و کاربردی شده و شرایط رقابتی شرکت ها را بهبود می بخشد. از این رو هدف این مقاله بررسی تاثیر قابلیت مشارکت مشتریان بر موفقیت توسعه محصولات جدید بوده و با در نظر گرفتن جذب دانش مشتری به عنوان متغیر میانجی و نقش تعدیل گر شکاف منابع شرکت به توسعه مطالعات گذشته پرداخته شده است. این مقاله از نظر هدف،کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است و 30 شرکت دانش بنیان شهرستان رشت در این پژوهش مشارکت داشته اند. برای آزمودن فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قابلیت مشارکت مشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق جذب دانش مشتری بر موفقیت توسعه محصول جدید تاثیر دارد ولی نقش تعدیل کننده شکاف منابع در رابطه بین جذب دانش مشتری و موفقیت توسعه محصول جدید تایید نشد. از این رو شرکت های دانش بنیان برای موفقیت در توسعه محصول جدید لازم است که به ایجاد قابلیت مشارکت مشتریان و جذب دانش آن ها توجه ویژه نمایند تا بتوانند در عرصه رقابتی و پویای بازار از جایگاه قابل قبولی برخوردار گردند.

  کلیدواژگان: قابلیت مشارکت مشتری، موفقیت توسعه محصول، جذب دانش، شکاف منابع
 • احمد رضا جعفریان مقدم *، حمید رضا جعفریان مقدم، مهدی حاجی مرادی، محمد محمدپور درزی نقیبی صفحات 49-57

  طراحی و توسعه سامانه های سیستمی به دلیل پیچیدگی زیاد و کاربرد خاص آنها، بسیار هزینه بر و زمان بر است. از طرفی سامانه های سیستمی مشتریان خاص خود را دارند و به منظور فروش و بازاریابی اینگونه محصولات، استفاده از بازاریابی دهان به دهان (WOM)1 ضروری است. در کشور ایران، فاصله زمانی بین ارائه محصول به مشتری و درخواست و پذیرش مشتری برای خرید سامانه های سیستمی بسیار زیاد است. این امر منجر به افزایش بسیار زیاد هزینه های فروش و بازاریابی شرکتهای دانش بنیان ایرانی شده است. بر این اساس شرکت های دانش بنیان توسعه دهنده سامانه های سیستمی در ایران لازم است تا با تعیین بهینه بازار هدف محصول، نرخ موفقیت فروش خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)2 سعی در ارائه راهنمایی جهت تعیین دقیق بازار هدف سامانه های سیستمی برای شرکت های دانش بنیان ایرانی دارد تا از این طریق امکان موفقیت بیشتر شرکت ها را فراهم آورد. روش پیشنهادی در شرکت دانش بنیان پویش داده نوین به عنوان مطالعه موردی و یکی از تولیدکنندگان ایرانی سامانه های سیستمی اجرا و پیاده سازی شده است. اجرای این روش نشان داد که بازار هدف در ایران می بایست متشکل از برخی مشتریان دولتی باشد. روش پیشنهادی نرخ جذب مشتری را از 06/0 به 13/0 در ماه بهبود داده است.

  کلیدواژگان: بازار هدف، دانش بنیان، تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، سامانه سیستمی
 • مهدی خجسته، مریم اشرفی * صفحات 58-64

  با پیشرفت روزافزون دانش اقتصاد و رشد پرشتاب فناوری، دارایی های فکری بیش ازپیش در کانون توجه مدیران سرمایه گذاری شرکت ها و پژوهشگران شرکت قرار گرفته اند. شاید بتوان حقوق ثبت اختراع را مهم ترین دارایی فکری برشمرد و یکی از دلایل این امر تحقیقات فراوانی است که در حوزه ابعاد گوناگون این حقوق صورت گرفته است. حق ثبت اختراع امکان استفاده از فناوری را به صورت انحصاری در مدت محدود (اغلب به مدت بیست سال) برای دارنده آن فراهم می آورد. از آنجا که بسیاری از شرکت های صنعتی و خدماتی برای حفظ مزیت های رقابتی خود و نیز رشد پایدار کسب وکار نیازمند به کسب فناوری های نوین از طریق خرید حقوق ثبت اختراع هستند، مساله ارزیابی حقوق ثبت اختراع به چالش جدی در عرصه فناوری مبدل شده است. در این پژوهش مدلی برای ارزیابی و رده بندی حق ثبت اختراع بر مبنای روش های برنامه ریزی چندمعیاره ارائه شده است و سپس مدل مذکور جهت تصمیم گیری درباره انتخاب فناوری های مرتبط با تلفن همراه اجرایی شده است. در پژوهش حاضر، انتخاب یک فناوری از میان چهار فناوری: (1) نمایشگر دوگانه، (2) ردیابی گوشی گم شده، (3) امنیت ارتباطات بی سیم و (4) بانکداری از راه دور صورت گرفته است. اجرای مدل با لحاظ چهار معیار اصلی: (1) جوهره فناوری، (2) هزینه فناوری، (3) بازار محصول و (4) بازار فناوری منجر به انتخاب فناوری امنیت بی سیم از میان این 4 فناوری شده است. همچنین صحت نتیجه به دست آمده حاصل از اجرای مدل پژوهش به کمک روش الکتر (تسلط تقریبی) تایید شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت فناوری، رده بندی فناوری، ارزش گذاری حق ثبت اختراع، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، برنامه ریزی چندهدفه، روش الکتر
 • فریدون اوحدی *، مهرنوش محمدی، محمدجعفر تارخ صفحات 65-72

  در یک بازار رقابتی، درک نیاز مشتریان و تبلیغات موثر، از مهم ترین فاکتورهای بقا به شمار می آید. گسترش اینترنت و شبکه های مجازی، فرصت مناسبی برای شرکت ها جهت تبلیغات فراهم کرده است و لذا مطالعه روش ها و مدل های بازاریابی الکترونیک اهمیت زیادی پیدا می کند. یکی از جدیدترین این روش ها، بازاریابی ویروسی است که بر تبلیغات دهان به دهان استوار بوده و قدرت بسیار زیادی دارد. بازاریابی ویروسی بر این اصل متکی است که در هر شبکه اجتماعی، تعدادی از کاربران قدرت و تاثیرگذاری بالایی روی دیگران دارند و لذا با شناسایی آن ها و ایجاد پیام های تبلیغاتی خوب، می توان از طریق آن ها به بازاریابی موثر پرداخت. بنابراین، شناسایی کاربران با اهمیت، مهم ترین فعالیت در بازاریابی ویروسی به حساب می آید. در این راستا، تحقیقات مختلفی با استفاده از انواع روش های مبتنی بر گراف و مبتنی بر انتشار، به شناسایی کاربران پرداخته اند. در این پژوهش، از قابلیت های هر دو روش استفاده شده و با به کارگیری معیار مرکزیت نیمه محلی از روش های مبتنی بر گراف و مدل خوشه بندی مارکوف از روش های مبتنی بر انتشار، یک مدل ترکیبی جدید جهت خوشه بندی کاربران و شناسایی کاربران کلیدی، ارائه گردیده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده همبستگی بالاتر روش پیشنهادی با معیار SIR و در نتیجه کارایی بالاتر آن از سایر روش های به کار گرفته شده در تحقیق است.

  کلیدواژگان: بازاریابی ویروسی، مرکزیت، گراف، شبکه اجتماعی، خوشه بندی
|
 • mohammad Kargar sharif abad, mohsen gerami *, ahmadali yazdanpanah Pages 1-12

  The markets for mobile operators are changing rapidly and increasingly competitive, and for quick and effective responses to change customer needs in these markets, in order to remain at high levels of competition, operators are continually looking for ways to Overcoming rivals. Utilizing the valuable opportunity of Internet technology to create competitive advantage as the largest mobile phone operator in the Middle East is one of the key issues affecting customer satisfaction and preservation, and ultimately gaining market share in the current competitive market. In this research, using the TAM (Technology Acceptance Model) and adding three factors of technology, social context and individual characteristics, and creating a model for accepting Internet technology, the objects of existing hypotheses were studied. The purpose of this study was to investigate factors affecting the adoption of Internet technology of objects. For this purpose, 384 data from the first company customers were collected through a questionnaire. The data of this research have been analyzed using Smart PLS software and Structural Equation Method. According to the results obtained in this research, factors affecting the acceptance of Internet technology of objects among first-time subscribers, perceived usefulness, effects Social, pleasure and behavioral control. Meanwhile, behavioral control variable is felt and social impact has the greatest impact on adoption of this technology.

  Keywords: Technology of the Internet of Things, Technology Acceptance Models, Acceptance of the Internet Technology of Things, Structural Equations
 • Hossein Abbasi, Esfanjani *, Minoo Salimi, Mohammad taghei khodaei , gargarei Pages 13-22

  The main aim of this paper is to identify the knowledge elements that play a crucial role in the internationalization process of companies. Reviewing research literature shows, Companies that use the two-dimensional model for business knowledge divide knowledge into two dimensions: explicit or tacit nature, and the nature of the codified or uncodified. This model states that the tacit knowledge is difficult to transfer to others, while the explicit and uncodified knowledge component is the simplest form of knowledge for transferring to others. The statistical population of the study consist of managers and experts of the foreign trade sector (export and import) of companies that were present in international markets. For this purpose, 104 companies were selected from among five different types of business in East Azerbaijan province, and for data gathering, questionnaire was applied. Findings show that all variables of individual competency of employees, organizational beliefs and habits, and corporate procedures are related to the degree of internationalization. However, the strongest link between internationalization and various elements of business knowledge was identified in the field of organizational beliefs and habits, and individual competence of employees.

  Keywords: Internationalization, Business Knowledge, Commercial Knowledge, Knowledge Model, Knowledge Components
 • elahe salari, mohammadreza shahraki *, abdollah sharifi Pages 23-29

  Supply chain network design includes key decisions that have a major impact on the supply chain operational structure. Efficient supply chain design improves performance in organizations. This has led to the emergence of new concepts in the supply chain issue in the past decade. In this study, the supply chain network design problem in agile organizations has been taken into account with multi-level and multi-period. This problem is considered under conditions of having multiple customers with a high demand volume. The decisions include the selection of companies at each level, the amount of production, storage and transportation of each company. The problem has been modeled to integrate all decision variables with the goal of minimizing overall operating costs across the entire supply chain and Satisfaction of customers' complete demand and Satisfaction with them. Since multi-period multi-level supply chain design problem solving is one of the NP-Hard issues in uncertainty conditions, it is better to use innovative and meta-algorithms to reduce problem solving time. For this reason, the algorithm for banning search algorithms, which is one of the meta-algorithms, has been used to solve the model. The results of this research show that as the number of problem-solving repetitions increases, answers with less than 3% of the difference between the optimal answer are achieved. The search algorithm is forbidden to get the optimal response compared to the Lagrange algorithm.

  Keywords: Supply Chain Network Design, Multi-level, Meta-heuristic, Tabu Search Algorithm, Strategic Oscillation
 • mehdi elyasi, mehdi mohammadi, hossein mirzaei, atiyeh safardoust * Pages 30-38

  The aim of this study was to delineate the institutional mapping of innovation in the rail transportation industry in the country. On the basis of centered concept of national innovation system in the form of six dimensions of Economic Cooperation and Development Organization Approach, we identify effective institutions in any sector and institutional mapping outline was drawn railway industry. In order to draw institutional mapping while taking advantage of expert opinions, six major steps in this article were evaluated, including identification of existing organizations in the field of rail transportation, understanding the relationships among competitors between institutions in this industry, providing institutional matrix-function for the status quo of the industry, providing an initial institutional mapping for the industry, and providing an overview on the outline of the institutional mapping of the railway transport industry.

  Keywords: National Innovation System, Institutional Mapping, Rail Transportation Industry
 • sadaf Veshkaeinezhad, Mostafa Ebrahim pour Azbary *, Mohammad Doustar Pages 39-48

  Todays, product development has faced the dramatically growth, due to the rapid changes in customers’ demands, needs and the competitiveness of the market. Success in new product development requires a deep understanding of our customers. And this necessitates an interactive and active interaction with them. New product development is a way to listen to what customers want and also, to response their needs. Creating customer participation capability causes innovative and practical ideas and enhances firms’ competitive environment. Therefore, the purpose of this paper is investigating the effect of customer involvement capability on the success of the new product development. Also, this research attempts to develop previous researches by considering the effect of customer knowledge assimilation as a mediating variable and the moderating role of resources slack of company. This article is practical in term of purpose and descriptive in term of method. Questionnaire is used to collect the data. And 30 knowledge-based companies in Rasht city participated in this research. In order to test the hypotheses, the Structural Equation Modeling approach has been used. The research findings show that the customer participation capability directly and indirectly through the absorption of customer knowledge affects the success of the new product development; however, the role of resources slack as a moderated variable is not confirmed by the relation between customer knowledge assimilation and the success of new product development. Hence, knowledge-based companies need to pay particular attention to knowledge assimilation and customer involvement capability in order to succeed in new product development. As a result, they can possess an appropriate competitive position in the marketplace.

  Keywords: Customer Involvement Capability, New Product Development Success, Knowledge Absorption, Resources Slack
 • Ahmad Reza Jafarian, Moghaddam *, Hamid Reza Jafarian Moghaddam, Mehdi Hajimoradi, Mohammad Mohammadpour Darzi Naghibi Pages 49-57

  The design and development of system software is extremely costly and time-consuming. On the other hand, system softwares have own customers. In Iran, the time between product presentation to a customer and requesting and accepting a customer to buy system software is very long. This has led to an enormous increase in sales and marketing costs of Iranian knowledge-based companies. Accordingly, The Iranian System Software Developer knowledge- base Companies need to be able to increase their sales success rate by determining the correct product target market. The present paper, using the Multi-Criteria Decision Making Method (MCDM), attempts to provide guidance on the precise determination of the system software's target market for Iranian knowledge- base companies. The proposed method has been implemented in the PDNSoft Co. as a knowledge- base company and as a case study and one of the Iranian developers of system software product. The implementation of this method showed that the target market in Iran should consist of some groups of government customers. This method has improved the customer attraction rate from 0.06 to 0.13 per month.

  Keywords: Iran, Target Market, Knowledge Base, Multi-Criteria Decision Making Method (MCDM), System Software
 • Mehdi khojaste, Marayam Ashrafi * Pages 58-64

  With the advent of growing knowledge of the economy and the rapid growth of technology, intellectual property has become the focus of attention of corporate investment managers and researchers. Patent are considered to be the most important intellectual asset, and one of the reasons for this is the extensive research that has been done on the various dimensions of these rights. The patent provides the possessor with the possibility to use the technology exclusively for a limited period (often twenty years). Since many industrial and service companies need to acquire new technologies by the purchase of patent rights to maintain their competitive advantage and sustained business growth, the issue of patent assessment has become a serious challenge in the field of technology. In this research, a model for evaluating and ranking patents based on multi-criteria programming methods is presented and then the resulting model is implemented in a cell phone company. The company is required to choose a technology from four technologies: (1) a dual display, (2) missing phone tracking, (3) wireless communications security, and (4) remote banking to develop its products. The implementation of the model is based on four main criteria: (1) the essence of technology, (2) the cost of technology, (3) the product market, and (4) the technology market in the company led to the choice of wireless security technology. Also the accuracy of the result obtained from the implementation of the research model has been confirmed by the method of ELECTRE.

  Keywords: Technology Management, Technology Prioritization, Patent Valuation, Analytic Hierarchy Process, Multi-objective Programming, ELECTRE Method
 • fereydoun ohadi *, mehrnoosh mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh Pages 65-72

  In a Competitive Market, Understanding Customer Demand and Effective Advertising is one of the most Important Factors in Survival. Extend the Internet and virtual networks have provided a great opportunity for companies to advertise, and thus studying electronic marketing methods and models is of great importance. One of the newest marketing methods is viral marketing that is based on mouth-to-mouth advertising and has a lot of power. Viral marketing relies on the principle that on any social network, a number of users have high power and influence on others, and by identifying them and creating good advertising messages, They can be used to effectively marketing. Therefore, The identification of important users is considered the most important activity in viral marketing. In this regard, various studies have been conducted to identify users using a variety of graph-based and publish-based methods. In this research, the capabilities of both methods have been used and by Using a semi-localized centrality criterion based on graph-based methods and Markov clustering model based on propagation methods, a new hybrid model for user clustering and identification of key users presented. The results show higher correlation between the proposed method and the SIR standard and, therefore, its higher efficiency than other methods used in the research.

  Keywords: Viral Marketing, Centrality, Graph, Social Network, Clustering