تاثیر یک دوره تمرین هوازی برکاهش درد نوروپاتی محیطی و پیش گیری از بیان گیرندهNOTCH1 و مسیر سیگنالیJAK/STAT درشاخه خلفی نخاع موشهای نر صحرایی دیابتی

پیام:
چکیده:
مقدمه
درد نوروپاتی محیطی یکی از علل عمده و تا حد زیادی درمان نشده است که فعالیت بدنی یکی از عمده ترین راهکارها برای درمان آن در نظر گرفته شده است . هدف این مطالعه تاثیر یک دوره تمرین هوازی برکاهش درد نوروپاتی محیطی و جلوگیری از بیان Notch-1 receptor و مسیر سیگنالی JAK/STAT pathway و سیتوکینهای التهابی درشاخه خلفی نخاع موشهای نر صحرایی دیابتی بود.
روش بررسی
40 سر موش نر ویستار 8 هفته ای (محدوده وزنی2/10±220 گرم)به روش تصادفی به 4 گروه شامل گروه نوروپاتی دیابتی تمرین ، گروه نوروپاتی دیابتی کنترل، گروه سالم تمرین ، گروه سالم کنترل تقسیم شدند. دو هفته پس از القاء دیابت و پس از اطمینان یافتن از وقوع درد نوروپاتی با اجرای آزمون رفتاری درد، پروتکل تمرین هوازی را به مدت 6 هفته انجام دادند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه با سطح معنی داری (P<0.05) استفاده شد
نتایج
پس از 6 هفته تمرین هوازی، بیان IL6,TNF-a, NOTCH1 و STAT3در گروه دیابتی تمرین به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کمتر بود. میانگین وزن گروه دیابتی تمرین نسبت به گروه دیابتی کنترل بیشتر بود و همچنین تمرین کاهش معنی داری در سطوح گلوکز خون گروه تمرین به همراه داشت.
نتیجه گیری
به نظر می رسد که فعالیت هوازی بر روی موشهای دیابتی بتواند بر کاهش حس درد و بیان ژنهایIL6,TNF-a, NOTCH1 و STAT3 تاثیر گذار باشد و این تمرینات روش مناسبی برای پیشگیری، کنترل ودرمان درد ناشی از دیابت باشند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988885 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!