تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خرد کن

پیام:
چکیده:
فشرده سازی یکی از راه حل های مناسب برای کاهش حجم فضولات دامی می باشد. دستگاه پلت ساز (اکسترودر) کود دامی را در محدوده ی رطوبتی 35 تا 45 درصد (بر مبنای تر) تبدیل به پلت می کند.  قبل از پلت سازی، کود باید توسط آسیاب خرد و نرم شود. هدف از این مطالعه تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب در سه سطح محتوای رطوبتی کود گاوی شامل  35، 40 و 45 درصد (برمبنای تر) و سه سطح سرعت دورانی واحد کوبنده شامل 150، 200 و 250 دور بر دقیقه با استفاده از دستگاه خردکن می باشد. به این منظور از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار استفاده شد. در هر آزمون مقداری کود گاوی مرطوب به وسیله دستگاه خرد کن آسیاب شد و اندازه ذرات کود و انرژی مصرفی ویژه دستگاه خردکن اندازه گیری گردید. طبق نتایج بالاترین میزان انرژی مصرفی ویژه در سرعت دورانی 150 دور بر دقیقه و با  محتوای رطوبتی 45 درصد (بر مبنای تر)  برابر با 62/4 (کیلوژول بر کیلوگرم)  به دست آمد. سرعت دورانی واحد کوبنده دستگاه خرد کن رابطه ی معکوس با انرژی مصرفی ویژه داشت به طوری که در بالاترین سرعت دورانی دستگاه خرد کن (250 دور بر دقیقه)، کمترین انرژی مصرفی ویژه (72/1 کیلوژول بر کیلوگرم) مشاهده گردید. کم ترین قطر میانگین هندسی کود گاوی مرطوب (02/1) توسط دستگاه خرد کن در سرعت دورانی 200 دور بر دقیقه و محتوای رطوبتی 35 درصد (برمبنای تر) حاصل شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989019 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.