آشکارسازی و مدلسازی تغییرات گستره جنگل های ارسباران با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک-زنجیره مارکوف و مدل ژئومد

پیام:
چکیده:
آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی و شناسایی متغیرهای موثر بر تغییرات به منظور مدیریت و برنامه ریزی صحیح استفاده از سرزمین امری ضروری است. هدف از انجام این مطالعه، آشکارسازی تغییرات سطح جنگل های ارسباران در طول دو دوره زمانی 12 ساله و همچنین مدلسازی و پیش بینی چگونگی تخریب پوشش جنگلی منطقه می باشد. به این منظور تصاویر سنجنده های TM لندست 5 سال 1369، ETM+ لندست 7 سال 1381و OLI لندست 8 سال 1393 تهیه و با استفاده از روش تفسیر تلفیقی و داده های کار میدانی طبقه بندی شدند. پس از تهیه نقشه های پوشش جنگلی منطقه در دو کلاسه جنگل پر تراکم و جنگل کم تراکم، تغییرات سطح جنگل در دوره های زمانی 1381-1369، 1393-1381و 1393-1369 آشکارسازی و همچنین تغییرات پوشش جنگلی در طبقات مختلف متغیرهای موثر بر تغییرات برآورد شد. مدلسازی تغییرات سطح جنگل ها در طول مدت مطالعه با استفاده از رگرسیون لجستیک و مدل ژئومد انجام شد و به منظور مقایسه عملکرد این دو روش در پیش بینی تغییرات پوشش جنگلی منطقه نقشه های پیش بینی شده سال 1393 تهیه و با نقشه واقعی همان سال مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. نتایج آشکارسازی نشان داد که در طول 24 سال، 992 هکتار از جنگل های پرتراکم و 1592 هکتار از جنگل های کم تراکم کاهش یافته است. نتایج مدلسازی کاهش پوشش جنگلی نشان داد که متغیرهای فاصله از جاده، فاصله از مسکونی، ارتفاع و شیب رابطه مستقیمی با کاهش اراضی جنگلی دارند، درحالیکه بین کاهش اراضی جنگلی با متغیرهای فاصله از جنگل و جهت رابطه معکوس وجود دارد. نتایج اعتبار سنجی نقشه پوشش جنگلی پیش بینی شده سال 1393 نشان دهنده صحت کلی و مقدار شاخص کاپا به ترتیب برابر با 8/96 درصد و 9342/0 برای نقشه پیش بینی شده با رگرسیون لجستیک و همچنین 4/96 درصد و 9269/0 برای نقشه پیش بینی شده با مدل ژئومد می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989499 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!