ژئوترمومتری و فوگاسیته اکسیژن کانی های اکسیدی آهن-تیتانیوم در آنومالی درگز، کهنوج

پیام:
چکیده:
در جنوب شرق ایران، رخداد کانسارهای مگنتیت حاوی تیتان همراه با سنگ های گابروئیدی در کمپلکس افیولیتی کهنوج رخ داده است. مطالعات پتروژنتیک آشکار کرد که کانی های اولیه و ثانویه سازنده کانسنگ شامل تیتانومگنتیت، ایلمنیت، هماتیت، گوتیت، مارتیت، پیریت، کالکوپیریت، پیروتیت و کانی های سیلیکاته باطله است. همرشدی های کریستالوگرافی متعددی از جمله بافت های داربستی-ساندویچی و همرشدی های ایلمنیت-تیتانومگنتیت در نتیجه اکسیداسیون مگنتیت غنی از تیتانیوم در دماهای مختلف تشکیل شده است. تجزیه شیمیایی نشان داد که ایلمنیت و مگنتیت (تیتانومگنتیت) به ترتیب شامل 51/46 تا 68/52 و 00/4 تا 71/19 درصد وزنی اکسید تیتانیوم و 00/1 تا 98/2 و 00/0 تا 74/1 درصد وزنی وانادیوم است. ترکیب اولواسپینل (Fe2TiO4) در تیتانومگنیتت یک ترکیبی درمحدوده 58/4 تا 89/56 درصد وزنی و تیغه های ایلمنیت دارای ضخامت های مختلف بوده و مقدار ترکیب ایلمنیت در ترکیب ایلمنیت تیپ یک، دو و سه به ترتیب برابر 23/88 تا 94/93، 04/93 تا 80/99 و 09/99 تا 93/99 درصد است. ترکیب جفت کانی تیتانومگنتیت و ایلمنیت همرشد با هم (تیپ دوم) در نمودار دما/فوگاسیته اکسیژن نشان داده شده است. جفت کانی های تیتانومگنتیت و ایلمنیت دماهای مختلف سردشدن مختلفی (551 تا 830 درجه سانتیکراد) و فوگاسیته اکسیژن (61/21- تا 97/23-) را نشان می دهند، که بنابراین امتداد خط دما/فوگاسیته اکسیژن به عنوان سرد شدن سنگ را نشان داده است. جفت کانی های تیتانومگنتیت و ایلمنیت درگز در اطراف منحنی بافر کوارتز-فایالیت-مگنتیت برای فشارهای کمتر از 5/1 کیلوبار پراکنده می شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989605 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!