اولویت بندی نیازهای آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران مدارس تبریز بر اساس رشته، مدرک و مقطع تحصیلی

پیام:
چکیده:

هدف از این تحقیق، اولویت بندی مهارت های مدیریتی (فنی، انسانی و ادراکی) مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه ناحیه 4 تبریز می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیماشی می باشد. از جامعه آماری 112 نفری مدیران حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 95 نفر بدست آمد. برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد. به منظور نیازسنجی نیازهای آموزشی مهارتهای مدیریتی پرسشنامه ای بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تدوین گردید پس از جمع آوری داده ها به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و از آمار توصیفی، و آزمون آماریANOVA ،t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیران در هر یک از مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی نیاز به آموزش دارند. اولویت اول در نیاز آموزشی مهارتهای فنی و پایین ترین اولویت مهارت انسانی بود. بین میانگین نیاز به مهارت های فنی، انسانی و ادراکی در رشته تحصیلی مختلف، تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0>P=). در میانگین نیاز به مهارت های فنی، انسانی و ادراکی در مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس، در مقاطع تحصیلی ابتدائی و متوسطه اول، و سوابق خدمت مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0 P>). کلید واژه ها: نیازسنجی آموزشی، مهارت‎های مدیریتی، مدیران مدرسه

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993888 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!