تاثیر کشت های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کشت های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد دانه گندم، آزمایشاتی به مدت سه سال (92-93، 93-94 و 94-95)، در سه تکرار و پنج تیمار، در قالب طرح بلوک های تصادفی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: کشت گیاه برنج (رقم عنبر بو)، کشت ذرت (رقم سینگل کراس704)، کشت کنجد (رقم بهبهان)، کشت ماش (رقم گوهر) و آیش. در این محصولات، هیچ گونه علف کشی استفاده نشد تا اثر تیمارها بر کشت بعدی مشخص شود. پس از برداشت محصولات فوق در پاییز، کشت گندم (رقم چمران)، در محل کشت های قبلی انجام شد و نوع و تراکم علف های هرز، در فواصل 15 و 30 روز پس از اوایل پنجه زنی گندم و وزن خشک علف های هرز اندازه گیری شدند و در پایان آزمایش نیز عملکرد گندم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در مجموع، چنانچه مبنای قضاوت، تعداد، وزن خشک علف های هرز (بین 55 تا 90 درصد نسبت به شاهد) و همچنین عملکرد دانه گندم(بین 80 تا 200 درصد افزایش نسبت به شاهد) قرار گیرد، در اراضی که مستعد کشت برنج باشند، محصول گندم بعدی، گاهی بی نیاز استفاده ازعلف کش خواهد بود و همچنین در مناطقی که می توان گیاه ذرت علوفه ای و یا دانه ای را کشت کرد، به دلیل آبیاری های مکرر و همچنین آماده سازی برای کشت (نوعی خاکورزی)، از تعداد علف های هرز گندم کشت بعدی، کاسته می شود و مصرف علف کش ها بسیار کاهش می یابد. نتایج سه ساله آزمایش نشان داد که کشت های تابستانه می توانند، بانک بذرعلف های هرز مهمی مانند یولاف وحشی (Avena ludoviciana Dur.) و جودره (Hordeum spantaneum C. Koch.) و علف های هرز پهن برگ را به سرعت کاهش دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995066 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!