اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر تغییر باورهای غیرمنطقی و افزایش خودپنداره افراد دارای سوءمصرف مواد مخدر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از درمان های موثر برای بهبود افراد دارای سو مصرف مواد مخدر درمان افراد معتاد گروه درمانی شناختی -می باشد. هدف از این مطالعه تعیین بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر تغییر باورهای غیر منطقی و افزایش خودپنداره افراد دارای سوء مصرف مواد است.

روش

طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان معتاد به انواع مواد مخدر در شهر اهواز در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش شامل30 نفر(15نفر گروه آزمایش و 15نفر گروه گواه) بود که به شیوه نمونه گیری دردسترس از بین معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهر اهواز انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. هردو گروه به وسیله پرسش نامه خودپنداره و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی پیش آزمون به عمل آمد. 10جلسه 60 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل(درمانی شناختی - رفتاری قرار گرفتند سپس از هردو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد.

یافته ها

نتایج به دست آمده در سطح معنی داری 05/0 نشان دادندکه درمانی شناختی- رفتاری موجب تغییر باورهای غیر منطقی و افزایش خودپنداره در گروه آزمایش شده است.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، گروه درمانی شناختی- رفتاری بر تغییر باورهای غیرمنطقی و افزایش خودپنداره افراد دارای سو مصرف مواد مخدر موثر می باشد و از این نوع درمان برای بهبود حالات های روانی معتادان می توان بهره برد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999301 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.