روشی جدید و غیر تهاجمی در مطالعه ی آنتی درومیک پتانسیل های حسی اعصاب بین انگشتی پا

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از انجام این مطالعه، معرفی تکنیکی جدید و غیر تهاجمی در مطالعه ی اعصاب حسی بین انگشتی پا (Digital nerves) جهت تشخیص زودرس نوروپاتی های اندام تحتانی و ارایه ی مقادیر طبیعی آمپلی تود و سرعت هدایت حسی این اعصاب بود.
روش ها
در این مطالعه، جهت بررسی آنتی درومیک اعصاب Digital انگشتان اول، دوم و سوم پا از Ring electrode استفاده شد که الکترود E1 در بند پروگزیمال و الکترود E2 به فاصله ی 1 سانتی متر دیستال به E1 بر همان انگشت قرار داده شد. استیمولاتور در فاصله ی 10 سانتی متر پروگزیمال به الکترود E1 قرار داده شد. مقادیر طبیعی آمپلی تود، Distal sensory latency (DSL) و میزان سرعت هدایت حسی با فاصله ی اطمینان (Confidence interval یا CI) 95 درصد گزارش شدند.
یافته ها
تعداد 23 داوطلب با میانگین سنی 2/8 ± 3/47 سال وارد این مطالعه شدند. مقدار آمپلی تود طبیعی در عصب بین انگشتی اول 5/7-2/5 میکروولت، در عصب بین انگشتی دوم 9/8-0/6 میکروولت و در عصب بین انگشتی سوم 1/10-9/6 میکروولت بود. با افزایش سن، کاهش معنی دار آمپلی تود در انگشت اول مشاهده شد (03/0 = P، 48/0- = r)، اما ارتباط معنی داری بین آمپلی تود و شاخص توده ی بدنی پیدا نشد (41/0 = P، 23/0 = r).
نتیجه گیری
انجام این تکنیک جدید به علت غیر تهاجمی بودن و امکان ثبت امواج با آمپلی تود مناسب، می تواند در تشخیص مراحل ابتدایی نوروپاتی های اندام تحتانی، به ویژه زمانی که هنوز سایر روش های معمول الکترودیاگنوزیس قادر به تشخیص نیستند، مفید باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1670 -1674
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000898 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!