تاثیر باکتری محرک رشد سودوموناس فلورسنس روی الگوی پروتئوم کلزا تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:

جهت مطالعه توان القایی باکتری اندوفیت Pseudomonas flourescens FY32 در بهبود رشد و افزایش مقاومت کلزا به تنش شوری، از طریق رهیافت پروتئومیکس، آزمایشی بصورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی در سیستم کشت هیدروپونیک با سه تکرار اجرا شد. فاکتور های آزمایش به ترتیب شامل تنش شوری در دو سطح،  تلقیح با باکتری و عدم تلقیح (کنترل منفی) بود. نتایج  نشان داد که تحت شرایط تنش شوری گیاهان تلقیح شده در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده از صفات رشدی بهتری برخوردار باشند. الگوی پروتئین های بافت برگی به کمک روش الکتروفورز دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفت. ژل های بعد دوم پس از تصویربرداری، به کمک نرم افزارMelanie ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کمیت و کیفیت بیان پروتئین ها در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. طی این تجزیه تحلیل 15 لکه پروتئینی از نظر بیان معنی دار بود که 4 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر سم زدایی، 4 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر سوخت و ساز و 7 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر فتوسنتز بود. بر اساس مقایسه ژل های مربوط به باکتری و شاهد (بدون باکتری) در دو محیط تنش و بدون تنش، باکتری باعث افزایش مقاومت گیاه تحت تنش شوری می شود.
جهت مطالعه توان القایی باکتری اندوفیت Pseudomonas flourescens FY32 در بهبود رشد و افزایش مقاومت کلزا به تنش شوری، از طریق رهیافت پروتئومیکس، آزمایشی بصورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی در سیستم کشت هیدروپونیک با سه تکرار اجرا شد. فاکتور های آزمایش به ترتیب شامل تنش شوری در دو سطح،  تلقیح با باکتری و عدم تلقیح (کنترل منفی) بود. نتایج  نشان داد که تحت شرایط تنش شوری گیاهان تلقیح شده در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده از صفات رشدی بهتری برخوردار باشند. الگوی پروتئین های بافت برگی به کمک روش الکتروفورز دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفت. ژل های بعد دوم پس از تصویربرداری، به کمک نرم افزارMelanie ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کمیت و کیفیت بیان پروتئین ها در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. طی این تجزیه تحلیل 15 لکه پروتئینی از نظر بیان معنی دار بود که 4 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر سم زدایی، 4 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر سوخت و ساز و 7 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر فتوسنتز بود. بر اساس مقایسه ژل های مربوط به باکتری و شاهد (بدون باکتری) در دو محیط تنش و بدون تنش، باکتری باعث افزایش مقاومت گیاه تحت تنش شوری می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
203 -216
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000912 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!