بررسی ذخیره ی تخمدان پس از سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریوز با یا بدون تزریق وازوپرسین: یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
مقدمه: سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریوما، با وجود سودمندی های زیاد، منجر به کاهش ذخیره ی تخمدان می شود که تاکنون چندین روش جهت کاهش این مشکل ارایه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تزریق وازوپرسین در سیستکتومی لاپاراسکوپیک بر ذخیره ی تخمدانی بیماران مبتلا به کیست اندومتریومای یک طرفه انجام شد.
روش ها
در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 66 زن مبتلا به اندومتریومای یک طرفه، به دو گروه 33 نفره تقسیم شدند و تحت عمل جراحی سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفتند. در گروه مداخله طی انجام جراحی وازوپرسین تزریق گردید و در گروه شاهد دارویی تزریق نشد. سطح هورمون Anti-Mullerian (Anti-Mullerian hormone یا AMH) قبل و شش ماه پس از جراحی و همچنین، سطح هموگلوبین قبل و 6 ساعت پس از جراحی اندازه گیری و مقایسه شد.
یافته ها
میانگین سطح AMH قبل و پس از مداخله در گروه تحت تزریق وازوپرسین به ترتیب 46/2 ± 43/3 و 50/1 ± 67/2 نانوگرم در میلی لیتر (070/0 = P) و در گروه شاهد به ترتیب 48/2 ± 49/3 و 79/1 ± 61/1 نانوگرم در میلی لیتر (040/0 = P) گزارش گردید. بدین ترتیب، میزان کاهش سطح AMH در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود. میانگین سطح هموگلوبین قبل و بعد از درمان در گروه مداخله 12/1 ± 97/11 و 97/0 ± 29/11 گرم در دسی لیتر (690/0 = P) و در گروه شاهد 79/1 ± 50/11 و 99/1 ± 23/10 گرم در دسی لیتر به دست آمد (001/0 > P) و میزان اتلاف خون در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود.
نتیجه گیری
به نظر می رسد که تزریق وازوپرسین، هدررفت خون حین جراحی سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریوما و میزان آسیب وارد آمده بر تخمدان و نیز آسیب وارده به ذخیره ی تخمدانی را کاهش می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000995 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.