تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر مدیریت استرس دانش آموزان

پیام:
چکیده:
مقدمه
میزان استرس و عوارض آن به حدی در زندگی مردم افزایش یافته که موجب نگرانی بسیاری از موسسه ها و سازمان ها از جمله سازمان جهانی بهداشت شده است. برای کاهش تاثیرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان راه های مختلفی وجود دارد که یکی از این راه ها، آموزش مدیریت استرس می باشد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر مدیریت استرس دانش آموزان دبیرستانی دخترانه بجنورد در سال 1396 بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی نیمه تجربی، 60 نفر از دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر بجنورد به روش نمونه گیری خوشه ایطبقه بندی شدند و بصورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.  ابزار  جمع آوری اطلاعات شامل  پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ی استاندارد خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ-C) و چک لیست مهارت های مقابله ای (CS-R) بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها قبل از مداخله، بعد از پایان جلسات آموزشی و همچنین سه ماه بعد، مجددا توسط دانش آموزان هر دو گروه تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون های Chi-square، Independent Samples T- test و Repeated measure ANOVA استفاده شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نمرات خودکارآمدی اجتماعی، تحصیلی، هیجانی، عمومی و نمرات راهبردهای مساله مدار، هیجان مدار، اجتنابی و کمتر مفید در بین دانش آموزان گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله ی آموزشی به وجود آمده است(p<0.001).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که مداخله ی آموزشی ازطریق نظریه خودکارآمدی بر مهارت های مقابله ای نوجوانان موثر است.  لذا پیشنهاد می شود با توجه به وجود استرس های فراوان در دوران نوجوانی، برنامه های مناسب و مرتبط توسط کارشناسان مدارس طراحی و اجرا گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001632 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.