افزایش فعالیت آنزیم های تجزیه کننده و قدرت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum با استفاده از القای موتاسیون پرتو گاما

نویسنده:
پیام:
چکیده:
گونه های قارچ تریکودرما به عنوان عوامل موثر در کنترل بیولوژیک قارچ های بیمارگر گیاهی شناخته می شوند. در این تحقیق، تغییرات در رشد میسلیومی، فعالیت آنتاگونیستی، تولید آنزیم ها (کیتیناز و سلولاز) و پروتئین های خارج سلولی گونه Trichoderma harzianum و موتانت های آن برای انتخاب موثرترین آنها در مقابل قارچ بیمارگر گیاهی Rhizoctonia solani مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خلوص و محتوی پروتئین های آنزیمی آنها با استفاده از ژل الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش نرخ رشد میسلیوم های قارچ (از 18/1 به 33/1 سانتیمتر در روز)، توانایی آنتاگونیستی قارچ (از 9/54 درصد بازدارنگی از رشد به 66 درصد) و افزایش تولید پروتئین های خارج سلولی و آنزیم ها جهت کنترل بیماری های گیاهی از طریق موتاسیون با اشعه گاما امکانپذیر می باشد. در این تحقیق، تولید پروتئین ها در موتانت ها در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد. علاوه بر این بیشترین فعالیت ویژه کیتینازی در موتانت های T. h M8 (U/mg 48/42) و T. h M15 (U/mg 25 /38) مشاهده شد. موتانت T. h M8 بیشترین نرخ رشد میسلیومی و بیشترین توان بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر R. solani را نشان داد. در این بررسی، پروفایل ژل الکتروفورز، چندین باند آنزیمی مانند سلوبیوهیدرولاز (CBHs)، اندوگلوکاناز (EGs) و بتاگلوکوزیداز (BGLs)، اندوکیتیناز و بتا (1و4)- ان- استیل گلوکوآمینیدازها را نشان داد. این تکنیک حضور باندهای پروتئینی مختلفی را در طیف 5/10 تا 245 کیلودالتون نشان داد. جالب اینکه طبق نتایج بدست آمده مشخص شد، بیان آنزیم کیتیناز در 95 درصد از موتانت ها نسبت به گونه وحشی افزایش یافته است. نتیجه اینکه، موتاسیون قارچT. harzianum با اشعه گاما می تواند کارایی و مقدار تولید آنزیم ها را در آن افزایش دهد، درحالی است که می دانیم این آنزیم ها در قدرت آنتاگونیستی T. harzianum دخالت دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1035 -1048
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002148 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!