تاثیر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر خستگی سالمندان تحت همودیالیز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خستگی یکی از عوارض شایع در سالمندان تحت درمان با همودیالیز می باشد که بر وضعیت جسمی، روانی، عاطفی و شناختی آنان تاثیرات بسیاری می گذارد.لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پیگیری تلفنی(تله نرسینگ) بر خستگی در سالمندان تحت همودیالیز انجام شد.
روش ها
پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی بر روی 60 بیمار سالمند تحت همودیالیز انجام شد. نمونه ها در ابتدا بر اساس مشخصات نمونه به شیوه در دسترس انتخاب و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه شدت خستگی در دو مرحله قبل و بعد از انجام مداخله جمع آوری گردید.نتایج با نرم افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش 87/7± 43/73 سال بود. 7/76 درصد از افراد گروه کنترل و70 درصد از گروه آزمون قبل از مداخله خستگی شدید داشتند که این میزان بعد از مداخله به 3/43 درصد در گروه کنترل و صفر در گروه آزمون رسید. میانگین نمره خستگی قبل از مداخله در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 96/0± 39/7 و 79/1± 64/7 و بعد از مداخله به ترتیب 26/1± 15/3 و 25/1± 62/6 بود.بر اساس آزمون آماری تی تست تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمره خستگی سالمندان تحت درمان با همودیالیز قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون و کنترل وجود داشت (05/0> p).
نتیجه گیری
پرستاری از راه دور به شیوه پیگیری تلفنی بر کاهش میزان و شدت خستگی در سالمندان تحت همودیالیز تاثیر گذار بوده است. لذا پیشنهاد می شود پرستاران از این شیوه به عنوان یک مداخله غیر داروی در جهت کاهش خستگی درسالمندان تحت همودیالیز استفاده نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2008420 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.