ارزیابی آگاهی و دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز نسبت به آیین نامه آموزشی

پیام:
چکیده:
مقدمه
مقررات وآیین نامه های آموزشی از جمله مهمترین مقررات در دانشگاه محسوب می شوند چرا که محرک فعالیتهای اصلی دانشگاه به حساب می آیند در نتیجه قبل از هر اقدامی ، آشنایی با قوانین و آیین نامه آن ضروری می باشد . این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز نسبت به آیین نامه آموزشی و ضرورت آموزش آن [P31] انجام گرفت.
روش کار
جامعه پژوهش این مطالعه، را تمام دانشجویان کاردانی و کارشناسی دانشگاه که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند ، تشکیل داد . نمونه ای به تناسب تعداد دانشجویان هر رشته انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته با استفاده از منابع موجود بود که مراحل روایی و پایایی آن صورت گرفت . اطلاعات به دست آمده پس از کد گذاری به نرم افزار spss ویرایش 19 وارد و همچنین با توجه به اهداف مطالعه از آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت آنالیز داده ها استفاده شد .
یافته ها
نتایج نشان دادکه میانگین آگاهی دانشجویان رشته های مختلف در خصوص مقررات آموزشی 55/9و میانگین نگرش نسبت به مقررات آموزشی و ضرورت آموزش آنها24/19می باشد. آنالیز واریانس نشان دادکه بین آگاهی با رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد. همچنین آزمون کای اسکویر بین نگرش و ترم تحصیلی ، نگرش و رشته تحصیلی P=000 ارتباط معنا داری را نشان داد و بین نگرش و عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری را نشان نداد.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نمره بسیار پایین میانگین آگاهی دانشجویان از مقررات آموزشی و همچنین بالا بودن درصد نگرش مثبت نسبت به ضرورت و آموزش آنها، برنامه ریزی برای آموزش مقررات آموزشی به دانشجویان در این خصوص ضروری به نظر می رسد. [P31]حذف شود
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
236 -244
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011151 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.