فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال هشتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا حسن زاده، مریم مرادلو، نیما معتمد، حمید خدرلو* صفحات 207-215
  زمینه وهدف
  درحال حاضر شایع ترین علت مرگ ومیر در اغلب جوامع، بیماری های عروق کرونر می باشد که سکته قلبی حاد نماد کشنده آن است. تشخیص و شروع درمان زودرس بیشترین تاثیر را بر بقای این بیماران دارد. اما تشخیص سکته قلبی حاد مخصوصا در بیماران مسن بدلیل تظاهرات آتیپیک چالش برانگیز است. از آنجا که بخش زیادی از مرگ و میرها بدلیل عدم آگاهی از علائم و تاخیر در مراجعه و نیز تشخیص می باشد لذا این مطالعه با هدف تعیین تظاهرات بالینی سکته حاد قلبی در بیماران سالمند و بیماران غیرسالمند انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی 65 بیمار سالمند و 65 بیمار غیرسالمند بستری در بخش  مراقبت های ویژه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان بدنبال سکته قلبی حاد مورد مطالعه قرار گرفتند.  چک لیستی شامل اطلاعات دموگرافیک، انتروپومتریک و علایم بالینی بیماران تکمیل گردید. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در سالمندان فراوانی دردهای آتیپیک 3/39 درصد و فقدان درد 3/14 درصد بود و این اعداد برای بیماران غیرسالمند بترتیب 6/15 و 3/6 درصد بود(P-value=0.02). فراوانی درد های آتیپیک در زنان سالمند به طور معناداری بیشتر از مردان سالمند بود(P-value=0.057). همچنین فراوانی درد های آتیپیک در سالمندان و نیز غیرسالمندان دیابتی بیشتر از بیماران غیردیابتی بود.
  نتیجه گیری
   شیوع درد های آتیپیک و یا فقدان درد قفسه سینه در زنان نسبت به مردان، در سالمندان نسبت به غیرسالمندان و نیز در بیماران دیابتی نسبت به بیماران غیردیابتی بیشتر است.
  کلیدواژگان: سکته قلبی حاد، تظاهرات بالینی، سالمند، غیرسالمند
 • لیلا ساداتی، محمد فریاب اصل، احمد الهی، سحر کرمی، صدیقه نصرتی، زهرا نوری * صفحات 216-224
  زمینه و هدف
  انتخاب یک پانسمان مناسب و ایده آل در ترمیم زخم جراحی سینوس پایلونیدال با تکنیک باز بسیار ارزشمند است. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیرانجام پانسمان به روش  بکارگیری محصولات آلیژیناتی و هیدروژلی در مقایسه  با روش پانسمان ساده بر روند بهبودی زخم ناشی از جراحی  سینوس پایلونیدال، انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر بخشی از نتایج یک کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی 40 بیمار کاندید جراحی سینوس پایلونیدال انجام گردید. بعد از نمونه گیری به روش در دسترس بیماران به شکل تصادفی در یکی از دو گروه  20 نفری پانسمان با روش ساده و یا مدرن تعدیل یافته قرار گرفتند. پس از انجام دو روش پانسمان، به مدت یک ماه، هر هفته طول و عمق زخم اندازه گیری و ثبت گردید. داده ها در نرم افزار spss نسخه 19 با روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  سیر بهبودی زخم از هفته سوم به بعد در گروه پانسمان مدرن تعدیل شده رشد معنی داری نسبت به گروه ساده داشت(0.001>p). هم چنین میزان سیر کاهش درد از هفته دوم به بعد در گروه تعدیل شده اختلاف معنی داری نسبت به گروه ساده داشت. در ارزیابی میانگین هزینه ها و تعداد روزهای غیبت از کار، در مجموع هزینه های صرف شده در طول یک ماه، اختلاف معناداری بین دو گروه وجود داشت و بطور میانگین بیماران در گروه پانسمان مدرن تعدیل یافته، چهار روز زودتر به محل کار خود بازگشته بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مثبت حاصل از این مطالعه در بکارگیری روش مدرن تعدیل یافته بر فرایند التیام زخم جراحی و بهبودی بیمار، توصیه می شود تا از این تکنیک در انجام پانسمان زخم های باز استفاده شود.
  کلیدواژگان: پانسمان ساده، پانسمان مدرن، سینوس پایلونیدال
 • بهنام ندرلو، تارا اخترخاوری* صفحات 225-235
  زمینه
  رفتارهای پرخطر جنسی که شیوع بالایی در بین افراد بی خانمان دارند، فرد را در معرض ابتلا به بیماری های مقاربتی قرار می دهند. درک میزان آگاهی افراد پیرامون بیماری های مقاربتی و شناخت رفتارهای پرخطر رایج در این گروه، مبنایی برای تدوین برنامه های آموزشی مناسب را فراهم می کند.
  هدف
  این مطالعه به منظور برآورد آگاهی افراد، از بیماری های مقاربتی و شیوع رفتارهای پرخطر رایج در میان افراد بیخانمان شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در سال 1396 با حجم نمونه 306 نفر و با نمونه گیری تصادفی انجام شد. برای مصاحبه از پرسشنامه ای حاوی 45 سوال متشکل از چهار بخش اطلاعات جمعیت شناسی، آگاهی از بیماری های مقاربتی، آگاهی از رفتارهای پر خطر و نیز نظرسنجی استفاده شد. جهت محاسبات آمار توصیفی نیز از نرم افزار IBM SPSS Statistics v21 استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان آگاهی در 80 درصد از افراد ضعیف بود و شناخته شده ترین بیماری هپاتیت B بود. 64 درصد از افراد کم سواد بوده و همگی حداقل یک رفتار پرخطر را داشتند. رابطه جنسی خشن بیشترین شیوع و همجنس گرایی کمترین شیوع را داشتند.
  نتیجه گیری
  عواملی نظیر بیسوادی، آگاهی اندک پیرامون رفتارهای پرخطر، شیوع بالای این رفتارها و قرارگیری در محدوده سنی فعال از لحاظ تولیدمثل افراد بیخانمان را تهدید می کند. این مطالعه نشان داد نیازمند تدوین کارگاه های آموزشی ای در گرمخانه ها هستیم که میزان سواد افراد و ناهمگونی آگاهی پیرامون بیماری های مختلف مقاربتی را در نظر بگیرند.
  کلیدواژگان: بهداشت باروری، افراد بی خانمان، رفتار جنسی، رابطه جنسی نا امن
 • عفت هاتف نیا*، پروانه کریم پور آذر، مریم خیریت صفحات 236-244
  مقدمه
  مقررات وآیین نامه های آموزشی از جمله مهمترین مقررات در دانشگاه محسوب می شوند چرا که محرک فعالیتهای اصلی دانشگاه به حساب می آیند در نتیجه قبل از هر اقدامی ، آشنایی با قوانین و آیین نامه آن ضروری می باشد . این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز نسبت به آیین نامه آموزشی و ضرورت آموزش آن [P31] انجام گرفت.
  روش کار
  جامعه پژوهش این مطالعه، را تمام دانشجویان کاردانی و کارشناسی دانشگاه که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند ، تشکیل داد . نمونه ای به تناسب تعداد دانشجویان هر رشته انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته با استفاده از منابع موجود بود که مراحل روایی و پایایی آن صورت گرفت . اطلاعات به دست آمده پس از کد گذاری به نرم افزار spss ویرایش 19 وارد و همچنین با توجه به اهداف مطالعه از آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت آنالیز داده ها استفاده شد .
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه میانگین آگاهی دانشجویان رشته های مختلف در خصوص مقررات آموزشی 55/9و میانگین نگرش نسبت به مقررات آموزشی و ضرورت آموزش آنها24/19می باشد. آنالیز واریانس نشان دادکه بین آگاهی با رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد. همچنین آزمون کای اسکویر بین نگرش و ترم تحصیلی ، نگرش و رشته تحصیلی P=000 ارتباط معنا داری را نشان داد و بین نگرش و عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری را نشان نداد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نمره بسیار پایین میانگین آگاهی دانشجویان از مقررات آموزشی و همچنین بالا بودن درصد نگرش مثبت نسبت به ضرورت و آموزش آنها، برنامه ریزی برای آموزش مقررات آموزشی به دانشجویان در این خصوص ضروری به نظر می رسد.   [P31]حذف شود
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، آیین نامه های آموزشی دانشگاه، دانشجویان
 • فاطمه صغری، رابعه ایزدی *، رقیه اسکوییان صفحات 245-252
  سابقه و هدف
  استافیلوکوک طلایی یکی از شایع ترین پاتوژن های بیمارستانی با میزان مرگ و میر بالا است. عفونت استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین وابسته به بیوفیلم، یک نگرانی بزرگ بالینی در این دسته از بیماران همچنان باقی مانده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ژن های اپرون icaABCD در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین تشکیل دهنده بیوفیلم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، بر روی 238 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی مختلف بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای محمود آباد از استان مازندران در سال 1396 انجام شد. آزمون حساسیت به متی سیلین با استفاده از روش دیسک دیفیوژن آگار با توجه به دستورالعمل های موسسه استاندارد های بالینی و آزمایشگاهی انجام شد. تمام جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، برای تشکیل فنوتیپی بیوفیلم و تعیین ژن های icaABCD با استفاده از روش آگار قرمز کنگوCongo red agar)) و روش PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این بررسی، 33 جدایه (38%)، توانایی تشکیل بیوفیلم را داشتند که 8 جدایه (24/24%)، 19 جدایه (57/57%) و 6 جدایه (19/18%) به ترتیب توانایی قوی، متوسط و ضعیف را نشان دادند. فراوانی ژن های icaA، icaB، icaC و icaD به ترتیب 8%، 9%، 10% و 20% بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد، جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، توانایی تشکیل بیوفیلم را داشتند و هر چهار ژن icaA, icaB, icaC, icaD در این جدایه ها مشاهده شد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، ژن های icaABCD، بیوفیلم
 • ستاره نادعلی پور، ابراهیم جوادی، زهرا یزدان یار، مسعود شریف، مریم سرور* صفحات 253-262
  زمینه و هدف
  ویتامین D یکی از فاکتورهای مهم در رشد استخوان به شمار می رود. کمبود آن باعث کاهش جذب کلسیم و نرمی استخوان شده و ریسک شکنندگی استخوان را افزایش می دهد. علاوه بر این کمبود ویتامین D  دارای عوارض خارج اسکلتی مانند افزایش ریسک ابتلا به سرطان، بیماری های قلبی-عروقی، عفونت و بیماری های اتوایمیون می باشد. در اغلب موارد میزان ویتامین D که از طریق منابع غذایی تامین می شود کافی نیست، علاوه بر این به علت تغییر شیوه زندگی و عدم دسترسی به نور کافی و منابع دیگر ویتامین D  بر میزان شیوع کمبود این ویتامین افزوده شده است.  در این مطالعه  میزان شیوع کمبود ویتامین ‏D‏ در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی فردیس کرج که از تنوع قومیتی برخوردارند در بازه زمانی ابتدای سال 1393 تا ابتدای مهر 1394 مورد بررسی قرار گرفت.
  روش تحقیق
    در این مطالعه، از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه که فاقد سابقه بیماری هایی مانند دیابت و... می باشند، به صورت تصادفی و در سنین مختلف نمونه گیری انجام شد. بیماران بر اساس سن و جنس طبقه بندی شدند. افرادی که به علت دریافت کلسیم و ویتامین D دارویی دارای مقادیر بالای سرمی از این دو ماده بودند، از مطالعه حذف شدند. در این مطالعه 100 نفر کودک دختر و پسر در سنین 1 تا 13 سالگی، 400 نفر زن و مرد در سنین 14 تا 45 سالگی و  تعداد 500 نفر زن و مرد در سنین بالای 45 سالگی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها به صورت روزانه گرفته شده و در همان روز اندازه گیری سطوح سرمی ویتامین D   [25(OH) D] ، کلسیم ، فسفر و پاراتورمون انجام شد.
  یافته ها
  با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که 5/15% جمعیت مورد مطالعه دارای کمبود شدید ویتامین D ، 1/45 % دارای کمبود خفیف تا متوسط  و 4/39 % دارای سطوح نرمال از ویتامین D سرمی هستند.
  نتیجه گیری
  افراد هم سن ولی در جنس مخالف از لحاظ کمبود شدید در وضعیت های متفاوتی به سر می برند. به طوری که در دختران و زنان کمبود شدید ویتامین D نسبت به پسران و مردان شایع تر می باشد. در کودکان دختر کمبود شدید ویتامین D به میزان 5/3 برابر در مقایسه با پسران شایع تر است. در زنان در سنین 45-14نسبت به مردان در همین سن، کمبود شدید ویتامین D به میزان 7/1 برابر و در زنان بالای 45 سال نسبت به مردان در این سن، کمبود شدید ویتامین D  5/1 برابر شایع تر می باشد.
  کلیدواژگان: کمبود ویتامین D، پاراتورمون
 • توران بهرامی، منصوره تجویدی*، یاسمن امینی، ندا حسین قلی پور، سیدمهدی فرزان، بابک کاکی، مهشاد موثقی، مهدی نظری صفحات 263-271
  مقدمه
  در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت های چشمگیر علوم پزشکی و امکانات طولانی کننده حیات بیماران، مفهوم جدیدی از مرگ اهمیت پیدا کرده است. این پیشرفتها سبب تغییر مفهوم مرگ از نظر مردم ، پزشکان و پرستاران شده است. درد و رنج بیماران از یک سو و هزینه های سنگین درمان که بر بیماران یا خانواده ها تحمیل می شود از سوی دیگر بحث اتانازی را مطرح می کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین نگرش پرستاران و بیماران نسبت به اتانازی است.
  روش ها
   این مطالعه در نیمه دوم سال 1394 به صورت توصیفی - تحلیلی وبه منظور بررسی و مقایسه نگرش پرستاران و بیماران حاضر در بیمارستان های فوق تخصصی البرز و امام خمینی (ره) استان البرز نسبت به مقوله اتانازی انجام شده است.تعداد پرستاران 231نفردر نظر گرفته شد که شامل 120 پرستار از بیمارستان البرز و 111 پرستار از بیمارستان امام خمینی (ره) بود. داده ها با نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
   میانگین نمره نگرش پرستاران در رابطه با اتانازی 89/54 به دست آمد. به طوری که 146 نفر از پرستاران نمره نگرش کمتر از 60 داشتند. لذا اکثر پرستاران نگرش منفی نسبت به اتانازی داشته و با آن موافق نبودند. همچنین در گروه بیماران ، میانگین نمره نگرش برابر 49/56 می باشد به نحوی که 131 نفر از بیماران نمره نگرش زیر 60 داشتند که این امر نشان دهنده مخالفت این گروه با اتانازی می باشد .
  نتیجه گیری
   مقایسه نمرات در گروه بیماران و پرستاران حاکی از مخالفت بیشتر گروه پرستاران با مقوله اتانازی می باشد .
  کلیدواژگان: اتانازی، نگرش، پرستاران، بیماران
 • عنایت کلانتر*، ارغوان اعتباریان، کوروش کبیر، ابوذر مرادی، عاطفه شموسی، طاهره ششپری، سیدمحمود امین صفحات 272-280
  مقدمه وهدف
  پریودنتیت مزمن یکی از بیماری های عفونی دهانی متداول بزرگسالان است که باعث التهاب و تخریب بافت پریودنتال و از دست رفتن استخوان و اتصالات آن می شود. امروزه باافزایش مقاومت های میکروبی ، باکتری درمانی روشی جایگزین جهت پیش گیری از بیماری های التهابی دهان است که با تنظیم میکروبیوتای دهان و حذف باکتری پاتوژن به حفظ سلامت دهان و دندان کمک می کند. هدف از این مطالعه شناسایی سویه های لاکتوباسیلوس دهانی درافراد مبتلا به پریودنتیت و سالم ، معرفی سویه های غالب در دوگروه است.
  مواد و روش ها
   کاربرد محیط کشت اختصاصی و روش مولکولی RFLP-PCR 16srDNA با استفاده از پرایمرهای یونیورسال برای شناسایی سویه های دهانی لاکتوباسیلوس جداشده از نمونه های حفره دهان (بزاق، پلاک زبان و لثه) از 59 بیمار مبتلابه پریودنتیت مزمن و 59 فرد سالم .انجام توالی یابی دوطرفه از الگوهای برش منتخب.
  یافته ها
   از 354 ایزوله مورد بررسی بر اساس نتایج کشت و PCR،254 ایزوله لاکتوباسیلوس مثبت بودند. بر اساس نتایج توالی یابی و تجزیه وتحلیل داده های حاصل از الگوهای برش آنزیمی جامعه لاکتوباسیلوس های جداشده دهانی به 10 گونه مختلف گروه بندی شد. لاکتوباسیلوس پاراکازئی، فرمنتوم گونه غالب در افراد پریودنتیت ولاکتوباسیلوس کازئی، پلانتاروم گونه غالب در افراد کنترل بودند.
  نتیجه گیری
  فراوانی نسبی لاکتوباسیلوس ها در افراد پریودنتیت مزمن با مقایسه گروه کنترل به ویژه در نمونه های پلاک زیر لثه کاهش معنی داری داشت. فراوانی نسبی لاکتوباسیلوس های جداشده در نمونه های بیماران، 8٪ کمتر از افراد کنترل است. امروزه شواهد زیادی مبنی بر استفاده از سویه های لاکتوباسیلوس ها در پیش گیری از پریودنتیت مزمن و ایجاد تعادل فلور نرمال حفره دهان وجود دارد. پیش بینی می شود که سویه های برتر برای اهداف باکتری درمانی و استفاده در صنعت دارویی به کار روند.
  کلیدواژگان: بیماری پریودنتیت مزمن، 16srDNA RFLP-PCR، سویه های دهانی لاکتوباسیلوس
 • مهدی بهشتی، کریم شهبازی*، کامبیز بازرگان، الهه ملک زاده صفحات 281-299
  زمینه و هدف
    نیترات یکی از آلاینده های مهم است که عمدتا در اثر مصرف نامتعادل کود و زیاده روی در مصرف کودهای نیتروژنی در اندامهای گیاهی تجمع پیدا می کند. عمده نیترات در بدن ما از مصرف سبزیجات ناشی می شود. در ایران گوجه فرنگی و خیار از سبزیجات پر مصرف در سبد غذایی مردم می باشند. لذا بررسی میزان آلودگی نیترات در این محصولات و شناخت منابع آلایندگی و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش نسبی آلودگی ضروری می باشد.
  مواد روش ها
  در این مطالعه به مدت 16 ماه هر هفته دو مرتبه از بازار استان البرز به صورت تصادفی نمونه های گوجه فرنگی و خیار تهیه گردید. نمونه ها بعد از انتقال به آزمایشگاه با آب مقطر شستشو و درصد رطوبت و محتوای نیترات آنها به روش سمی میکرو کجلدال اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد محتوای نیترات در خیارهای عرضه شده در بازار استان البرز با میانگین 25/212 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بالاتر از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) (150 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) و سازمان استاندارد ملی ایران (90 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) می باشد. محدوده مقدار نیترات در نمونه های خیار بین 1221-8/15 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بود و با توجه به شاخص سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملی استاندارد ایران به ترتیب 76/58 و 74 درصد نمونه های خیار دارای نیترات بیشتر از حد مجاز بودند. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین غلظت نیترات در نمونه های گوجه فرنگی 22/20 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بود که از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی (300 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) و سازمان ملی استاندارد ایران (120 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) کمتر بود. محدوده مقدار نیترات در نمونه های گوجه فرنگی بین 3/121-4/3 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بود و با توجه شاخص سازمان ملی استاندارد ایران تنها در یک نمونه گوجه فرنگی مقدار نیترات بیشتر از حد مجاز بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت نیترات در فصل پاییز ˂زمستان˂ بهار تابستان می باشد، همچنین در محصول خیار مقدار نیترات در بخش پوست بیشتر از دیگر بخش های خیار است.
  کلیدواژگان: محتوای نیترات، گوجه فرنگی، خیار
 • مجتبی هدایت یعقوبی، شهاب رضی پور، محمدمهدی صباحی* صفحات 300-304
  بیمار آقای 50 ساله ای است که با شکایت درد شکم، تب و لرز و یبوست  از  20 روز قبل با تهوع و استفراغ با تشخیص احتمالی تیفوئید بستری می شود. سی تی اسکن شکم و لگن با تزریق ماده حاجب برای بیمار انجام شد. تشخیص شما چیست؟
  کلیدواژگان: تب و لرز، درد شکمی، تهوع و استفراغ، یبوست
|
 • Reza Hassanzadeh Makoui, Maryam Moradlou, Nima Motamed, Hamid Khederlou* Pages 207-215
  Background and Objective
  Coronary artery disease is the main cause of death in most societies, which is fatal symbol of acute myocardial infarction. Early diagnosis and treatment of this disease is the greatest impact on survival. But the diagnosis of acute myocardial infarction has always been a challenge, particularly in elderly patients due to atypical manifestation. Since a large proportion of deaths is due to unawareness of the symptoms and delay in diagnosis Therefore, this study have been done to determine the clinical manifestation of acute myocardial infarction in elderly and non-elderly patients.
  Material and Methods
  In this cross-sectional study of 65 elderly patients and 65 non-elderly patients were studied who had been hospitalized in the coronary care unit Ayatollah Mousavi Hospital of Zanjan after acute myocardial infarction. Checklist includes demographic, anthropometric and clinical symptoms were completed. The data were analyzed using the software SPSS23.
  Results
  In elderly patient, the frequency of atypical chest pain is 39.3% and absence of pain is 14.3%. This results for non-elderly patient is 15.6% and 6.3%, respectively (P-value=0.02). The frequency of atypical pain in elderly women is more than elderly men, significantly (P-value=0.057). The frequency of atypical pain in the diabetic elderly and non-elderly patients is more than non-diabetic patients.
  Conclusion
  The prevalence of atypical pain or absence of chest pain is more in women than in men, the elderly compared to non-elderly and in patients with diabetes than in non-diabetic patients.
  Keywords: Acute Myocardial Infarction, Clinical Manifestation, Elderly, Non-Elderly
 • Leila Sadati, Mohammad Faryab Asl, Ahmad Elahi, Sahar Karami, Sedigheh Nosrati, Zahra Nouri * Pages 216-224
  Background
  The choice of a suitable and ideal dressing for managing of pilonidal cystectomy wound with open technique is very valuable. Therefore, the present study was carried out to Investigation of the effect of dressing by using of hydrogel and alginate products compared to simple dressing method on the wound healing process caused by pilonidal cystectomy, the pain experienced by patients when changing dressing, the cost of treatment and the length of their absence from work.
  Methods
  The present study is part of a clinical trial study. That was performed on 40 patients who were candidates of pilonidal. After random sampling, patients were randomly assigned to one of two groups, simple or alginates groups. After using two methods, the length and depth of the wound, each week, were measured and recorded for one month. Data were analyzed using SPSS 19 software with descriptive and inferential statistics.
  Results
  The wound healing from the third week in the modified modern dressing group showed a significant growth compared to the simple group (p <0.001). Also, the severity pain reduces after the second week in the alginate group in comparison of the simple group. In assessing the average costs and the number of absences from work, the total cost spent during a month, there was a significant difference between two groups, and on average, the patients in the alginate  group, returning to their work four days earlier.
  Conclusion
  According to positive results of this study about applying the modern modified method to wound healing and patient recovery, it is recommended to use this technique in open  wound dressing.
  Keywords: Simple dressing, Sinus pilonidal, Alginate, Hydrogel
 • Tara Akhtarkhavari*, Behnam Naderloo Pages 225-235
  Background
  Risky sexual behaviors expose people to sexual transmitted diseases. These behaviors are usually common among homeless people, so educational programs would help them to avoid high risk behaviors. Understanding STD awareness and the common types of risky behaviors among homeless people would provide a good context for designing appropriate educational plans.
  Aim
  This study was performed to evaluate the STD awareness and the prevalence of risky behaviors among temporary residents of homeless shelters in Tehran.
  Methods
  This descriptive survey performed in 2017. The standard sample size was 306. Random sampling was adopted. A questionnaire containing 45 questions was used. The questionnaire had four categories including demographic data, STD awareness, risky sexual behaviors and opinion poll. For calculating descriptive statistics IBM SPSS Statistics v21. software was exerted.
  Results
  The level of awareness among 80% of the cases was so poor and the most known STD was hepatitis B. About 64% percent of the cases had low literacy and all had at least one of the high risk behaviors. Violent sexual behavior was the most common trait and homosexual relationship was the least.
  Conclusion
  Several factors endangering homeless people, including low level of knowledge about risky behaviors, being in a sexually active age range, illiteracy and attempting a high number of risky sexual behaviors. This study showed homeless shelters need codification of appropriate training workshops based on the level of awareness for each disease with considering illiteracy among homeless people.
  Keywords: Reproductive Health, Homeless Persons, Sexual Behavior, Unsafe Sex
 • Effat Hatefnia*, Parvaneh Karimpur Azar, Maryam Kheiryat Pages 236-244
  Objective
  The educational regulations are the most important regulation of the University, because they are stimulant for the main activities of the University.
  As a result, before any action, it is necessary to be familiar with laws and regulations.
  This study aimed to investigate the knowledge and attitude of students of Alborz University of Medical Sciences of the rules and the training and education they need to be done.
  Design 
  The study population was included to all undergraduate students of Alborz University of Medical Sciences who wish had to participate in the study. The population sample was selected in proportion to the number of students in each discipline. The data collection tool was a questionnaire
  Researcher made which its validity and reliability was measured. The questionnaire after coordination with deputy Schools students from theywere asked to complete it within twenty minutes. Collected information is encoded in software spss version 19 enter the purposes of study, as well as descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data.
  Results
  Results showed that the average awareness among the students of the three domains of educational regulations is 9/55± 5/48 and The mean attitude towards training regulations and the need to train them is19/24±3/47.
  Conclusion
  According to low average student awareness of educational regulations, as well as being a positive attitude about the necessity and the need to hold training workshops in this regard there.
  Keywords: Knowledge, Attitude, University, Educational regulations, Students
 • Fatemeh Soghra, Rabieh Izadi *, Roghaye Oskooeian Pages 245-252
  Background & Objectives
  Staphylococcus aureus is one of the most common nosocomial pathogens with high mortality rates. The Biofilm-dependent methicillin-resistant S. aureus remains a major clinical concern in this group of patients. The aim of this study was to investigate the icaABCD forming biofilm genes in methicillin resistant isolates of S. aureus.
  Materials and Methods
  In study was performed on 238 S. aureus isolates from various clinical specimens obtained from patients referring to Shohada hospital, Mahmudabad in 1396. Susceptibility test to methicillin was performed by disk diffusion agar according to Clinical and Laboratory Standards Institute guidelines. All Methicillin-resistant S. aureus isolates were examined for phenotype biofilm formation and determination the icaABCD genes by using Congo red agar and PCR method.
  Results
  The ability for biofilm formation in 33 (38%) methicillin-resistant isolates of S. aureus was showed strong 8 isolates (24.24%) as strong, 19 isolates (57. 57%) as average and 6 isolates (18.19 %) as weak. The prevalence of icaA, icaB, icaC, and icaB were 8%, 9%, 10% and 20% respectively.
  Conclusion
  Our results indicated that the isolates of methicillin-resistant S. aureus were able to form biofilms and all four icaABCD genes were identified in these isolates.
  Keywords: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, icaABCD genes, Biofilm
 • Setare Nadealipoor, Ebrahim Javadi, Zahra Yazdanyar, Masoud Sharif, Maryam Sarvar * Pages 253-262
  Background
  Vitamin D is an important factor for bone growth. Vitamin D deficiency reduces absorption of calcium and causes rickets and also increases bone fragility. In addition, Vitamin D deficiency has exoskeleton side effects, such as increased risk of cancer, cardiovascular disease, infections and autoimmune diseases. In most cases, vitamin D intake is not enough  in dietary food supplies. Furthermore, prevalence of vitamin D deficiency is increased due to the life style changes and lack of access to enough sun light and other sources of vitamin D. Present study, has been done to evaluation of Vitamin D deficiency in referred patients to Fardis central laboratory with ethnic diversity from 1393 to 1394.
  Methods
  Samples were taken from referred patients to the laboratory. The patient  have no history of diseases such as diabetes, cancer, cardiovascular disease, etc…
  Sampling was done randomly and patients were classified according to the age and sex.
  Individuals  receiving  calcium and vitamin D were excluded from this study. 100 girls and boy with  age 1 to 13 years, 400 males and females with age 14 to 45 years and 500 males and females with over 45 years of age were examined. Collecting samples were done daily. Vitamin D, calcium, phosphorous and PTH were measured in the day of the sampling.
  Results
  According to the this survey we found that 15.5% of selected population had severe vitamin D deficiency , 45.1% had mild to moderate deficiency and 39.4% did not have vitamin D deficiency.
  Conclusion
  Individuals with the same age but opposite sex had different status of vitamin D deficiency. So that, sever vitamin D deficiency was seen  in girls and women. Sever vitamin D deficiency was in girls 3.5 times more than boys. In addition, Sever vitamin D deficiency in women 14 to 45 years old compared with the men of the same age was 1.7 times and sever vitamin D deficiency in women with over 45 years of age compared with the men of the same age was 1.5 times more common.
  Keywords: Vitamin D deficiency, Parathormone
 • Touran Bahrami, Mansooreh Tajvidi*, Yasman Amini Sahneh, Neda Hosseinagholi Poor, Seyyed Mahdi Farzan, Babak Kaki, Mahshad Movasaghi, Mahdi Nazari Pages 263-271
  Background
  In recent years, due to the remarkable advances in medical science and the long-term livelihood of patients, a new concept of death has become important. These advances have changed the concept of death for people, doctors and nurses. The suffering of patients, on the one hand, and the heavy cost of treatment imposed upon patients or families, on the other hand, raise the issue of euthanasia. The purpose of this study was to determine the attitudes of nurses and patients towards euthanasia.
  Methodology
  This study was descriptive-analytic in the second half of 1394 and to compare and compare the attitude of nurses and patients in relation to the euthanasia. Data were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistical methods.
  Results
  The mean score of nurses' attitudes toward euthanasia was 54.89. So that 146 nurses had attitude score less than 60. Therefore, most nurses had a negative attitude toward euthanasia and did not agree with it. Also, in the group of patients, the mean score of attitude is 56.49, so that 131 patients had an attitude score of less than 60, which indicates that the group is opposed to euthanasia.
  Conclusion
  Comparison of scores in the patients' and nurses' groups suggests that the nurses' group is opposed to the category of euthanasia.
  Keywords: Death, Euthanasia, Attitude
 • Enayat Kalantar*, Arghavan Etebarian, Koroush Kabir, Aboozar Moradi, Atefe Shamosi, Tahere Sheshpari, Seyed Mahmood Amin Pages 272-280
  Background and aim
  Chronic periodontitis has been defined as an infectious disease resulting in inflammation within the dental supporting tissue, progressive attachment loss and bone resorption. Nowadays, with increasing microbial resistance, bacterial therapy is an alternative to prevent inflammatory diseases of the oral cavity, which regulates oral microbiota and eliminating pathogenic bacteria. The aim of this study was to identify oral Lactobacillus species and in patients with periodontitis and healthy individuals.
  Materials & Methods
  Use of specific culture medium and restriction fragment-length polymorphism (RFLP) analysis was applied to characterize oral lactobacillus in oral cavity samples (saliva, tongue, gingival plaque) from 59 healthy subjects and 59 patients with chronic periodontitis. The 16srDNA genes of lactobacillus .spp in samples were amplified by PCR with universal primers. Sequencing performed to confirm the species.
  Results
  Out Of 354 examined isolates, 254 isolates were positive for Lactobacillus based on culture and PCR results. From obtained strain cutting patterns analysis of the oral lactobacillus community, were aggregated into ten different species. L.paracasei, L.fermentumin patient and L.casei, L.plantarum were the most predominant species in control groups.
  Conclusion
  The frequency of Lactobacillus in patients with periodontitis was significantly reduced comparing to the control group, especially in gingival plaque samples. The difference in the frequency of isolated lactobacillus in the total sample of patients was 8% less than control subjects. There is increasing evidence that the use of existing lactobacillus strains can prevent chronic periodontitis. These probiotic candidates can be selected for the purpose of bacteriotherapy, dairy manufacture and pharmaceutical use.
  Keywords: Chronic periodontitis disease, 16SrDNA RFLP-PCR, Oral strains lactobacillus .spp
 • Mehdi Beheshti, Karim Shahbazi*, Kambiz Bazargan, Elaheh Malekzadeh Pages 281-299
  Background
  Nitrate is one of the most important pollutants that is accumulated mainly due to unbalanced fertilizer use and excessive use of nitrogen fertilizers in plant organs. Most of the nitrate in our body comes from vegetables. In Iran, tomatoes and cucumbers are consumed vegetables in the food basket of people. Therefore, the study of nitrate pollution in these products and the identification of the sources of pollutants and providing appropriate solutions for the relative reduction of contamination is necessary.
  Methods
  In this study, we randomly collected samples of tomatoes and cucumbers from Alborz province for 16 months each week. Samples were washed with distilled water and moisture content and their nitrate content was measured by micro-Kajledal method.
  Results
  The results showed that nitrate content in the cucumbers Distribution the Alborz province with an average of 212.25 mg / kg fresh weight was higher than the World Health Organization (WHO) (150 mg / kg) and Iranian National Standardization Organization (INSO) (90 mg / kg of fresh weight). The range of nitrate content in fresh cucumber samples was 15.18-1221 mg / kg and according to the World Health Organization and National Iranian Standards Organization, 58.76% and 74% of cucumber samples had more nitrate content above the limit, respectively. The results of this study showed that the mean concentration of nitrate in tomato samples was 20.22 mg / kg, which was below the World Health Organization (300 mg / kg) and Iranian National Standardization Organization (120 mg / kg fresh weight) was less. The range of nitrate content in tomato samples was 3.4-121.3 mg / kg, and according to the Iranian National Standardization Organization index, only one tomato sample had nitrate content higher than the limit.
  Conclusion and
  Discussion
  The results showed that mean nitrate concentration in autumn winter spring summer. In cucumber, the amount of nitrate in the skin is more than other parts of cucumber.
  Keywords: Nitrate content, Tomato, Cucumber
 • Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Shahab Razipour, Mohammad Mahdi Sabahi* Pages 300-304
  The patient is a 50-year-old man who has been diagnosed with abdominal pain, fever, shivering and constipation with nausea and vomiting with a possible diagnosis of typhoid. Computed tomography (CT) of the abdomen and pelvis was performed by injection of contrast agent for the patient. What is your diagnosis?
  Keywords: Fever, Abdominal pain, Nausea, Vomiting, Constipation