شناسایی سویه های دهانی گونه های لاکتوباسیلوس در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه وهدف
پریودنتیت مزمن یکی از بیماری های عفونی دهانی متداول بزرگسالان است که باعث التهاب و تخریب بافت پریودنتال و از دست رفتن استخوان و اتصالات آن می شود. امروزه باافزایش مقاومت های میکروبی ، باکتری درمانی روشی جایگزین جهت پیش گیری از بیماری های التهابی دهان است که با تنظیم میکروبیوتای دهان و حذف باکتری پاتوژن به حفظ سلامت دهان و دندان کمک می کند. هدف از این مطالعه شناسایی سویه های لاکتوباسیلوس دهانی درافراد مبتلا به پریودنتیت و سالم ، معرفی سویه های غالب در دوگروه است.
مواد و روش ها
 کاربرد محیط کشت اختصاصی و روش مولکولی RFLP-PCR 16srDNA با استفاده از پرایمرهای یونیورسال برای شناسایی سویه های دهانی لاکتوباسیلوس جداشده از نمونه های حفره دهان (بزاق، پلاک زبان و لثه) از 59 بیمار مبتلابه پریودنتیت مزمن و 59 فرد سالم .انجام توالی یابی دوطرفه از الگوهای برش منتخب.
یافته ها
 از 354 ایزوله مورد بررسی بر اساس نتایج کشت و PCR،254 ایزوله لاکتوباسیلوس مثبت بودند. بر اساس نتایج توالی یابی و تجزیه وتحلیل داده های حاصل از الگوهای برش آنزیمی جامعه لاکتوباسیلوس های جداشده دهانی به 10 گونه مختلف گروه بندی شد. لاکتوباسیلوس پاراکازئی، فرمنتوم گونه غالب در افراد پریودنتیت ولاکتوباسیلوس کازئی، پلانتاروم گونه غالب در افراد کنترل بودند.
نتیجه گیری
فراوانی نسبی لاکتوباسیلوس ها در افراد پریودنتیت مزمن با مقایسه گروه کنترل به ویژه در نمونه های پلاک زیر لثه کاهش معنی داری داشت. فراوانی نسبی لاکتوباسیلوس های جداشده در نمونه های بیماران، 8٪ کمتر از افراد کنترل است. امروزه شواهد زیادی مبنی بر استفاده از سویه های لاکتوباسیلوس ها در پیش گیری از پریودنتیت مزمن و ایجاد تعادل فلور نرمال حفره دهان وجود دارد. پیش بینی می شود که سویه های برتر برای اهداف باکتری درمانی و استفاده در صنعت دارویی به کار روند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
272 -280
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011155 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!