میزان خیشومی شدگی جملات در کودکان کم شنوا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
تشدید مناسب عامل مهمی در فهم گفتار افراد کم شنوا است و وضوح گفتار این افراد به دلیل تشدید نامناسب پایین است. به همین دلیل ارزیابی خیشومی شدگی گفتار، یک جنبه مهم از ارزیابی افراد آسیب دیده شنوایی است. هدف از این مطالعه تعیین مقادیر خیشومی شدگی در افرادکم شنوا است.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی میزان خیشومی شدگی گفتار 63 کودک کم شنوای متوسط، شدید و عمیق شامل 51 دختر و 12 پسر با طیف سنی 13-8 سال بررسی شد. آن ها به صورت تصادفی از شهر تهران انتخاب شدند. نمونه ها پس از تعیین میزان آسیب شنوایی وارد مطالعه شدند. نمونه گفتار با تکمیل آزمون خواندن جملات (14 جمله دارای همخوان دهانی و 3 جمله دارای همخوان خیشومی) جمع آوری و اندازه خیشومی شدگی به وسیله نرم افزار نیزال ویو محاسبه شد. سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
 یافته های مطالعه نشان داد، میانگین خیشومی شدگی در جملات دارای همخوان خیشومی، در بین سه گروه با شدت های مختلف کم شنوایی به طور معنی داری بیش تر از میانگین خیشومی شدگی جملات بدون همخوان خیشومی است. میانگین میزان خیشومی شدگی جملات دارای همخوان خیشومی در کودکان با آسیب شنوایی عمیق و شدید به طور معنی داری بیش تر از کودکان با آسیب شنوایی متوسط بود.
استنتاج
یافته های ما نشان می دهد که میانگین میزان خیشومی شدگی در هر دو نوع جملات در کودکان دارای کم شنوایی متوسط کم ترین مقدار است و میزان کم شنوایی افراد، میزان خیشومی شدگی را تغییر می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011191 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!