تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه های کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش خشکی

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی اثر پیش تیمار بذرهای کدو تخم کاغذی با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر انجام شد. در این پژوهش، علاوه بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه کدو تخم کاغذی، پراکسیداسیون لیپیدها و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه نیز اندازه گیری شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید (غلظت های 0، 100 و 200 پی پی ام)، سه سطح پیش تیمار بذر با جاسمونیک اسید (غلظت های 0، 50 و 100 پی پی ام) و سه سطح تنش خشکی که شامل 100 (شاهد)، 60 (خشکی ملایم) و 30 (خشکی شدید) درصد رطوبت ظرفیت زراعی بودند. بر اساس نتایج حاصل، درصد و سرعت ظهور گیاهچه به ترتیب با حدود 10 و 54 درصد کاهش و  همچنین طول و وزن خشک و شاخص طولی قدرت گیاهچه به ترتیب با حدود 11 ، 9 و 25 درصد کاهش در شرایط تنش خشکی شدید، کم ترین مقدار را به خود اختصاص دادند. همچنین در همین سطح تنش، افزایش قابل توجهی در تجمع مالون دی آلدهید (84 درصد)، پراکسیدهیدروژن (71 درصد)، پرولین (13 درصد) و فعالیت آنزیم های کاتالاز (39 درصد) و پراکسیداز (57 درصد) برگ گیاهچه ها نسبت به شاهد مشاهده گردید. از سوی دیگر، پیش تیمار بذر با سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید به طور معنی داری باعث کاهش اثرات سوء ناشی از تنش خشکی بر همه صفات مورد بررسی به جز درصد ظهور گیاهچه گردید. گیاهچه های حاصل از بذرهایی که به صورت  همزمان با بیشترین غلظت سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید تیمار شده بودند از تحمل به تنش بالاتری برخوردار بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012615 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!