مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات زراعی در جو

پیام:
چکیده:
به منظور نقشه یابی QTLهای کنترل کننده برخی صفات زراعی در جو، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه گنبدکاووس اجرا شد. مواد گیاهی شامل 100 خانواده نسل 3F جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا× کومینو بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف خانواده ها برای کلیه صفات به جز وزن سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله در سطح یک درصد معنی دار می باشد. برای صفات مورد ارزیابی تفکیک متجاوز مشاهده شد که نشان دهنده وجود ترکیبات آللی متفاوت در والدین است. نقشه پیوستگی با استفاده از 7 نشانگر SSR و 69 آلل چند شکل iPBS تهیه شد که 2/632 سانتی مورگان از ژنوم جو را پوشش می داد. در مجموع 4 QTL برای صفات تعداد بذر جوانه زده، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، تعداد کل پنجه و وزن سنبله شناسایی گردید. حداکثر تغییرات فنوتیپی توجیه شده توسط QTLها 4/11 درصد بود. بررسی مکان های ژنی شناسایی شده نشان داد QTL های qNS-6، qTT-6 هم مکان بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
227 -238
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012660 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!