الادب المقارن والنقد الادبی: العلاقه او المنازعه؟ (دراسه وتحلیل)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
إن لکل مدرسه من مدارس الادب المقارن ذات اتجاهات ادبیه؛ موقفها الخاص تجاه النقد الادبی. فبینما تکرس المدرسه الفرنسیه للادب المقارن علی دراسه العلاقات التاریخیه للآثار الادبیه فی ضوء رصد التاثیر المتبادل بینهما من دون اهتمام بقضایا النقد والجمالیات الادبیه عبر دراساتها. فی الحقیقه؛ زبده قولهم هی ان الباحثین فی الادب المقارن لیسوا نقادا والنقاد لیسوا من المقارنین. اما المدرسه الامریکیه فی الادب المقارن، التی بدات مع المحاضره التی القاها "رینیه ویلیک"، فإنها تعد کنقطه انطلاقه لاحتکاک الادب المقارن بالنقد الادبی والتوفیق بین مناهج الادب المقارن والنقد الادبی ثم الدمج بین مناهج الادب المقارن والنقد الادبی بحیث یکمل بعضهما البعض. وفی السیاق ذاته إن من ابرز خصائص المدرسه الامریکیه للادب المقارن، انها تعیر اهمیه قصوی للجمالیات الفنیه المنضویه تحت النصوص الادبیه وخلاصه قولهم هی؛ ان الادب المقارن والنقد الادبی امران متداخلان لدرجه یمکننا اعتبارهما وجهین لعمله واحده. واما هذا البحث فإنه یحاول واعتمادا علی المنهج الوصفی التحلیلی، دراسه کیفیه تفاعل المدارس الادبیه للادب المقارن مع مسارات النقد. ومن اهم النتائج التی تفیدها هذه المقاله هو ان بین المدارس الادبیه للادب المقارن ولاسیما المدارس الامریکیه والالمانیه والسلافیه منها وبین النقد الادبی علاقه عضویه او بنیویه. وبناء علی ذلک نستطیع القول إن دراسه النماذج الادبیه الراقیه وبمعزل عن النظر فی الابعاد الجمالیه والاتجاهات الادبیه الکامنه فی ها تعد عملیه مبتوره غیر مکتمله. آخذا بنظر الاعتبار إن المدرسه الامریکیه للنقد تتطرق اثناء دراستها إلی بحث جمالیات النص الادبی کمهمه اساسیه من مهامها الادبیه.
زبان:
عربی
صفحات:
1 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019666 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.