یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری در بخش اورژانس

پیام:
چکیده:
مقدمه

شناخت بهترین شیوه های تشخیص پاراکلینیک نقش مهمی در تشخیص افتراقی مبتلایان به سپسیس و بهبود پیش آگهی نهایی بیماران ایفا می نماید. لذا این مطالعه به منظور بررسی یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی انجام شد.

روش کار

در این مطالعه مشاهده ای که به صورت مقطعی انجام گردید، تعداد 348 بیمار مشکوک به سپسیس بستری در اورژانس بیمارستان شهدای تجریش در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند و یافته های لام خون محیطی در آنها تعیین شده و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری ارزیابی گردید.

یافته ها

میانگین سنی بیماران مورد بررسی 3/62 سال با انحراف معیار 7/17 سال بود. همچنین 2/53 درصد از بیماران مورد بررسی مذکر و 8/46 درصد مونث بودند. شایعترین تشخیص های نهایی شامل پنومونی (29 درصد) و عفونت ادراری (1/18 درصد) بودند. در مورد یافته های لام خون محیطی ارتباط آماری معناداری با تشخیص نهایی بیماران در مورد یافته های ترومبوسیتوپنی (000/0 = p)، ترومبوسیتوز (032/0 = p)، مورفولوژی غیرطبیعی (049/0 = p) وجود داشت.

نتیجه گیری

در مجموع چنین استنباط می شود که تعداد پلاکتها و مورفولوژی غیرطبیعی می توانند کارآیی تشخیصی خوبی در مورد بیماران مشکوک به سپسیس داشته باشند.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020760 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!