طراحی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کیفیت زندگی کاری از عوامل موثر ارتقا و حفظ معلمان در شغلشان است. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان است.
روش کار
در این پژوهش از رویکرد اکتشافی متوالی (مدل تدوین ابزار) استفاده و در مرحله کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار شاخص های کیفیت زندگی کاری معلمان شهرستان کرج در سال تحصیلی 95-94 شناسایی شدند. 12 معلم (9 مرد و 3 زن) به روش نمونه گیری هدفمند در مصاحبه نیمه ساختار شرکت کردند. داده های به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش با استفاده از فنون اشتراوس و کربین کدگذاری شده و بر اساس این درون مایه ها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان طراحی و در مرحله کمی رواسازی شد. 
یافته ها
روایی صوری با استفاده از نظر پنج متخصص و روایی محتوا با استفاده از شاخص روایی محتوا تایید شد. سپس 760 معلم (387 زن) در نواحی چهارگانه شهر کرج به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته کیفیت زندگی کاری معلمان و کیفیت زندگی کاری والتون پاسخ دادند. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه، این نمونه به دو زیرنمونه مساوی، تقسیم و روی یکی از این نمونه ها، به تصادف، تحلیل عاملی اکتشافی انجام و هشت عامل استخراج شد که در تحلیل عاملی تاییدی بر نمونه دوم با شاخص های برازش مطلوب تایید شد. روایی همگرای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان با محاسبه همبستگی آن با پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (0/01>P) و پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/74 تا 0/88) تایید شد.
نتیجه گیری
پرسشنامه ساخته شده، با توجه به طراحی آن در بافت شغلی معلمان ایرانی، با 54 گویه ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت زندگی کاری آنهاست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.