اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف کروسین با دو دوز بر کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت کلیه موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مصرف استروئیدهای آنابولیک موجب آسیب به بافت های مختلف ازجمله کلیه ها می گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین مقاومتی و مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت کلیه موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون بود.

مواد و روش ها

30 سر موش صحرایی انتخاب و در 6 گروه 1) ناندرلون، 2) ناندرلون + تمرین، 3) ناندرلون + mg/kg 12/5کروسین، 4) ناندرلون + mg/kg 25 کروسین، 5) ناندرلون + تمرین + mg/kg 12/5کروسین و 6) ناندرلون + تمرین + mg/kg 25 کروسین تقسیم شدند. گروه های 2، 5 و 6 به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی را انجام دادند و گروه های 3 تا 6 روزانه به میزان تجویزشده کروسین دریافت کردند. جهت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد (0/05≥p).

نتایج

mg/kg 5/12 کروسین، mg/kg 25 کروسین، تمرین + mg/kg 5/12 کروسین و تمرین + mg/kg 25 کروسین اثر معنی داری بر کاهش کاتالاز دارد (0/001=p)، تمرین و تمرین + mg/kg 25 کروسین اثر معنی داری برافزایش گلوتاتیون پراکسیداز دارد (0/001=p) همچنین تمرین + mg/kg 25 کروسین نسبت به تمرین + mg/kg 12/5کروسین اثر بیشتری برافزایش گلوتاتیون پراکسیداز دارد (0/001=p).

نتیجه گیری

 اگرچه تمرینات مقاومتی و مصرف mg/kg 25 کروسین دارای اثر تعاملی در افزایش گلوتاتیون پراکسیداز هستند، بااین وجود تمرین مقاومتی، مصرف کروسین و مصرف هم زمان کروسین و تمرین مقاومتی موجب کاهش کاتالاز در بافت کلیه موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1487 -1497
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025095 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.