طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره‎وری اقتصادی (مورد مطالعه: بانک آینده)

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره‎وری بانک آینده می‎باشد. در این پژوهش، از روش کیفی و کمی استفاده شده است. در چارچوب روش کیفی، تعدادی از کارشناسان حوزه بانکی، شناسایی و پس از انجام مصاحبه دلفی با آنان، برخی از مهم‌ترین شاخص‎های عملکردی، شناسایی گردید. پس از طراحی مدل مدیریت عملکرد بر اساس شاخص‌های مورد نظر، فرایند کمی در قالب روش پیمایشی، آغاز گردید. جامعه آماری بخش کمی، کلیه کارکنان بانک آینده با بیش از پنج سال سابقه به تعداد حدود 2500 نفر می‏باشند که 333 نفر از آنان به صورت نمونه‏گیری چندمرحله‏ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهای عملکرد فردی، گروهی و سازمانی و بهبود بهره‎وری، پرسشنامه‎های محقق‏ساخته می‏باشند که با استفاده از اعتبار محتوا، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، تعیین پایایی گردیدند. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهند متغیر مدیریت عملکرد گروهی با ضریب تاثیر 0/68 نسبت به متغیر عملکرد فردی با ضریب تاثیر 0/61 و متغیر عملکرد سازمانی با ضریب تاثیر 0/52، تاثیر بیشتری بر بهبود بهره‎وری داشته است. مربع ضریب همبستگی چندگانه متغیر بهبود بهره‎وری (0/87) نشان می‎دهد که متغیرهای مستقل مدیریت عملکرد فردی، گروهی و سازمانی به میزان 87 درصد، واریانس این متغیر را تبیین می‎کنند. نتیجه پژوهش نشان داد بر اساس شاخص‌های برازش مدل، مدل طراحی شده، بهترین مدل اثربخش و موفق برای استقرار الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره‎وری بانک آینده می‎باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027628 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!